Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

 

Alcupuhe. sen Toisen P. Paualin Epistolan päle Tessalonicerin tyge.
SIine Ensimeises Epistolas oli P. Pauali nijlle Tessalonicerille ydhen Kysimeisen auanut ia toimittanut Sijte Wimeiseste peiueste/ quin se sama eckist ia tapaturmast quin yxi Werghas ölle tuleman pite/ Josta he wären lwlon sait/ Ette se Wimeinen peiue oli iwri ratki käsis/ Senteden ninquin toisinans tule/ Ette yxi Kysymus toisen synnytte/ Sitewarten hen kirioittapi sis temen Epistolan/ ia itzens selkiemest wlostoimitta.
Sijne j. Cap. Wahuista hen heite sille ijancaikisella Palcalla heiden Uskostans ia Kersimistens caikinaises waiuas/ Ja sille rangastoxella quin heiden Wainolistens pite ijancaikises pinas ylitzekeumen.
Sijne ij. Cap. Hen Opeta/ Quin se Romarein Waldakunda enne' site wimeiste peiue pite häwiemen/ ia se Antichristus itzens Jumalan edheste ylesnostaman Christikunnas/ ia sen vskottoman Mailman wärille Opille ia Merkille wiettelemen/ Sihenasti quin Christus tule ia henen alaslöpi/ henen Cunnialisella Tulemisellans/ ia coolettapi henen ennen ydhelle Hengelisella sarnalla.
Sijne iij. tekepi hen mutomat Manauxet/ ia liaten/ Ette he nijte Joutilaita/ iotca eiuet itzens omilla Käsille elete nuchtelisit.
Ja ellei he itzens parannais/ nin heiden piti heiste cauhistuman.
Joca sangen hartasti nyt cwlupi wastan nijte/ iotca Wäret opettaiat ouat ia Hengelisexi cutzutan.

Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

I. Lucu.

 

1:1 PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Tessalonicerein Seurakunnalle Jumalas meiden Ises ia HERRAS Iesuses Christuses.
Pawali ja Silwanus ja Timotheus. Sillä tessaloniserein seurakunnalle Jumalan ja meidän Isässä ja HERRASSA Jesuksessa Kristuksessa.
1:2 Armo olcohon teille ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselden ia HERRALda Iesuselda Christuselda.
Armo olkohon teille ja rauha/ Jumalalta meidän Isältän ja HERRALta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Meiden pite aina Jumalata kijtemen teiden edesten rackat Weliet/ quin se cochtolinen on/ Sille teiden Uskon sangen casuapi/ ia teiden iocaitzen keskeneine' Rackaus/ ylitzecoohupi toinen toisens cochtan/
Meidän pitää aina Jumalata kiittämän teidän edestän rakkaat weljet/ kuin se kohtuullinen on/ Sillä teidän uskon sangen kaswaapi/ ja teidän jokaisen keskinäinen rakkaus/ ylitse kuohuupi toinen toisensa kohtaan.
1:4 Nin ette me meiten kerskame teiste Jumalan Seurakunnis/ teiden kersimisest ia Uskostan/ caikes teiden wainos ia Waiuas iotka te kersitte.
Niin että me meitän kerskaamme teistä Jumalan seurakunnissa/ teidän kärsimisestä ja uskostan/ kaikes teidän wainossa ja waiwassa jotka te kärsitte.
1:5 Jotca osottauat/ Ette Jumala on oikiasti Domitzepa/ ia te otolisexi tuletta Jumalan Waldakundahan/ ionga edeste te mös kersitte.
Jotka osoittawat/ Että Jumala on oikeasti tuomitsewa/ ja te otolliseksi tulette Jumalan waltakuntahan/ jonka edestä te myös kärsitte.
1:6 Senwoxi ette oikia ombi Jumalan edes/ costaman nijlle Waiuan/ iotca teite waiuauat/
Sen wuoksi että oikia ompi Jumalan edessä/ kostamaan niille waiwan/ jotka teitä waiwaawat/
1:7 Mutta teille iotca waiuatan/ leuon meiden cansan/ Coska Herra Iesus ilmandupi Taiuahasta/ henen wäens Engelitten cansa/
Mutta teille jotka waiwataan/ lewon meidän kanssan/ Koska Herra Jesus ilmaantuupi taiwahasta/ hänen wäensä enkelitten kanssa.
1:8 ia tulisen leimauxen cansa/ ioca Coston nijlle maxapi iotca eiuet Jumalata tundenet/ ia ylitze ninen iotca eiuet tottele meiden Herran Iesusen Christusen Euangelium.
ja tulisen leimauksen kanssa/ joka koston niille maksaapi jotka eiwät Jumalata tunteneet/ ja ylitse niiden jotka eiwät tottele meidän Herran Jesuksen Kristuksen ewankelium.
1:9 Jotca Pinan kersimen pite/ sen ijancaikisen Cadhotuxen/ sijte Herran Casuosta/ ia henen Cunnians wäkewuydheste/
Jotka piinan kärsimän pitää/ sen iankaikkisen kadotuksen/ siitä Herran kaswosta/ ja hänen kunniansa wäkewyydestä/
1:10 coska hen tuleua ombi/ ette hen cunnialisexi ilmandupi hene' Pyheins cansa/ ia jhmelisexi tule caikein Wskolisten cansa. Sille ette meide' todhistoxen teiden tygen/ sijte samasta peiueste te oletta vskoneet.
koska hän tulewa ompi/ että hän kunnialliseksi ilmaantuupi hänen pyhäinsä kanssa/ ja ihmeelliseksi tulee kaikkein uskollisten kanssa. Sillä että meidän todistuksen teidän tykön/ siitä samasta päiwästä te olette uskoneet.
1:11 Ja Senteden me mös aina rucolema teiden edesten/ ette meiden Jumala teite otolisexi tekis sihen cutzumiseen/ ia ylesteuteis caiken Hywuydhen aicotuxen ia sen Uskon waickotuxen woimasa/
Ja sen tähden me myös aina rukoilemme teidän edestän/ että meidän Jumala teitä otolliseksi tekisi siihen kutsumiseen/ ja ylöstäyttäisi kaiken hywyyden aikomuksen ja sen uskon waikutuksen woimassa.
1:12 Senpäle ette meiden Herran Iesusen Christusen Nimi teisse ylisteteisijn/ ia te henesse/ meiden Jumalan ia Herran Iesusen Christusen Armon cautta.
Sen päälle että meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimi teissä ylistettäisiin/ ja te hänessä/ meidän Jumalan ja Herrran Jesuksen Kristuksen armon kautta.

 

 

Valitse
luku

1 2 3