Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

 

III. Lucu.

 

3:1 SAmalmoto/ Olcohon Waimot heiden Miestens alamaiset/ Ette mös ne iotca eiuet wsko Sanan päle/ machtaisit waimoin menosta/ ilman sanata tulla woitetuxi/
Samalla muotoa/ Olkohon waimot heidän miestensä alamaiset/ Että myös ne jotka eiwät usko Sanan päälle/ mahtaisivat waimoin menosta/ ilman sanatta tulla woitetuksi.
3:2 coska he merkitzeuet teiden puchtan Menon pelghosa.
koska he merkitsewät (näkevät) teidän puhtaan menon pelossa.
3:3 Joinenga Caunistos ei pidhe oleman wlconaista hiuxien palmicoisa/ ia cullan ymberirippumisesa/ eli calleisa waateisa.
Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaista hiuksien palmikoimista/ ja kullan ympäri riippumisessa / eli kalliissa waatteissa.
3:4 Waan ios se salainen Inhiminen sydhemes/ ombi ilman wighata/ lakian ia hiliaisen Hengen cansa/ Se on callis Jumalan silmein edes.
Waan jos se salainen ihminen sydämessä/ ompi ilman wihaa/ lakian ja hiljaisen Hengen kanssa/ Se on kallis Jumalan silmäin edessä.
3:5 Sille ette tellemodholla ouat mös muinen Pyhet Waimot heidens caunistanuet/ Jotca heide' Toiuons Jumalan päle panit/ ia olit heiden Miestense alemaiset.
Sillä että tällä muodolla owat myös muinoin pyhät waimot heidäns kaunistaneet/ Jotka heidän toiwonsa Jumalan päälle panit/ ja oli heidän miestensä alamaiset.
3:6 Ninquin Sara oli Abrahamin cwliainen/ ia cutzui Hende Herraxensa. Jonga tytterixi te tullet oletta/ ios te hyuesti teette/ ia ei nin * arghat olisi.
Niinkuin Sara oli Abrahamin kuuliainen/ ja kutsui häntä herraksensa. Jonka tyttäriksi te tulleet olette/ jos te hywästi teette/ ja ei niin arat olisi.
3:7 Te Miehet samalmoto/ asucat heiden tykenens taidhon cansa. Ja andacat sen Waimolisen (ninquin sen heicolisiman) * Käsialaisen/ henen cunniansa/ ninquin mös ynneperilisen sen Elemen Armohon/ Senpäle ettei teiden Rucuxenne estetyxi tulisi.
Te miehet samalla muotoa/ asukaat heidän tykönänsä taidon kanssa. Ja antakaat sen waimollisen (niinkuin sen heikomman) käsialaisen/ hänen kunniansa/ niinkuin myös ynnäperillisen sen elämän armoon/ Sen päälle, ettei teidän rukouksenne estetyksi tulisi.
3:8 Mutta päldiskein/ caiki olcatta yximieliset/ Ynnekersiueiset Welieliset keskenen/ Laupialiset/ Ysteueliset/
Mutta (wiimein) / kaikki olkaatte yksimieliset/ ynnäkärsiwäiset weljelliset keskenään/ laupiaalliset/ ystäwälliset/
3:9 Ei costain paha pahalla/ Eike kirolla kirotusta/ Waan site wastan/ hyuestisiughnatca/ Tieten ette te oletta sihen cutzutudh/ perimehen hyuestisiughnauxen.
Ei kostain pahaa pahalla/ eikä kirolla kirousta/ waan sitä wastaan/ hywästi siunatkaa/ Tieten, että te olette siihen kutsutut/ perimään hywästi siunauksen.
3:10 Sille ette ioca elä tachtopi/ ia hyuet peiuet nähdhä/ hen hilitkän henen Kielense paha puhumasta/ Ja henen Hwlensa petoxesta.
Sillä että joka elää tahtoopi/ ja hywät päiwät nähdä/ hän hillitkään hänen kielensä pahaa puhumasta/ ja hänen huulensa petoksesta.
3:11 Hen wälteken pahasta/ ia techken hyue. Hen etziken Rauha/ ia noutakan site.
Hän wälttäkään pahasta/ ja tehkään hywää. Hän etsikään rauhaa/ ja noutakaan sitä.
3:12 Sille ette HERRan silmet ouat Wanhurskain päle/ ia henen Coruansa heiden rucuxisans. Mutta HERran casuo o'bi pahointekiedhen päle.
Sillä että HERRan silmät ovat wanhurskaiden päälle/ ja hänen korwansa heidän rukouksissansa. Muttä HERran kaswo ompi pahaintekijäiden päälle.
3:13 Ja cuca on/ ioca teite taita wahingoitta/ ios te hywen ielkinseisotta?
Mutta kuka on/ joka teitä taitaa wahingoittaa/ jos te hywän jälkeen seisotte?
3:14 Ja ios te wiele iotakin lijca mös kersisitte Oikiudhen tedhen/ nin te quitengin autuat oletta. Mutta elkette pelietkö heiden hirmutostans/ elkette mös heite hemmestyghö.
Ja jos te wielä jotakin liikaa myös kärsisitte oikeuden tähden/ niin te kuitenkin autuaat olette. Mutta älkäätte peljätkö heidän hirmutustansa/ älkäätte myös heitä hämmästykö.
3:15 Mutta HERRA JUMalata pyhittekä teiden sydhemisenne.
Mutta HERRA JUMalata pyhittäkää teidän sydämissänne.
3:16 Olcatta mös walmihit aina wastaman iocaista quin tutkistele teiden Toiuon perustoxen ielkin ioca teisse o'bi/ hiliaisudhe' ia cauatuxen cansa. Ja piteke yxi Hyue Omatundo/ Senpäle ette ne/ iotca teite panetteleuat/ ninquin Pahointekijte/ häpieisit/ ette he ouat häweisnuet teiden hyuen menon Christusesa.
Olkaatte myös walmihit aina wastaamaan jokaista kuin tutkiskelee teidän toiwonne perustuksen jälkeen, joka teissä ompi/ hiljaisuuden ja kavahduksen kanssa. Ja pitäkää yksi hywä omatunto/ Sen päälle että ne/ jotka teitä panettelevat/ niinkuin pahantekijät/ häpeäisit/ että he ovat häwäisseet teidän hywän menon Kristuksessa.
3:17 Sille ette se ombi parambi (ios Jumalan tachto nin on) ette te kersisitte hyuen teghon tedhen/ quin pahan.
Sillä että se ompi parempi (jos Jumalan tahto niin on) että te kärsisitte hywän teon tähden/ kuin pahan.
3:18 Senwoxi ette Christus mös wihdoin meiden synnein tedhen kersi/ Hurscas Ricolisten edeste/ Senpäle ette hen meite piti Jumalalle wfframan/ Ja on tosin coletettu Lihan cautta/ Mutta eleuexi techty Hengen cautta.
Sen vuoksi että Kristus myös wihdoin meidän syntein tähden kärsi/ Hurskas rikollisten edestä/ Senpäälle, että hän meitä piti Jumalalle uhraaman/ Ja on tosin kuoletettu lihan kautta/ Mutta eläväksi tehty Hengen kautta.
3:19 Sijne samas he' mös poismeni/ ia sarnasi nijlle He'gille Fangiuxes/
Siinä samassa hän myös pois meni/ ja saarnasi niille hengille wankeudessa/
3:20 iotca eiuet muinen vskonuet/ Coska Jumala widhoin odotti/ ia kersiueinen oli Noen aicana/ coska se Archi walmistettin/ iosa wähe (Se on/ cadhexan sielua) tulit pästetyxi Wedhe' cautta/
jotka eivät muinen uskoneet/ Koska Jumala wihdoin odotti/ ja kärsiväinen oli Noan aikana/ koska se arkki walmistettiin/ jossa wähän (Se on / kahdeksan sielua) tuli päästetyksi weden kautta/
3:21 Joca nyt mös meite autuaxi tekepi Castesa/ ioca sille merkittu on/ Jolla ei Liha' saastauxet poispa'na/ Waan ette se on yxi * Lijtto hyues Omastunnosa Jumalan tykene Iesusen Chrstusen ylesnousemisen cautta.
Joka nyt myös meitä autuaaksi tekeepi kasteessa/ joka sillä merkitty on/ Jolla ei lihan saastaukset pois panna/ Waan että se on yksi* liitto hyvässä omassa tunnossa Jumalan tykönä Jeesuksen Kristuksen ylösnouseminen kautta.
3:22 Joca on Jumalan oikialle Kädhelle Taiuasen ylesmennyt/ ia henelle ouat Engelit/ ia Wallat/ ia Woimat alamaiset.
Joka on Jumalan oikialla kädelle taivaaseen ylösmennyt/ ja hänelle ovat enkelit/ ja wallat/ ja woimat alamaiset.

* Arghat ) Waimot ouat Loonolisesta arghat/ ia pian pelietetydh.
Mutta heiden pite oleman wahwat/ ios iotakin Kersimyste tapachtuis/ ia ei nin waimolisesta hemmestymän.
* Käsialaiset ) Caiki Christitudh auat Jumalan Käsialaiset.
Mutta Waimo ombi seke rumista ette mieleste heicombi quin Mies/ Sentedhen henen pite site armachtaman toimen cansa/ Ettei pahawäli ia rijta nousis/ iolla caiki Rucoxet esteteen.
* Lijtto ) Stipulatio/ Ette Jumala sulasta Armostans Lijton tekepi Castesa meiden cansanna/ ottaxens meite Armohinsa. Jotca me Uskon cautta käsitemme.
Ja sijtte meiden Omatundon ombi aina leuolinen Jumalan tykene.

Valitse
luku

1 2 3
4 5