Se P. Petarin Ensimeinen Epistola.

 

IV Lucu.

 

4:1 ETTE nyt CHRISTUS Lihasa meiden edesten on kersinyt/ Nin Harniskoitka mös teiten samalla mielelle. Sille ette ioca Lihasa kersipi/ se poislackapi synniste/
ETTÄ nyt KRISTUS lihassa meidän edestämme on kärsinyt/ niin haarniskoikaa myös teitän samalle mielelle. Sillä että joka lihassa kärsiipi/ se pois lakkaapi synnistä.
4:2 senpäle ettei hene' site aica quin Lihasa edespeiten on/ pide Inhimiste' himoin ielkin/ Waa' Jumala' tahdon ielkin elemen.
sen päälle ettei hänen sitä aikaa kuin lihassa edespäiten on/ pidä ihmisten himoin jälkeen/ Waan Jumalan tahdon jälkeen elämän.
4:3 Sille ette io kylle on/ ette me sen edesioutunuen Elemen aighan culutimme Pacanaidhen mielen ielkin/ coska me waelsinma irtaudhesa/ himoisa/ ioopumisesa/ ylensömises/ Lainouxisa/ ia hirmulisisa Epeiumalden palueluxisa. Sillä että jo kyllin on/ koska me waelsimme irtaudessa/ himoissa/ juopumisessa/ ylensyömisessa/ lainouksissa/ ja hirmuisissa epäjumalten palveluksissa.
4:4 Site he oudhoxuat/ ettei te ynne heiden cansansa iooxe sijnä samassa sädhyttömes Hecuman menosa/ iotca teiste pahasti puhuuat/
Sitä he oudoksuvat/ ettei te ynnä heidän kansansa juokse siinä samassa säädyttömässä hekuman menossa/ joka teistä pahasti puhuvat/
4:5 Joinenga pite lughun tekemen Henelle ioca ombi walmis domitzeman nijte Eleuite ia coleita.
Joidenka pitää lukua tekemän Hänelle, joka ompi walmis tuomitsemaan niitä eläwiä ja kuolleita.
4:6 Sille sitewarte' mös Euangelium ombi sarnattu nijlle Coolluille/ senpäle ette he domitaan Inhimisten polesta Lihasa/
Sillä sitä warten myös evankeliumi ompi saarnattu niille kuolleille/ senpäälle että he tuomitaan ihmisten puolesta lihassa.
4:7 Mutta Hengese eleuet Jumalasa. Mutta nyt caikein cappalten Loppu lehestupi.
Mutta Hengessä elävät Jumalassa. Mutta nyt kaikkein kappalten loppu lähestyypi.
4:8 Nin olcatta sis raitijdh ia walpat Rucoleman. Mutta ennen caikia piteket keskenen palaua Rackaus. Sille ette Rackaus * peitte palio ricoxita.
Niin olkaatte siis raittiit ja walppaat rukoileman. Mutta ennen kaikkia pitäkäät keskenän palava rakkaus. Sillä että Rakkaus *peittää paljon rikoksia.
4:9 Olcatta Wieroinholhoiat keskenen ilman napistuxia.
Olkaatte wierainholhojat keskenään ilman napistuksia.
4:10 Ja paluelcat keskenen/ iocainen sille Lahialla quin hen saanut ombi/ ninquin ne hyuet moninaisen Jumalan armon Hoonenhaltiat.
Ja palvelevat keskenän/ jokainen sillä lahjalla kuin hän on saanut ompi/ niinkuin ne hyvät moninaisen Jumalan armon huoneenhaltijat.
4:11 Jos iocu puhupi/ se puhucan ninquin Jumalan sanoijo. Jos iollaki on iocu Wirca/ ette he' tekis ninquin sijte auuosta ionga Jumala andapi. Senpäle ette Jumala caikisa cunniotetaisijn Iesusen Christusen cautta. Jolle olcohon Cunnia ia walda ijancaikisesta ijancaikisehen Amen.
Jos joku puhuupi/ se puhukaan niinkuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on joku wirka/ että hän tekisi niinkuin siitä awusta, jonka Jumala antaapi. Senpäälle, että Jumala kaikissa kunnioitettaisiin Jesuksen Kristuksen kautta. Jolle olkohon kunnia ja walta iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
4:12 Minun rackahani/ Elket oudhoxuco site hellecte (quin teille tapachtupi/ ette te coetelluxi tuletta) ninquin teille iotaki uutta tapadhuis/
Minun rakkahani/ Älkäät oudoksuko sitä hellettä (kuin teille tapahtuupi/ että te koetelluksi tulette) niinkuin teille jotakin uutta tapahtuis/
4:13 Waan iloitcat paramin ette te ynne Christusen cansa kersitte/ Senpäle ette te mös aijalans madhaisitte henen Cunnians ilmeistuxes iloitta ia riemuita.
Waan iloitkaat paremmin, että te ynnä Kristuksen kanssa kärsitte/ Senpäälle että te myös ajallansa mahtaisitte hänen kunniansa ilmestyksessä iloita ja riemuita.
4:14 Autuat oletta te/ ios te Christusen Nimen tädhen pilcataan/ Sille ette se Hengi/ ioca ombi Cunnian ia Jumalan Hengi/ leuäpi teiden pälenne. Heiden tykenens hen pilcataan/ waan teiden tykenenne hen cunnioitetaan.
Autuaat olette te/ jos te Kristuksen nimen tähden pilkataan/ Sillä että se Henki/ joka ompi Kunnian ja Jumalan Henki/ lepääpi teidän päällenne/ Heidän tykönänsä hän pilkataan/ waan teidän tykönänne hän kunnioitetaan.
4:15 Mutta eikengen teiste kärsi ninquin iocu Murhaija eli Warghas taicka Pahointekia/ eli ninquin se ioca * Wierasen Wircan rupepi.
Mutta ei kenkään teistä kärsi niinkuin joku murhaaja eli waras taikka pahointekijä/ eli niinkuin se joka *wieraaseen wirkaan rupeepi.
4:16 Mutta ios he' kersipi ninquin Christittu/ elken häuetkö/ Waan kijtteken Jumalata sen osan polesta.
Mutta jos hän kärsiipi niinkuin kristitty/ älkään hävetkö/ waan kiittäkään Jumalata sen osan puolesta.
4:17 Sille ette aica on/ ette Domion pite rupiaman Jumalan Hoonesta. Mutta ios se ensin meiste rupiapi/ Minge lopun he saauat iotca Jumalan Euangeliumi eiuet vsko?
Sillä että aika on/ että tuomion pitää rupeaman Jumalan huoneesta. Mutta jos se ensin meistä rupeaa/ Minkä lopun he saawat, jotka Jumalan evankeliumia eivät usko?
4:18 Ja ios se Hurskas tuscalla wapaxi tulepi/ cuhunga sijtte Jumalatoin ia Syndinen tulepi?
Ja jos se hurskas tuskalla wapaaksi tuleepi/ kuhunka sitten jumalatoin ja syntinen tuleepi?
4:19 Senteden iotca kersiuet Jumalan tahdhon ielkin/ ne andacan heiden Sielunsa ninquin Uskolisen Loian hyuein töiden cansa.
Sentähden jotka kärsivät Jumalan tahdon jälkeen/ ne antakaan heidän sielunsa niinkuin uskollisen Luojan hyväin töiden kanssa.

* Peitte ) Joca henen Lähimeistens racastapi/ ei sen mieli ricota/ wan caiki mite henen wastans ricotan/ se cutzutan tesse/ peitteuen caiken ricotuxen 1. Cor. 13. Rackaus caiki wedhättepi.
* Wierasen Wircan ) Temen wighan Perkele enimesti waickuttapi ninen wärein Christittydhen cautta/ iotca tachtouat aina palio hallita ia wallita/ cussa Jumala ei ole heite keskenyt.

Valitse
luku

1 2 3
4 5