Se P. Paualin Epistola Philipperin tyge.

 

IV. Lucu.

 

4:1 NIn minun rackat ia ihanat Weliet/ minu' ilon ia minun Crunon/ seisocat nin Herrasa/ minu' rackahani.
Niin minun rakkaat ja ihanat weljet/ minun ilon ja minun kruunun/ seisokaat niin Herrassa/ minun rakkahani.
4:2 Euodia mine manan/ Ja Syntychen mine manan/ Ette he yximieliset olisit Herrasa.
Euodiaa minä manaan/ Ja Syntychen minä manaan/ Että he yksimieliset olisit Herrassa.
4:3 Ja mine mös rucolen sinua minun toimelinen Cumpanin/ ole heiden awulinen iotca Euangeliumis ynne minun cansani kiluoitellet ouat/ Clementin ia muidhen minun Auttaijadhen cansa/ Joinenga Nimi ombi Elemen Kirias.
Ja minä myös rukoilen sinua minun toimellinen kumppanin/ ole heidän awullinen jotka ewankeliumissa ynnä minun kanssani kilwoitelleet owat/ Clementi ja muiden minun auttajaiden kanssa/ Joinenka nimi ompi elämän kirjassa.
4:4 Iloitca aina Herrasa/ ia taas mine sanon/ Iloitca.
Iloitkaa aina Herrassa/ ja taas minä sanon/ Iloitkaa.
4:5 Olcon teiden siueys caikein Inhimisten tietteuä.
Olkoon teidän siweys kaikkein ihmisten tiettäwä.
4:6 Herra on lesne/ elket hoolico/ Waan teidhen Anomus caikes Rucouxes ia Pytemises Kijtossanan cansa/ olcohon caikissa asioisa tietteuä Jumalan edesse.
Herra on läsnä/ älkäät huoliko/ Waan teidän anomus kaikes rukouksessa ja pyytämisessä kiitossanan kanssa/ olkoon kaikissa asioissa tiettäwä Jumalan edessä.
4:7 Ja se Jumalan Rauha ioca caiken ymmerdhyxen ylitzekieupi/ warielcon teiden sydhemen ia taidhon Christuses Iesuses.
Ja se Jumalan rauha joka kaiken ymmärryksen ylitsekäypi/ warjelkoon teidän sydämen ja taidon Kristuksessa Jesuksessa.
4:8 Edespein rackat Weliet/ mikä tosi on/ mikä cunnialinen on/ mikä oikein/ mike puhdhas/ mikä souelias/ mikä hyuesti cwlu/ Ongo iocu Awuu/ ia ongo iocu kijtos aiattelca sen ielkeen.
Edespäin rakkaat weljet/ mikä tosi on/ mikä kunniallinen on/ mikä oikein/ mikä puhdas/ mikä sowelias/ mikä hywästi kuuluu/ Onko joku awu/ ja onko joku kiitos ajatelkaa sen jälkeen.
4:9 Mite te mös opitta ia saitta ia cwlitta ia nähnyt oletta minun päleni/ se techket/ Nin se Rauhan Jumala ombi teiden cansan.
Mitä te myös opitte ja saitte ja kuulitte ja nähnyt olette minun päälleni/ se tehkäät/ Niin se Rauhan Jumala ompi teidän kanssan.
4:10 Mutta mine olen mös ialosti iloitettu Herrasa/ ette te oletta taas wirghonneet minun edesteni swremahan/ echke teille iocapaicas kylle suremista ollut on/ Waan ei ollut teille tila.
Mutta minä olen myös jalosti iloitettu Herrassa/ ehkä teillä jokapaikassa kyllä suremista ollut on/ Waan ei ollut teillä tilaa.
4:11 Eipe mine täte sano ette minulta iotakin puuttui. Sille mine olen oppenut ioissa mine olen/ nihin tytymehen.
Eipä minä tätä sano että minulta jotakin puuttui. Sillä minä olen oppinut joissa minä olen/ niihin tyytymähän.
4:12 Mine taidha' sekä matala olla/ ia taidhan corckia olla/ Mine olen caikis cappaleis/ ia iocaitze' tyken souelias/ seke rauittuna ette isouana olla/ seke höötyue ette keuchtyue.
Minä taidan sekä matala olla/ ja taidan korkia olla/ Minä olen kaikissa kappaleissa/ ja jokaisen tykön sowelias/ sekä rawittuna että isoawana olla/ sekä hyötyä että köyhtyä.
4:13 Caiki mine woin/ sen cautta ioca minun wäkeuexi teke/ Christus.
Kaikki minä woin/ sen kautta joka minun wäkewäksi tekee/ Kristus.
4:14 Quitengin te hyuestiteitte/ ette te pälenne otitta minun mureheni.
Kuitenkin te hywästi teitte/ että te päällenne otitte minun murheeni.
4:15 Mutta te Philipperit tiedhette/ Ette ensin Euangeliumin alghusta coska mine Macedoniasta wloslexin/ ei yxiken Seurakunda ollut miten iakanut minun cansani/ sen wlosandamisen ia siselleottamisen lughun ielken/ waan te ainostans/
Mutta te philipperit tiedätte/ Että ensin ewankeliumin alusta koska minä Makedoniasta ulos läksin/ ei yksikään seurakunta ollut mitään jakanut minun kanssani/ sen ulos antamisen ja sisälle ottamisen luwun jälkeen/ waan te ainoastansa.
4:16 Sille coska mine olin Tessalonicas/ lehetitte te minun Tarpeheni/ widhoin/ ia taas toisen kerdhan.
Sillä koska minä olin Tessalonikassa/ lähetitte te minun tarpeheni/ wihdoin/ ja taas toiseen kertaan.
4:17 Ei nin ette mine Lahijoia etzin/ Waan mine etzin site Hedhelme/ ette se ylitzewootaua teiden Lugussanne olis.
Ei niin että minä lahjoja etsin/ Waan minä etsin sitä hedelmää/ että se ylitsewuotawa teidän luwussanne olisi.
4:18 Sille minulla ombi caiki/ ia yldekylle/ Ja mine olen ylesteutetty/ sijttequin mine sain Epaphroditusen cansa iota teilde lehetetty oli/ yxi makia Haiju/ yxi otoline' Wffri/ ia Jumalalle keluolinen.
Sillä minulla ompi kaikki/ ja yltäkyllä/ Ja minä olen ylöstäytetty/ sittenkuin minä sain Epaphrodituksen kanssa jota teiltä lähetetty oli/ yksi makia haju/ yksi otollinen uhri/ ja Jumalalle kelwollinen.
4:19 Mutta minun Jumalan pite teille teuttemen caiki teiden Tarpen henen Rickaudhens pereste/ sijnä Cunniaudhesa Iesusen Christusen cautta.
Mutta minun Jumalan pitää teille täyttämän kaikki teidän tarpeen hänen rikkautensa perästä/ siinä kunniaudessa Jesuksen Kristuksen kautta.
4:20 Mutta Jumalan ia meiden Isen olcohon kijtos ijancaikisesta ijancaikisehen/ Amen.
Mutta Jumalan ja meidän Isän olkohon kiitos iankaikkisesta iankaikkisehen/ Amen.
4:21 Teruettekä caiki Pyhie Christuses Iesuses.
Terwehtakää kaikkia pyhiä Kristuksessa Jesuksessa.
4:22 Teite teruetteuet ne Weliet iotca minun cansani ouat.
Teitä terwehtäwät ne weljet jotka minun kanssani owat.
4:23 Terueteuet teite caiki Pyhet/ Erinomaisesta iotca ouat Keysarin pereheste.
Terwehtäwät teitä kaikki ne pyhät/ Erinomaisesta jotka owat Keysarin perheestä.
4:24 Meiden Herran Iesusen Christusen Armo olcohon teiden caikein cansan/ AMEN.
Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän kaikkein kanssan/ AMEN.

Kirioitettu Romista Epaphroditusen möte.

Valitse
luku

1 2 3
4