Se P. Paualin Epistola Philipperin tyge.

 

III. Lucu.

 

3:1 EDhespein rackat weliet/ remuitka Herrasa. Ette mine teille ydhelle modholla kirioitan/ eipe mine sijte swtu/ waan se tekepi teite site wissimexi.
Edespäin rakkaat weljet/ riemuitkaa Herrassa. Että minä teille yhdellä muodolla kirjoitan/ eipä minä siitä suutu/ waan se tekeepi teitä sitä wissimmäksi (warmemmaksi)
3:2 Cauattacat teitenne Coirilda/ cauattacat nijlde pahoilda Tömiehilde/ Cauattacat Poisleickamisesta.
Kawahtakaan teitänne koirilta/ kawahtakaat niiltä pahoilta työmiehiltä/ Kawahtakaat poisleikkaamisesta.
3:3 Sille me olema se Ymberileickaus iotca Jumalata Hengese paluelemma/ ia kerskamma meiten Christusesa Iesusesa/ ia ei Lihan päle turua/
Sillä me olemme se ympärileikkaus jotka Jumalata Hengessä palwelemme/ ja kerskaamme meitämme Kristuksessa Jesuksessa/ ja ei lihan päälle turwaa.
3:4 Echke minulla mös olis/ iosta mine madhaisin Lihasa kerskata. Jos iocu mw tachtopi wskalda Lihan päle/ Mine palio enämin/
Ehkä minulla myös olisi/ josta minä mahtaisin lihassa kerskata. Jos joku muu tahtoopi uskaltaa lihan päälle/ Minä paljon enemmin.
3:5 Joca cadhexandena peiuenä ymberileicattu olen/ yxi Israelin Canssasta BenJamin sughusta/ yxi Ebreus nijste Ebreiste/
Joka kahdeksantena päiwänä ympärileikattu olen/ yksi Israelin kansasta BenJamin suwusta/ Yksi Hebreus niistä Hebreistä/
3:6 ia Lain ielkin yxi Phariseus/ Achkerudhen pereste yxi Seurakunnan wainoija/ sen wanhurskaudhen pereste quin Laissa on/ olen nuchtetoin.
ja lain jälkeen yksi Phariseus/ Ahkeruuden perästä yksi seurakunnan wainoaja/ sen wanhurskauden perästä kuin laissa on/ olen nuhteetoin.
3:7 Mutta mike minulle woitto oli/ sen mine olen Christusen tedhen wahingoxi lukenut.
Mutta mikä minulle woitto oli/ sen minä olen Kristuksen tähden wahingoksi lukenut.
3:8 Sille ette mine luen caiki wahingoxi sen swren ylenpaltisen Christusen Iesusen minun Herrani Tundemisen echtohon/ Jonga tedhen mine ole' caiki cappalet wahingoxi lukenut/ ia pidhen ne Raiskan edeste/
Sillä että minä luen kaikki wahingoksi sen suuren ylenpalttisen Kristuksen Jesuksen minun Herrani tuntemisen ehtohon/ Jonka tähden minä olen kaikki kappaleet wahingoksi lukenut/ ja pidän ne raiskan (roskan) edestä.
3:9 Senpäle ette mine Christusen woittaisin ia leutteisijn henesse/ Ettei minulla olisi minun Wanhurskauten ioca Laista tule/ waan se ioca Christusen Uskosta tule/ Nimitten/ se Wanhurskaus ioca Jumalalda Uskolle tygeluetaan/
Senpäälle että minä Kristuksen woittaisin ja löydettäisiin hänessä/ Ettei minulla olisi minun wanhurskauten joka laista tulee/ waan se joka Kristuksen uskosta tulee/ Nimittäin/ se wanhurskaus joka Jumalalta uskolle tykö luetaan.
3:10 Hende tutaxeni/ ia hene' Ylesnousemisens woiman/ ia henen Kerssimisens Osalisudhen/ ia tulen henen Coolemansa caltaisexi/
Häntä tutakseni (tunteakseni) / ja hänen ylösnousemisensa woiman/ ja häen kärsimisensä osallisuuden/ ja tulen hänen kuolemansa kaltaiseksi/
3:11 iolla mine mös henen cochtaisin/ ninen Coolutten Ylesnousemisesa.
jolla minä myös hänen kohtaisin/ niiden kuolleitten ylösnousemisessa.
3:12 Ei nin ette mine sen io käsittenyt olen/ eli io teudhelinen olen/ Mutta mine pyren couan sen pereste/ ios mine sen mös madhaisin Käsitte/ senielkin quin mine Christuses Iesuses käsitetty olen.
Ei niin että minä sen jo käsittänyt olen/ eli jo täydellinen olen/ Mutta minä pyrin kowin sen perästä/ jos minä sen myös mahtaisin käsittää/ senjälkeen kuin minä Kristuksessa Jesuksessa käsitetty olen.
3:13 Minun Welieni/ embe mine taidha sanoa/ ette mine io itze sen olen käsittenyt. Mutta ydhen mine sanon/ Mine wnohdhan sen quin tacaperin on/ ia wenyten minuni sen pereste quin edhesse on/
Minun weljeni/ empä minä taida sanoa/ että minä jo itse sen olen käsittänyt. Mutta yhden minä sanon/ Minä unohdan sen kuin takaperin on/ ja wenytän minuni sen perästä kuin edessä on/
3:14 ia samoan sen edespannun Maalin ielkin/ sen Callin tauaran ielkin/ ioca edespite ne Jumalan taiualiset Cutzumiset Christusesa Iesusesa.
ja samoan sen edespannun maalin jälkeen/ sen kalliin tawaran jälkeen/ joka edespitää ne Jumalan taiwaalliset kutsumiset Kristuksessa Jesuksessa.
3:15 Nin monda quin me nyt teudheliset olema/ olcanma nin mieliset. Ja ios te toisen mieliset oletta/ nin andacat se mös Jumalan teille ilmoitta.
Niin monta kuin me nyt täydelliset olemme/ olkaamme niin mieliset. Ja jos toisen mieliset olette/ niin antakaat se myös Jumalan teille ilmoittaa.
3:16 Quitengi nin ette me ydhen Mitan ielkin sijnä waellamme iohonga me ioutunet olema/ ia ette me olisima yximieliset.
Kuitenkin niin että me yhden mitan jälkeen siinä waellamme johonka me joutuneet olemme/ ja että me olisisimme yksimieliset.
3:17 Seuracat minua rackat Weliet/ ia catzocat heiden pälens/ iotca nin waeldauat quin me olema teille Esicuuaxi/
Seuratkaat minua rakkaat weljet/ ja katsokaat heidän päällensä/ jotka niin waeltawat kuin me olemme teille esikuwaksi/
3:18 Sille ette monda waeldauat/ ioista mine wsein olen teille sanonut/ Mutta nyt mine mös idkein sanon/ Ne Christusen Ristin wiholiset/ ioinenga Loppu ombi cadhotus/ ia heiden watzans on heiden Jumalans/ ia heiden Cunnians kiendy häpijexi/ iotca mailmaisi totteleuat.
Sillä että monta waeltawat/ joista minä usein olen teille sanonut/ Mutta nyt minä myös itkein sanon/ Ne Kristuksen ristin wiholliset/ joidenka loppu on kadotus/ ja heidän watsansa on heidän jumalansa/ ja heidän kunniansa kääntyy häpeäksi/ jotka maailmallisia tottelewat.
3:19 Mutta meiden meno on Taiuasa/ iosta me mös odhatanma Lunastaija/ site HErra Iesusta Christusta/ Joca meiden heicon Rumin kircastapi/ ette se henen Kircan Rumihins caltaisexi tuleman pite/
Mutta meidän meno on taiwaassa/ josta me myös odotamme lunastajaa/ sitä Herraa Jesusta Kristusta/ Joka meidän heikon ruumiin kirkastaapi/ että se hänen kirkkkan ruumihinsa kaltaiseksi tuleman pitää.
3:20 Sen woiman cautta iolla hen mös woipi caiki cappalet itzense alamaisexi tehdhä.
Sen woiman kautta jolla hän myös woipi kaikki kappaleet itsensä alamaiseksi tehdä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4