Epistola Ebrerein tygö .

IX. Lucu .

 

WIelä osotetan: ensist Wanhan Testamendin Tabernacli/ v. 1.
Uhri/ v. 6.
ja mitä sillä toimitettin/ v. 8.
Sijtte kirjoitetan Uden Testamendin Tabernacli/ Uhri/ ja mitä sillä toimitettu on/ nimittäin/ että caicki ne owat täydellisemmät/ sekä Tabernacli/ ja Uhri/ sekä se hywä cuin sillä saatu on/ v. 11.
Erinomaisest osotetan/ että Christuxen pitä cuoleman/ ja hänen werens wuodatuxella meitä meidän synneistäm puhdistaman: joca yhden Testamendin tästä tehnyt oli/ v. 15.
Ja että Wanha Testamenti wahwistettin ja hänen caluns caicki werellä puhdistettin/ v. 18.
Nijn myös Usi ja taiwalliset calut/ jotca Wanhalla awistettin/ v. 23.

 

Hebr 9:1 OLi myös endisellä Majalla hänen oikiudens ja Jumalan palweluxens/ ja hänen ulconainen pyhydens.
Hebr 9:2 Sillä sijnä oli rakettu esipuoli Majaan/ josa olit Kyntiläjalat/ ja pöytä/ ja Cadzelmusleiwät/ joca Pyhäxi cudzuttin.
Hebr 9:3 Mutta toisen esiripun tacana oli se Maja/ joca caickein Pyhimmäxi cudzuttin.
Hebr 9:4 Josa oli se cullainen Pyhän sawun astia/ ja Testamendin Arcku/ caickialda Cullalla silattu/ sijnä myös oli cullainn astia/ Taiwallinen leipä/ cucoistawainen Aaronin sauwa ja Testamendin Taulut.
Hebr 9:5 Mutta sen päällä olit cunnialisuden Cherubimit/ jotca Armonistuimen warjoisit/ joista ei nyt ole erinomattain sanomist.
Hebr 9:6 Cosca ne näin asetetut olit/ menit Papit aina sijhen ensimäiseen Majaan/ ja toimitit Jumalan palweluxen.
Hebr 9:7 Mutta toiseen meni ainoastans ylimmäinen Pappi kerran wuodes yxinäns/ ei weretä/ jonga hän uhrais omain ja Canssan ricosten edestä:
Hebr 9:8 Jolla Pyhä Hengi ilmoitti/ ettei pyhityxen tietä nijncauwan julistettu/ cuin se endinen Maja oli.
Hebr 9:9 Joca sillä ajalla oli yxi cuwa/ josa lahjat ja uhrit uhrattin/ ja ne ei woinet omantunnon perän täydellisest tehdä/ jotca sitä Jumalan palwelusta teit:
Hebr 9:10 Ainoastans rualla ja juomalla/ ja moninaisella pesemisellä ja ulconaisella pyhityxellä/ cuin ojennuxen aican asti olit päälle pannut.
Hebr 9:11 Mutta Christus on tullut/ tulewaisten tawarain ylimmäisexi Papixi/ suuremman ja täydellisemmän Majan cautta/ joca ei käsillä tehty ole/ se on/ joca ei näin ole rakettu/
Hebr 9:12 Eikä cauristen taicka wasickain weren cautta/ waan hän on oman werens cautta/ mennyt Pyhään/ ja ijancaickisen lunastuxen löynnyt.
Hebr 9:13 Sillä jos härkäin ja cauristen weri/ ja prijscotettu ehkoisen tuhca/ pyhittä saastaiset lihalliseen puhtauteen:
Hebr 9:14 Cuinga paljo enämmin Christuxen weri/ joca idzens ilman caiketa wiata/ ijancaickisen Hengen cautta Jumalalle uhrannut on/ puhdistaxens meidän omantunnom cuolewaisista töistä/ eläwätä Jumalata palweleman?
Hebr 9:15 Ja sentähden on hän myös Uden Testamendin wälimies/ että ne jotca cudzutut owat/ sen luwatun ijancaickisen perimisen saisit/ että hänen cuolemans sijnä wälillä käwi/ joca on nijstä ylidzekäymisist lunastuxexi tapahtunut/ cuin endisen Testamendin alla olit.
Hebr 9:16 Sillä cusa Testamenti on/ sijnä pitä myös hänen cuolemans oleman/ joca Testamendin teki:
Hebr 9:17 Sillä/ cuolemalla Testamenti wahwistetan/ joca ei ole nijn cauwan wahwa/ cuin se elä joca sen teki.
Hebr 9:18 Sentähden ei se endinengän weretä säätty:
Hebr 9:19 Sillä cosca Moses oli puhunut caikelle Canssalle jocaidzen käskyn Lain jälken/ otti hän wasickain ja cauristen werta weden cansa/ ja Purpura willoja/ ja Isoppia/ ja prijscotti sekä Ramatun/ että caiken Canssan/ ja sanoi:
Hebr 9:20 Tämä on se Testamendin weri/ cuin Jumala teille käskenyt on.
Hebr 9:21 Ja sen Majan/ ja caicki sen Jumalan palweluxen astiat/ prijscotti hän myös werellä.
Hebr 9:22 Ja caicki lähes werellä Lain jälken puhdistetan/ ja paidzi weren wuodatust/ ei yhtän andexiandamust tapahdu.
Hebr 9:23 Nijn sijs tarwitan/ että taiwallisten cuwat/ sencaltaisilla puhdistetan: mutta idze taiwalliset pitä paremmilla uhreilla puhdistettaman/ cuin ne olit.
Hebr 9:24 Sillä ei Christus mennyt käsillä tehtyn Pyhään ( jotca totisten cuwat owat ) Waan hän meni taiwalliseen/ että hän Jumalan caswon edes meidän tähtem ilmestyis.
Hebr 9:25 Ei/ että hänen piti usemmin idzens uhraman/ nijncuin ylimmäinen Pappi jocawuosi meni muucalaisella werellä Pyhään/
Hebr 9:26 Muutoin olis hänen usemmin tullut jo mailman algusta kärsiä. Mutta mailman lopulla on hän oman vhrins cautta ilmestynyt syndein poispanemisexi.
Hebr 9:27 Ja nijncuin caickein ihmisten pitä wihdoin cuoleman/ mutta sen jälken Duomio:
Hebr 9:28 Nijn on myös Christus wihdoin uhrattu monen syndejä poisottaman. Mutta toisella haawalla on hän ilman synnitä ilmestywä/ nijlle jotca händä odottawat/ autuudexi.

 

Vers. 1. Endisellä majalla ) Se on/ Wanha Testamenti.
v. 8. Ettei pyhityxen tietä nijncauwan julistettu ) Se on/ Tie caickein Pyhimbän/ ja Taiwasen/ joca sillä awistettin/ ei ollut wielä awoi/ ennen cuin Christus tuli ja kärsei cuoleman/ silloin Templin esirippu repeis/ ja tie Taiwasen aukeni.
v. 11. Suuremman ja täydellisemmän Majan cautta ) Se on/ Taiwan Waldacunda/ cuin 24. versyst nähdän.
v. 14. Cuolewaisist töistä ) Se on: synnist/ joca tehdän nijldä iotca hengellisest cuollet owat/ ja cuoleman ansainnet.
v. 15. Cuin endisen Testamendin alla olit ) Se on: Jotca Lakia wastan owat tehdyt ja wielä tehdän: joca on Wanha Testamenti.
v. 23. Taiwallisten cuwat ) Se on: Lewitain Tabernacli caluinens.
v. 28. Monen syndejä ) Moni täsä pannan caickein edest/ nijncuin/ Dan. 12:2. Rom. 5:19. Sillä hän on idzens caickein lunastuxexi andanut/ 1. Tim. 2:16.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13