Epistola Ebrerein tygö .

Esipuhe Epistolast / Ebrerein tygö .
TÄhänasti on meillä idze Pääkirjat Udes Testamendis ollet.
Mutta nämät neljä jälkimmäistä ei ole muiden wertana pidetyt.
Ja ensin/ ettei tämä Epistola Ebrerein tygö ole P. Pawalin/ eli jongun muun Apostolin/ wahwistetan sillä/ että toisesa Lugus näin on: Tämä oppi on nijldä/ jotca idze sencaltaista HERralda cuullet owat/ meille tullut ja jäänyt.
Josta on selkiä/ että hän sijnä puhu Apostoleista/ nijncuin Opetuslapsi/ jolle sencaltainen opetus Apostoleilda jäänyt on/ mitämax cauwan jälken.
Mutta P. Pawali Gal. 1. todista julkisest/ ettei hänen Evangeliumins ole yhdeldäkän ihmiseldä/ eikä ihmisten cautta/ mutta idze Jumalalda.
Ja päälisexi on täsä Epistolasa yxi cowa solmu/ joca työläst päästä taitan/ se on/ että 6. ja 10. Lugus/ Synnin parannus Casten jälken peräti poiskieldän/ ja sano 12. Esau on parannusta edzinyt/ ja ei cuitengan löynnyt.
Joca on caike Evangeliumita ja P. Pawalin Epistolita wastan.
Ehkä ne jollakin muoto selittä taitaisin/ nijn ne sanat owat cuitengin nijn selkiät/ että semmuotoiseen selityxeen tuscalla tydytän.
Näky myös/ että tämä Epistola olis nijncuin monesta cappalesta coottu/ ja ei yhdest asiast järjestäns puhu.
Olisit nämät cuinga tahtons/ nijn cuitengin on hän sangen jalo Epistola/ joca Christuxen Pappeudest selwäst ja sywäst Ramatuista puhu/ ja juuri caunist/ ja awaralda Wanhan Testamendin selittä.
Nijn että nähdän/ sen ollen sangen oppenen miehen/ joca Apostolitten Opetuslapsi on ollut/ ja paljo heistä oppenut/ on myös ollut uscosa harjoitettu/ ja Ramatuita wisust tutkinut.
Ja waicka ei hän uscon perustusta pane ( nijncuin hän idzekin 6. Lugus sano ) joca cuitengin oikia Apostolin wirca on.
Cuitengin rakenda hän caunist sijhen culda/ hopiata ja callita kiwiä.
Nijncuin P. Pawali/ 1. Cor. 3. sano.
Sentähden älkäm totelco/ jos hän joscus puita/ corsia eli heiniä sijhen secoitta/ waan sencaltainen caunis oppi caikella cunnialla wastanottacam.
Ainoastans/ etten me sitä muiden Apostolein Epistolain caltaisna pidä.
Mutta cuca sen kirjoittanut on/ on tietämätöin/ ja taita wielä hetken aica tietämätöin olla.
Wähä myös sijtä lucua on.
Tytykäm oppijn/ jonga hän wahwast Ramatuista perustanut on.
Ja osotta/ oikian ja caunin tawan ja muodon Ramatuita luke ja selittä.

 

Epistola Ebrerein tygö .

I. Lucu .

 

UuDen Testamendin oppi ylistetän Wanhan suhten: sillä Wanhas Testamendis on Jumala puhunut Prophetain cautta: Mutta Udes/ Poicansa cautta/ v. 1.
Joca nijn paljo corkiambi muita on/ että hän caickein perindö HERra on/ ja hänen cauttans on mailma luotu/ v. 2.
ja 10. Hän on Isäns cuwa/ ja pitä caicki woimasans/ hän puhdista meitä meidän synnistäm/ ja istu Jumalan oikialla kädellä/ v. 3.
& 13. Hän on corkembi caickia Engeleitä/ v. 4.
Ja caickein Engelitten pitä händä rucoileman/ etc. v. 6.

 

Hebr 1:1 JUmala puhui muinen vsein ja monella muoto Isille/ Prophetain cautta/ mutta näinä wijmeisinä päiwinä on hän meille puhunut Poicansa cautta.
Hebr 1:2 Jonga hän on caickein perillisexi pannut/ ja on hänen cauttans mailman tehnyt.
Hebr 1:3 Joca/ että hän on hänen cunnians kirckaus/ ja hänen olemuxens juuricuwa/ ja canda caicki sanans woimalla/ ja on idze cauttans meidän syndeimme puhdistuxen tehnyt/ ja istu Majestetin oikialla puolella corkiuxisa/
Hebr 1:4 On tullut nijn paljo parammaxi Engeleitä/ että hän ylimmäisemmän nimen on heidän suhtens perinyt.
Hebr 1:5 Sillä/ kenelle hän on coscan Engeleistä sanonut: Sinä olet minun Poican/ tänäpän minä sinun synnytin? Ja taas: Minä olen hänen Isäns/ ja hän on minun Poican.
Hebr 1:6 Ja taas: cosca hän tuo esicoisen mailmaan/ sano hän: händä pitä caicki Jumalan Engelit cumartaman.
Hebr 1:7 Mutta Engeleistä hän sano: hän teke Engelins hengixi/ ja hänen palwelians tulenleimauxexi.
Hebr 1:8 Mutta Pojallens: Jumala/ sinun istuimes pysy ijancaickisest ijancaickiseen: Sinun Waldacundas Waldicka/ on oikeuden Waldicka.
Hebr 1:9 Sinä racastit wanhurscautta/ ja wihaisit wääryttä/ sentähden on sinun/ O Jumala/ sinun Jumalas woidellut iloöljyllä/ enä cuin sinun osaweljes.
Hebr 1:10 Ja sinä HERra olet algusta maan perustanut/ ja Taiwat owat sinun käsialas.
Hebr 1:11 Ne catowat/ mutta sinä pysyt.
Hebr 1:12 Ja he caicki wanhenewat nijncuin waate/ ja nijncuin pugun sinä heitä muuttelet/ ja he muuttuwat. Mutta sinä cohdallans pysyt/ ja ei sinun ajastaicas puutu.
Hebr 1:13 Mutta kelle Engeleistä on hän coscan sanonut: Istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen wihollises sinun jalcais astinlaudaxi?
Hebr 1:14 Eikö he caicki ole palwelewaiset Henget/ palweluxeen lähetetyt nijlle jotca autuuden periwät?

 

Vers. 2. Perillisexi ) mundi Dominum Et
v. 3. Istu Majestetin ) Item,
v. 13. Istu minun oikialle kädelläni ) Tämä myös on Christuxelle tapahtunut hänen miehudens puolesta. Oecum aeternum accepit
v. 4. Ylimmäisemmän nimen ) Miehuden puolesta. Nomen intelligendum.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13