Epistola Ebrerein tygö .

X. Lucu .

 

WIelä puhutan Christuxen uhrist ristin päällä/ ja osotetan että Lewitain uhrit owat ainoastans warjo tähän/ eikä taida syndiä poisotta/ joilla nyt loppu on: Mutta Christuxen uhri on täydellinen/ joca meitä caikista synneistä puhdista: Sillä Lewitain uhri piti usein kerroittaman/ v. 1.
Mutta Christus teki wihdoin hänen uhrins/ ja istu nyt Jumalan oikialla kädellä/ v. 11.
40. Psalmist/ v. 5.
Ja Jeremiaxest/ v. 15.
Neuwotan sijs täsä opis pysymän/ nijn myös Christilliseen elämään/ v. 19.
Ja uhgatan nijtä jotca sijtä luopuwat/ v. 26.
Lohdutetan ja neuwotan ristiä ja waiwa tämän opin tähden kärsimän/ v. 32.

 

Hebr 10:1 SIllä/ Lailla on tulewaisten tawarain warjo/ ja idze hywyden olendo. Jocawuosi pitä yhtäläistä uhria uhrattaman/ ja ei ne taida nijtä täydellisexi tehdä jotca uhrawat.
Hebr 10:2 Muutoin olis uhramast lacattu/ jos ei nijllä jotca uhraisit/ synneist sillen omatundo olis/ cosca he wihdoin puhdistetut owat.
Hebr 10:3 Waan sillä tapahtu ainoastans jocawuosi synnin muistuttamus.
Hebr 10:4 Sillä mahdotoin on härkäin ja cauristen weren cautta syndejä poisotta.
Hebr 10:5 Sentähden/ cosca hän mailmaan tuli/ sanoi hän: Uhria ja lahja et sinä tahtonut/ mutta ruumin olet sinä minulle walmistanut/
Hebr 10:6 Polttouhrit ja syndiuhrit ei ole sinun mieleidzes.
Hebr 10:7 Nijn minä sanoin: Cadzo/ minä tulen/ Ramatus on lijatengin minusta kirjoitettu: että minun pitä tekemän sinun tahtos Jumala.
Hebr 10:8 Nijncuin hän ennen sanoi: Uhria ja lahja/ polttouhria ja syndiuhria et sinä tahtonut/ ei myös ne sinulle kelwannet ( jotca Lain jälken uhratan )
Hebr 10:9 Nijn hän myös sanoi: Cadzo/ minä tulen tekemän Jumala sinun tahtos. Sijnä hän poisotta endisen/ että hän toisen panis/
Hebr 10:10 Jonga tahdon cautta me wihdoin pyhitetyt olemma/ Jesuxen Christuxen ruumin uhramisella.
Hebr 10:11 Ja jocainen Pappi on sijhen pandu/ että hänen jocapäiwä Jumalan palwelusta tekemän pitä/ ja useimmin yhtäläistä uhria uhraman/ jotca ei coscan woi syndejä poisotta.
Hebr 10:12 Mutta cosca tämä oli yhden ijancaickisest kelpawan uhrin syndein tähden uhrannut/ istu hän nyt Jumalan oikialla kädellä/
Hebr 10:13 Ja odotta sitä/ että hänen wihollisens pannan hänen jalcains astinlaudaxi.
Hebr 10:14 Sillä yhdellä uhrilla/ on hän ijancaickisest täydellisexi tehnyt ne jotca pyhitetän.
Hebr 10:15 Sen todista myös meille idze Pyhä Hengi/ sanoden:
Hebr 10:16 Tämä on se Testamenti/ jonga minä tahdon heille tehdä nijden päiwäin jälken/ sano HERra: Minä tahdon anda minun Lakini heidän sydämijns/ ja heidän mielijns minä ne kirjoitan.
Hebr 10:17 Ja heidän syndejäns ja wääryttäns en minä enämbi tahdo muista.
Hebr 10:18 Mutta cusa näiden andexi andamus on/ sijnä ei sillen uhria syndein edestä ole.
Hebr 10:19 ETtä sijs meillä/ rackat weljet/ on wapaus mennä Pyhään/ Jesuxen weren cautta/
Hebr 10:20 Jonga hän meille on walmistanut udexi ja eläwäxi tiexi/ esiripun cautta/ se on/ hänen lihans cautta/
Hebr 10:21 Ja meillä on yxi suuri Pappi/
Hebr 10:22 Jumalan huonen haldia/ Nijn käykäm hänen tygöns totisella sydämellä/ täydellä uscolla/ prijscotetut meidän sydämisäm/ ja päästetyt pahasta omasta tunnosta/ ja pestyllä ruumilla puhtalla wedellä/
Hebr 10:23 Ja pitäkäm horjumatoin toiwon tunnustus: Sillä hän on uscollinen/ joca ne lupais.
Hebr 10:24 Ja ottacam waari toinen toisestam/ että me ahkeroidzem meitäm rackauteen ja hywijn töihin/
Hebr 10:25 Ei ylönandain yhteistä Seuracunda. Nijncuin muutamain tapa on/ waan neuwocat teitän keskenän/ sitä enämmin cuin te näette sen päiwän lähestywän.
Hebr 10:26 Sillä jos me ehdollam sijtte syndiä teem cuin me olemma totuden tundoon tullet/ nijn ei meillä ole enä yhtän uhria syndein edestä/
Hebr 10:27 Waan hirmuinen Duomion odotus/ ja tulen kijwaus/ joca wastahacoiset syöpä on.
Hebr 10:28 Jos jocu Mosexen Lain ricko/ hänen pitä ilman armota cuoleman/ cahden/ taicka colmen todistajan cautta.
Hebr 10:29 Cuinga paljo enämmän rangaistuxen te luuletta sen ansainnen/ joca Jumalan Pojan jalgoilla talla/ ja Testamendin weren saastutta/ jonga cautta hän pyhitetty on/ ja armon Henge pilcka?
Hebr 10:30 Sillä me tunnemme hänen/ joca sanoi: Minun on costo/ minä tahdon costa/ ( sano HERra ) Ja taas/ HERra on Canssans duomidzewa.
Hebr 10:31 Hirmuinen on langeta eläwän Jumalan käsijn.
Hebr 10:32 MUistacat sijs endisiä päiwiä/ joina te walistetut olitta/ ja kärseitte monein waiwain kilwoituxen:
Hebr 10:33 Puolittain silloin/ cosca te sekä pilckain että tuscain cautta caikille ihmexi olitta: Puolittain cosca te nijden cansa osalliset olitta/ joiden käsi myös nijn käwi.
Hebr 10:34 Sillä te oletta nijstä waiwoista/ jotca minun siteistäni tapahtuit/ osalliset ollet. Ja teidän hywyden raatelemisen oletta te ilolla kärsinet. Tieten että teillä on parambi ja pysywäisembi tawara Taiwais.
Hebr 10:35 Älkät sijs poisheittäkö teidän uscallustan/ jolla suuri palcan maxo on.
Hebr 10:36 Sillä kärsimys on teille tarpellinen/ täyttäxenne Jumalan tahtoa/ että te lupauxen saisitta.
Hebr 10:37 Sillä wähän hetken perästä tule se/ joca tulewa on/ ja ei wijwyttele.
Hebr 10:38 Mutta wanhurscas elä uscostans/ ja joca wälttä/ hänehen en minä mielisty.
Hebr 10:39 Mutta en me nijstä ole/ jotca heidäns cadotuxeen wälttäwät/ waan nijstä/ jotca uscowat/ ja sieluns tallelle saattawat.

 

Vers. 5. Mutta ruumin olet sinä minulle walmistanut ) Nämät sanat owat tähän pannut/ nijncuin ne owat Grecan Biblias/ joca silloin enimmäst käsis oli/ mutta Ebrean kielen jälken on näin: Mutta corwat sinä olet minulle awainnut.
v. 14. Yhdellä uhrilla on hän täydellisexi tehnyt/ etc. Ja
v. 18. Ei sillen vhria syndein edestä ole ) Nimittäin/ tarpellinen. Ota waari näistä ja muista sanoista täsä ja endises Lugus/ Pawin Messu uhria wastan/ josa he sanowat uhrawans jocapäiwä Christuxen eläwitten ja cuolluitten edestä.
v. 22. Pestyllä ruumilla ) Se on: Puhdistetut Castella meidän synnistäm.
v. 26. Jos me ehdollam syndiä teem ) Mitä syndiä täsä ymmärretän/ Cadzo/ Infr.
v. 29. & Supr. cap. 6:6. v. eod. Nijn ei meillä ole enä yhtän uhria ) Se on: Ei meillä ole toista Christusta odottaminen/ joca cuolis meidän edestäm: ( nijncuin Ambros. ja Chrysost. sen selittäwät ) Ei hän myös usemmin cuole meidän edestäm
v. 38. Wälttä ) Joca ei urhollisest pysy/ waan wälttä ja wetä idzens tacaperin ja luopu sijtä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13