Epistola Ebrerein tygö .

XI. Lucu .

 

ETtä uscos wahwan pysytäisin/ seura wielä wastutinen wahwistus: Usco kirjoitetan hänen wilpittömydestäns: Nimittäin/ että usco on wahwa luottamus nijhin joita ei nähdä/ ja cuitengin owat Jumalan sanas ilmoitetut/ v. 1.
Wahwistuxexi luetellan monda P. Isä/ jotca uscon cautta owat wahwast luottanet Jumalan sanaan ja lupauxeen/ ja sen cautta monda wäkewätä työtä tehnet/ ja paljo kärsinet/ v. 3.

 

Hebr 11:1 MUtta vsco on wahwa uscallus nijhin joita toiwotan/ ja ei näkymättömistä epäile.
Hebr 11:2 Sen cautta owat wanhemmat todistuxen saanet.
Hebr 11:3 Uscon cautta me ymmärrämme/ että mailma on Jumalan sanan cautta walmistettu/ ja että caicki cuin me näemme/ ne owat tyhjästä tehdyt.
Hebr 11:4 Uscon cautta Abel uhrais Jumalalle suuremman uhrin cuin Cain/ jonga cautta hän sai todistuxen/ että hän oli wanhurscas/ cosca Jumala hänen lahjoistans todistuxen cannoi/ ja sen cautta hän wielä puhu/ waicka hän cuollut on.
Hebr 11:5 Uscon cautta Enoch otettin pois/ ettei hän cuolemata nähnyt. Ja ei ole löytty/ että Jumala hänen poisotti. Sillä ennencuin hän poisotettin/ oli hänellä todistus/ että hän kelpais Jumalalle.
Hebr 11:6 Sillä ilman uscota on mahdotoin kelwata Jumalalle. Sillä joca Jumalan tygö tulla tahto/ sen pitä uscoman/ että Jumala on nijden costaja/ jotca händä edziwät.
Hebr 11:7 Uscon cautta on Noe Jumalata cunnioittanut/ ja Arkin walmistanut/ huonens terweydexi/ cosca hän sai Jumalan käskyn/ nijstä cuin ei näkynet/ jonga cautta hän mailman duomidzi/ ja on perinyt sen wanhurscauden/ joca uscon cautta tule.
Hebr 11:8 UScon cautta tuli Abraham cuuliaisexi/ cosca hän cudzuttin menemän sijhen maahan jonga hän oli periwä/ ja hän meni/ eikä tiennyt/ cuhunga hän tulewa oli.
Hebr 11:9 Uscon cautta oli hän muucalainen luwatusa maasa/ nijncuin wieralla maalla/ ja asui majoisa Isaachin ja Jacobin lupauxen cansaperillisten cansa.
Hebr 11:10 Sillä hän oli odottanut sitä Caupungita/ jolla perustus oli/ jonga rakendaja ja luoja on Jumala.
Hebr 11:11 Uscon cautta myös Saara sai woiman sijttäxens/ ja synnytti jälken hänen ikäns ajan: Sillä hän piti sen uscollisna/ joca sen hänelle luwannut oli.
Hebr 11:12 Sentähden myös yhdestä/ waicka cuolewaisesta ruumista/ synnyit monda: nijncuin tähtiä on Taiwasa/ ja nijncuin sanda meren rannasa/ joca epulucuinen on.
Hebr 11:13 Nämät caicki owat uscosa cuollet/ ja ei ole nijstä lupauxista saanet/ waan ainoastans taamba nähnet/ ja cuitengin nijhin turwannet/ ja hywin tydyit ja tunnustit/ että he wierat ja muucalaiset maan päällä olit.
Hebr 11:14 Sillä ne cuin näin sanowat/ he osottawat heidäns yhtä Isän maata edziwän.
Hebr 11:15 Ja jos he sijtte muistanet olisit/ custa he lähtenet olit/ olis heillä kyllä aica palaita ollut.
Hebr 11:16 Mutta he pyytäwät parambata/ se on/ taiwallista. Sentähden ei Jumalacan häpe cudzutta heidän Jumalaxens: joca heille yhden Caupungin walmistanut on.
Hebr 11:17 Uscon cautta uhrais Abraham Isaachin/ cosca hän kiusattin/ ja uhrais ainocaisens/ cosca hän jo oli lupauxet saanut/
Hebr 11:18 Josta sanottu oli: Isaachis cudzutan sinulle siemen.
Hebr 11:19 Ja ajatteli: Jumala woi cuolleistakin herättä/ josta hän myös hänen cuwaxi otti.
Hebr 11:20 Uscon cautta siunais Isaac tulewaisista asioista Jacobit ja Esaut.
Hebr 11:21 Uscon cautta siunais Jacob cuollesans molemmat Josephin pojat/ ja cumarsi hänen sauwans pään päälle.
Hebr 11:22 Uscon cautta puhui Joseph cuollesans Israelin lasten lähtemisest/ ja andoi käskyn hänen luistans.
Hebr 11:23 Uscon cautta Moses/ cosca hän syndynyt oli/ salattin colme Cuucautta hänen wanhemmildans/ että he näit/ cuinga caunis poicainen hän oli/ ja ei peljännet Cuningan haastoa.
Hebr 11:24 Uscon cautta Moses/ cosca hän jo suurexi tuli/ kielsi cudzutta idzens sillen Pharaon tyttären pojaxi.
Hebr 11:25 Ja walidzi paljo parammaxi kärsiä waiwa Jumalan joucon cansa/ cuin ajallista tarwetta synnisä nautita.
Hebr 11:26 Ja luki suuremmaxi rickaudexi Christuxen pilcan/ cuin Egyptin tawarat: sillä hän cadzoi palcan maxo.
Hebr 11:27 Uscon cautta jätti hän Egyptin/ ja ei peljännyt Cuningan hirmuisutta: sillä hän rippui hänes/ jota ei hän nähnyt/ nijncuin hän jo olis hänen nähnyt.
Hebr 11:28 Uscon cautta piti hän Pääsiäistä/ ja weren wuodatusta/ ettei se joca esicoiset tappoi/ olis ruwennut heihin.
Hebr 11:29 Uscon cautta käwit ne punaisen meren läpidze/ nijncuin cuiwa maata myöden/ jota myös Egyptiläiset coettelit/ ja uppoisit.
Hebr 11:30 Uscon cautta Jerichon muurit langeisit/ cosca nijtä seidzemen päiwä ymbärinskäytin.
Hebr 11:31 Uscon cautta ei portto Rahab huckunut uscomattomain cansa/ cosca hän wacojat rauhallisest huonesens corjais.
Hebr 11:32 MItä sijs minun pitä enämbi puhuman? aica tulis minulle lyhyäxi/ jos minun pidäis luetteleman/ Gedeonist/ Barachist/ Samsonist/ Jephtast/ Dawidista/ Samuelist/ ja Prophetaista.
Hebr 11:33 Jotca uscon cautta owat Waldacunnat woittanet/ tehnet wanhurscautta/ saanet lupauxet/ tukinnet Lejonein suut/
Hebr 11:34 Sammuttanet tulen woiman/ wälttänet miecan terän/ owat wäkewämmäxi heickoudesta tullet/ owat woimallisexi sodasa tullet/ owat lyönet muucalaiset sotawäet.
Hebr 11:35 Waimot owat heidän cuollens/ ylösnousemisest jällens saanet. Mutta muut owat särjetyt/ ja lunastuxen hyljännet/ että heidän paramman ylösnousemisen saaman piti.
Hebr 11:36 Muutamat taas owat pilckoja ja haawoja kärsinet/ ja wielä sijttekin fangiuxet ja tornit.
Hebr 11:37 He owat kiwitetyt/ ricki hacatut/ läpidze pistetyt/ miecalla surmatut/ he owat ymbärins waeldanet lammasten ja wohten nahgoisa/ owat ollet köyhät/ ahdistetut/ waiwatut.
Hebr 11:38 Joille mailma oli mahdotoin/ ja owat radollisudes waeldanet/ corweisa/ wuorilla/ mäen rotcoisa/ ja maan cuopisa/
Hebr 11:39 Ja caicki nämät owat uscon cautta todistuxen ansainnet/ eikä saanet lupausta/
Hebr 11:40 Että Jumala on jotakin parammin meille edescadzonut/ ettei he ilman meitä täydellisexi tullet olis.

 

Vers. 2. Todistuxen saanet ) Nimittäin/ Jumalalda/ että he owat ollet wanhurscat ja hänelle otolliset. Nijncuin 4. ja 5. versyst näky.
v. 4. Wielä puhu ) Abel sanotan puhuwan sijtte cuin hän cuoli: Sillä hän on wielä muistos/ ja ylistetän hänen uscons tähden/ nijncuin hän wielä puhuis/ ja neuwois muita hänen uscoans seuraman.
v. 13. Cuollet ) Nimittäin/ Abraham/ Isaac ja Jacob ei ole mitän saanet ajallisest lupauxest Canaan maasta.
v. 19. Cuwaxi ) Nimittäin/ Christuxen/ joca meidän syndeimme edest piti uhrattaman ja colmandena päiwänä jällens ylösnouseman.
v. 21. Sauwans pään päälle ) Cadzo/ Gen. 47:31.
v. 26. Christuxen pilcan ) Se on: se pilcka/ cuin hän ja hänen Canssans piti oikian opin ja Christuxen tähden kärsimän/ cuin heille luwattu oli.
v. 32. Gedeonist ) Lue/ Iud. 6. Barac ) Iud. 4. Samson ) Iud. 13:14. etc Jephta ) Iud. 11. Dawid ja Samuel ) Samuelin Kirjois.
v. 33. Saanet lupauxet ) Nijncuin Abraham Canaan maasta/ Gen. 15:18. v. eod. Tukinnet Lejonein suut ) Nijncuin/ Dan. 6.
v. 34. Sammuttanet tulen woiman ) Nijncuin Danielin cumpanit/ Dan. 2. v. eod. Wälttänet miecan terän ) Nijncuin Eliseus/ 2. Reg. 6. v. eod. Wäkewämmäxi heickoudest tullet ) Sijnä kärsimises owat he wäkewämmäxi tullet/ 2. Cor. 12. Minun woiman on heicoisa woimallinen. Eli nijncuin C. Hiskia 2. Reg. 20. Jos se ruumillisest heickoudest ymmärretän. v. eod. Woimallisexi sodasa ) Nijncuin Josaphat/ 2. Par. 20.
v. 35. Jällens saanet ) Nijncuin Sarpathin Leski/ 1. Reg. 17. Ja waimo Sunamis/ 2. Reg. 4.
v. 36. Pilckoja kärsinet ) Nijncuin Amos/ cap. 7. v. eod. Fangiuxet ja tornit ) Nijncuin Micha/ 3. Reg. 22. Ja Jeremia/ cap. 37.
v. 37. Kiwitetyt ) Nijncuin Zacharia/ 2. Par. 24. etc v. eod. Lammasten ja wohten nahgois ) Ja 38. corweisa/ wuorilla ja mäen rotcoisa ) Ei että he idze owat heillens walinnet sencaltaisen elämän/ sen cansa jotakin ansaitaxens: Waan ettei heillä ollut parembata tila/ heidän ja totuden wihaitten tähden/ owat he nämät hywäxens ottanet/ ennen cuin he tahdoit hyljätä heidän uscons/ toiwons ja tunnustuxens.
v. 40. Ettei he ilman meitä täydellisexi tullet olis ) Se on: Ettei he ruumin ja sielun cansa saisi täydellistä cunniata/ cuin heille luwattu oli/ waan heidän ruumins cansa lewäisit maasa/ sijhen asti/ että me myös sijhen tulemma/ ja nijn pitä meidän ynnä ylösnouseman/ ja toinen toisemme cansa sijtä osallisexi tuleman: Vt omnium

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13