Epistola Ebrerein tygö .

IV. Lucu .

 

SE Neuwo joca edellises Lugus aljettin/ ja 95. Psalmilla wahwistetan/ nyt lawiammalda sijtä Psalmist opetetan/ sijtä lewosta josta sijnä puhutan/ nimittäin/ että Jumala on wielä luwannut hänen lepons/ nijlle jotca hänen sanans uscowat: nijn ei meidän pidä sitä meidän epäuscollam unhottaman/ v. 1.
ja 11. Sijtte osotetan että yxi lepo wielä tarjona on Jumalan Canssalle/ nijlle jotca hänen sanans uscowat/ v. 4.
Jota täsä/ hänen woimans tähden ylistetän ja cunnioitetan/ v. 12.
Seura myös lohdutus heicoille vscosa sijtä että Christus on sencaltainen ylimmäinen Pappi/ jolla on cansakärsimys heicoista/ v. 14.

 

Hebr 4:1 NIjn peljätkäm sijs etten me hänen lepoons tulemisen lupausta unhodais/ ja ettei kengän meistä tacaperin jäis:
Hebr 4:2 Sillä se on meille ilmoitettu nijncuin heillekin.
Hebr 4:3 Mutta ei heitä sanan cuulo mitän auttanut/ cosca ei he nijtä usconet/ cuin sen cuulit. Sillä me jotca uscoimma/ tulemma lepoon/ nijncuin hän sanoi: minä wannoin minun wihasani/ ei heidän pidä minun lepooni tuleman.
Hebr 4:4 Ja tosin/ cosca ne työt mailman algusta täytetyt olit/ sanoi hän yhdes paicas/ sijtä seidzemennestä päiwästä/ näin: Ja Jumala lepäis seidzemendenä päiwänä caikista hänen töistäns.
Hebr 4:5 Ja taas täsä: ei heidän pidä minun lepooni tuleman.
Hebr 4:6 Että sijs se wielä edespäin on/ että muutamat pitä sijhen tuleman. Ja ne joille se ensin ilmoitettu oli/ ei ole sijhen epäuscons tähden tullet/
Hebr 4:7 Määrä hän yhden päiwän/ pitkän ajan perästä/ ja Dawidin cautta sano: Tänäpän/ nijncuin sanottu on/ tänäpän/ jos te cuuletta hänen änens/ nijn älkät paaduttaco teidän sydämitän:
Hebr 4:8 Sillä jos Josua olis heidän lepoon saattanut/ nijn ei hän olis toisesta päiwästä puhunut.
Hebr 4:9 Sentähden on Jumalan Canssalle yxi lepo wielä tarjona:
Hebr 4:10 Sillä joca hänen lepoons jo tullut on/ hän lewäjä töistäns/ nijncuin Jumalakin hänen töistäns.
Hebr 4:11 NIjn ahkeroitcam sijs sijhen lepoon tulla/ ettei jocu epäuscoon langeis.
Hebr 4:12 Sillä Jumalan sana on eläwä ja woimallinen/ ja teräwämbi cuin caxiteräinen miecka/ ja tunge läpidze/ sijhenasti cuin se sielun ja hengen eroitta/ ja ytymen ja luut: Ja on ajatusten ja sydämen aiwoitusten Duomari.
Hebr 4:13 Ja ei ole yhtän luondocappalda hänen edesäns näkymätä/ mutta caicki owat hänen silmäins edes paljat ja julki. Hänestä me puhumma.
Hebr 4:14 Että nyt meillä yxi suuri ylimmäinen Pappi on/ Jesus Jumalan Poica/ joca Taiwaisijn mennyt on. Nijn pysykäm sijnä tunnustuxes:
Hebr 4:15 Sillä ei meillä ole se ylimmäinen Pappi/ joca ei taida meidän heickouttam armahta/ waan se joca caikis kiusattu on/ nijncuin mekin/ cuitengin ilman synnitä.
Hebr 4:16 Sentähden käykäm edes uscalluxella Armonistuimen tygö/ että me laupiuden saisimme ja löydäisimme silloin Armon/ cosca me apua tarwidzemma.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13