Epistola Ebrerein tygö .

VIII. Lucu .

 

WIelä osotetan/ että Christus on täydellisembi ylimmäinen Pappi cuin Lewitain/ ensist sijtä/ että hän on taiwallinen ylimmäinen Pappi/ pyhäin lahjain ja totisen Tabernaclin päällä/ v. 1.
Mutta Lewitain Papit owat maalisten lahjain ja Tabernaclin päällä/ jotca ainoastans sen taiwallisen warjo olit/ v. 4.
Sijtte/ sijtä että hän on paremman Testamendin/ nimittäin/ Uden Testamendin wälimies/ v. 6.
Joca osotetan paremmaxi cuin Wanha/ ja että Wanha pitä ylöspandaman/ Jeremiaxen todistuxen jälken/ v. 7.

 

Hebr 8:1 TÄmä on pääcappale/ joista me puhumma. Meillä on sencaltainen ylimmäinen Pappi/ joca istu oikialla kädellä Majestetin istuimella Taiwaisa/
Hebr 8:2 Ja on pyhäin lahjain palwelia/ ja sen totisen majan/ jonga Jumala asetti/ ja ei ihminen.
Hebr 8:3 Sillä jocainen ylimmäinen Pappi pitä uhraman lahjoja ja uhreja. Sentähden tarwitan/ että tälläkin olis jotakin uhramist.
Hebr 8:4 Jos hän nyt maan päällä olis/ nijn ei hän olis Pappi/ sillä Papit Lain jälken lahjoja uhrawat/
Hebr 8:5 Jotca palwelewat sen cuwas/ ja taiwallisen warjos. Nijncuin se Jumalalinen wastaus Mosexelle sanoi/ cosca hänen piti Majan päättämän: Cadzo ( sano hän ) ettäs caicki teet sen cuwan jälken/ cuin sinulle wuorella osotettu on.
Hebr 8:6 Mutta nyt on hän paremman wirgan saanut/ nijncuin hän paremman Testamendingin wälimies on/ joca paremman lupauxen päällä seiso.
Hebr 8:7 Sillä jos endinen olis nuhtetoin ollut/ nijn ei toiselle olis sia tehty: Sillä hän nuhtele heitä/ ja sano:
Hebr 8:8 Cadzo/ Päiwät tulewat/ sano HERra/ että minä Israelin huonelle costan/ ja Judan huonelle tahdon Uden Testamendin päättä.
Hebr 8:9 En sen Testamendin jälken/ cuin minä heidän Isillens sinä päiwänä annoin/ cosca minä heidän kätens rupeisin/ ja johdatin heidän Egyptin maalda. Sillä ei he pysynet minun Testamendisäni/ nijn en minäkän ole heistä lucua pitänyt/ sano HERra.
Hebr 8:10 Sillä tämän Testamendin tahdon minä säätä Israelin huonelle/ näiden päiwäin jälken/ sano HERra: Minä tahdon anda minun Lakini heidän mieleens/ ja tahdon ne kirjoitta heidän sydämijns: Ja olen heidän Jumalans/ ja heidän pitä oleman minun Canssan.
Hebr 8:11 Ja ei yhdengän pidä lähimmäistäns opettaman/ eikä weljens/ ja sanoman: tunne HERra: sillä caicki pitä minun tundeman/ hamast pienestä heidän seasans/ nijn suurimban asti.
Hebr 8:12 Sillä minä tulen lepytetyxi heidän wäärydestäns ja heidän synneistäns/ ja heidän wääryttäns en minä tahdo enä muista.
Hebr 8:13 Sijnä cuin hän sano: Usi wanhensi endisen/ sillä joca wanha ja ijällinen on/ se on läsnä loppuans.

 

Vers. 2. Pyhäin lahjain/ Jotca hän meille waiwallans ja cuolemallans ansainnut on/ cuin on/ syndein andexi saaminen/ Jumalan armo/ ja ijancaickinen elämä. v. eod. Totisen Majan ) Se on/ Taiwas/ joca Lewitain Tabernaclijn oli werrattu.
v. 4. Nijn ei hän olis Pappi ) Nimittäin/ se totinen: joca maalisilla awistettin.
v. 6. Paremman Testamendingin ) Sillä Wanhas Testamendis oli Jumala luwannut Israelin lapsille Canaan maan/ jos he olisit hänen Laisans waeldanet: Mutta Udes on hän luwannut Taiwan waldacunnan/ joca Canaan maalla awistettin/ että se armosta Christuxen tähden annetan caikille jotca idzens parandawat/ ja hänen lupauxens uscowat.
v. 11. Ei yhdengän pidä opettaman ) Cadzo/ Ier. 31:34.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13