Epistola Ebrerein tygö .

XIII. Lucu .

 

LOpulla cootan muutamat tarpelliset neuwot/ joista waari pitä otettaman: Nijncuin weljellisest rackaudest/ cansakärsimisest/ v. 1
Puhtast Awioskäskyst/ v. 4.
Ahneudest/ v. 5.
Kijtollisudest Jumalan sanan opettaita cohtan/ v. 7.
Lujana pysymisest oikias opis/ v. 8.
Uhramisest Jumalalle otollista uhria/ v. 15.
Cuuliaisudest Opetusisille/ v. 17.
Ja rucouxist Apostolitten edest/ v. 18.
Ja nijn tämä Epistola päätetän hywällä toiwotuxella/ v. 20.
Sano hänen estens/ että hän lyhykäisest kirjoitta/ v. 22.
Lupa heidän tygöns tulla/ v. 23.
Luo terweyxiä/ v. 24.

 

Hebr 13:1 PYsykät wahwana weljellises rackaudes. Huonesen ottamist älkät unhottaco:
Hebr 13:2 Silläs sen cautta owat muutamat tietämät Engelitkin huonesens ottanet.
Hebr 13:3 Muistacat sidotuita/ nijncuin te heidän cansans sidotut olisitta/ ja nijtä jotca murhetta kärsiwät/ nijncuin te idze wielä lihasa olisitta.
Hebr 13:4 Awioskäsky pitä cunnialisest caickein seas pidettämän/ ja Awio wuode saastatoinna. Mutta huorintekiät ja salawuoteiset Jumala duomidze.
Hebr 13:5 Teidän menon olcon ilman ahneutta/ ja tytykät nijhin cuin teillä on: Sillä hän on sanonut: en minä sinua ylönanna/ engä unhoda.
Hebr 13:6 Nijn että me rohkemme sanoa: HERra on minun auttajan/ ja en minä pelkä mitä ihminen minulle tekis.
Hebr 13:7 Muistacat teidän Opettaitan/ jotca teille Jumalan sana puhunet owat/ joiden uscoa te seuratcat/ ja ottacat waari/ millinen loppu heidän menollans oli.
Hebr 13:8 JEsus Christus/ eilein ja tänäpän/ ja se on myös ijancaickisest.
Hebr 13:9 Älkät andaco teitän wietellä moninaisilla ja muucalaisilla opetuxilla. Sillä se on hywä että sydän wahwistu Armolla ja ei rualla/ joista ei ne mitän hyötynet jotca nijsä waelsit.
Hebr 13:10 Meillä on Altari/ josta ei ole nijden lupa syödä jotca majasa palwelewat:
Hebr 13:11 Sillä cuiden eläinden weren ylimmäinen Pappi wie Pyhään/ syndein edestä/ nijden ruumit ulcona Leiristä poldetan.
Hebr 13:12 Sentähden myös Jesus/ että hän oli pyhittäwä Canssan/ hänen omalla werelläns/ on hän ulcona portista kärsinyt.
Hebr 13:13 Nijn mengäm sijs hänen tygöns ulos Leiristä/ candain hänen pilckans.
Hebr 13:14 Sillä ei meillä täsä ole pysywäistä Caupungita/ waan tulewaista me edzimmä.
Hebr 13:15 Nijn uhratcam sijs aina Jumalalle kijtosuhri hänen cauttans/ se on/ huulden hedelmä/ jotca hänen nimens tunnustawat.
Hebr 13:16 Älkät myös hywin tekemist ja jacamist unhottaco: sillä sencaltaiset uhrit lepyttäwät Jumalan.
Hebr 13:17 Olcat teidän Opettaillen cuuliaiset/ ja seuratcat heitä: sillä he walwowat teidän sielujan/ nijncuin ne jotca lugun nijstä tekemän pitä/ että he sen ilolla tekisit/ ja ei huocauxella: sillä ei se ole teille tarpellinen.
Hebr 13:18 Rucoilcat meidän edestäm. Se on meidän uscalluxem/ että meillä on hywä omatundo/ ja että me ahkeroidzemma pitä hywä menoa caickein seas.
Hebr 13:19 Mutta enimmitten minä neuwon teidän näitä tekemän/ että minä sitä pikemmin teidän tygönne tulisin.
Hebr 13:20 Mutta rauhan Jumala/ joca on cuolleista jällens tuottanut/ sen suuren lammasten paimenen/ ijancaickisen Testamendin weren cautta/ meidän HERran Jesuxen.
Hebr 13:21 Joca teidän caikesa hywäsä työsä toimellisexi tehkön/ tekemän hänen tahtons/ ja saattacon teisä mitä hänen edesäns otollinen on/ Jesuxen Christuxen cautta/ jolle olcon cunnia ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
Hebr 13:22 Minä neuwon teitä ( rackat weljeni ) ottacat tämä neuwon sana hywäxi: sillä minä olen lyhykäisest teille kirjoittanut.
Hebr 13:23 Tietkät että meidän weljem Timotheus on pääsnyt/ jonga cansa/ jos hän pian tule/ minä tahdon teitä nähdä.
Hebr 13:24 Terwettäkät caickia teidän Opettaitan ja caickia Pyhiä. Teitä terwettäwät weljet Italiasta.
Hebr 13:25 Armo olcon caickein teidän cansan/ Amen. Kirjoitettu Italiast Timotheuxen cansa.

 

Vers. 9. Ja ei rualla ) Se on: ei ruan eroituxen säädyillä/ jotca ei hyödytä nijtä/ jotca nijllä Jumalata palwella tahtowat: Waan Uscon opilla.
v. 10. Meillä on Altari ) Se on: meillä on Christus/ jonga ansiosta ja hywistä töistä ei yxikän tule osallisexi/ joca Tabernaclis palwele/ se on: pyytä Lewitain säädyillä autuaxi tulla.
v. 13. Hänen pilckans ) Se on: risti ja häwäistys/ jonga Christittyin pitä hänen tunnustuxens tähden kärsimän.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13