Epistola Ebrerein tygö .

VII. Lucu .

 

WIelä puhutan Christuxen ylimmäisen Papin wirasta/ ja Christus werratan täsä Melchisedekijn/ v. 1.
Ja osotetan/ että Melchisedek oli ylömbi Abrahami ja Lewitain Pappeja: sillä hän siunais Abrahami ja otti häneldä kymmenexet/ josta seura että Christus myös on ylömbi heitä/ v. 4.
Näytetän myös Lewitan Pappeus Lakinens loppunen: sillä Jumala on andanut toisen Papin Melchisedekin säädyn jälken/ v. 11.
Joca on täydellisembi ja pysywäisembi Pappi/ v. 15.
Ja on sen walalla luwannut/ v. 20.
Christus on myös täydellisembi Pappi cuin Lewitat/ heidän ja Christuxen wertamisest/ v. 23.

 

Hebr 7:1 SIllä tämä Melchisedek oli Salemin Cuningas/ caickein corkeimman Jumalan Pappi/ joca Abrahami wastan meni/ cosca hän palais Cuningasten taposta/ ja siunais händä/
Hebr 7:2 Jolle Abraham andoi kymmenexet caikesta hywydestäns. Ensin hän käätän wanhurscauden Cuningaxi: Nijn hän on Salemin Cuningas/ se on/ rauhan Cuningas.
Hebr 7:3 Ilman Isätä/ ilman äititä/ ilman suguta/ ja ei hänellä ole päiwäin alcua eikä elämän loppua/ mutta hän on Jumalan Poican werrattu/ ja pysy Pappina ijancaickisest.
Hebr 7:4 Mutta cadzocat/ cuinga suuri tämä on/ jolle Abrahami Patriarcha saalista kymmenexet andoi.
Hebr 7:5 Mutta cosca Lewin pojat Papin wirgan ottawat/ nijn heillä on käsky kymmenexiä Canssalda otta/ se on heidän weljildäns/ Lain jälken:
Hebr 7:6 Waicka nekin Abrahamin cupeista tullet owat. Mutta se/ jonga sucua ei heidän seasans lueta/ otti Abrahamilda kymmenexet/ ja siunais händä/ jolla lupauxet oli.
Hebr 7:7 Mutta ei yxikän sitä kiellä/ että wähembi otta siunauxet sildä cuin enämbi on.
Hebr 7:8 Ja täsä tosin cuolewaiset ihmiset/ kymmenexiä ottawat/ mutta siellä hän todista hänen eläwän.
Hebr 7:9 Ja jos minä nijn puhelisin: Lewi joca tottui kymmenexiä ottaman/ täydyi myös Abrahamis kymmenexiä anda/
Hebr 7:10 Sillä hän oli wielä Isäns cupeisa/ cosca Melchisedek händä wastan meni.
Hebr 7:11 Sentähden jos täydellisys on Lewin Pappeuden cautta tapahtunut ( Sillä sen alla on Canssa Lain saanut ) mitä sijtte oli tarwetta sanoa/ että toinen Pappi oli Melchisedekin säädyn jälken tulewa/ ja ei Aaronin säädyn jälken?
Hebr 7:12 Sillä cusa Pappius muutetan/ sijnä piti myös Laki muutettaman.
Hebr 7:13 Sillä se josta näitä sanotan/ on toisesta sugusta/ josta ei yxikän Altarita palwellut.
Hebr 7:14 Ja nijn on juuri julkinen/ että meidän HERram on Judan sucucunnasta tullut/ jolle sucucunnalle ei Moses ole mitän Pappeudesta puhunut.
Hebr 7:15 Ja se on selkembi: jos Melchisedekin säädyn jälken toinen Pappi tule/
Hebr 7:16 Joca ei lihallisen Lain käskyn jälken tehty ole/ waan loppumattoman elämän woiman jälken: Sillä Näin hän todista:
Hebr 7:17 Sinä olet Pappi ijancaickisest Melchisedekin säädyn jälken.
Hebr 7:18 Sillä sen cansa ensimäinen Laki lacka/ että se heicko ja kelwotoin oli
Hebr 7:19 ( Sillä ei se Laki tainnut täydellisexi tehdä ) waan se oli sisälle johdatus paramban toiwoon/ jonga cautta me Jumalata lähenemmä.
Hebr 7:20 Ja sijttekin cuin enämbi on/ ettei se ole ilman walata tehty: sillä ne olit tosin ilman walata Papixi tehdyt.
Hebr 7:21 Mutta tämä walalla/ hänen cauttans/ joca hänelle sanoi: HERra on wannonut/ ja ei hän sitä cadu/ sinä olet Pappi Melchisedekin säädyn jälken ijancaickisest.
Hebr 7:22 Ja näin paljo paramman Testamendin toimittajaxi on Jesus tehty.
Hebr 7:23 Ja nijtä tosin monda Papixi tehtin/ ettei heitä sallittu cuoleman tähden pysyä.
Hebr 7:24 Mutta tämä/ että hän pysy ijancaickisest/ ja hänellä on catomatoin Pappius.
Hebr 7:25 Josta hän myös taita ne ijancaickisest autuaxi tehdä/ jotca hänen cauttans Jumalan tygö tulewat/ ja elä aina/ ja rucoile alati heidän edestäns.
Hebr 7:26 Sillä sencaltainen ylimmäinen Pappi meille sopi/ joca on pyhä/ wiatoin/ saastatoin/ synneisistä eritetty/ ja corkemmaxi Taiwaita tehty/
Hebr 7:27 Jolla ei olis jocapäiwä tarwe/ nijncuin muut ylimmäiset Papit/ ensin omain syndeins edestä uhraman/ sijtte Canssan syndein edestä:
Hebr 7:28 Sillä sen hän on jo silloin tehnyt/ cosca hän idzens uhrais. Sillä Laki asetta ihmiset ylimmäisixi Papeixi/ joilla heickous on: mutta wala/ joca Lain jälken sanottin/ asetta Pojan ijancaickisest ja täydellisexi.

 

Vers. 1. Melchisedek ) On Suomexi/ wanhurscauden Cuningas/ ja Melchisalem on rauhan Cuningas: sillä Christus anda wanhurscauden ja rauhan/ ja hänen waldacundans on wanhurscaus ja rauha Jumalan edes/ uscon cautta/ Rom. 1:17. ja 5:18.
v. 3. Ilman Isätä/ ilman äititä ) Nimittäin/ ettei hänen wanhimmitans/ syndymätäns ja cuolematans Ramatuis mainita/ nijncuin muiden P. Patriarchain.
v. 16. Lihallisen Lain käskyn ) Ulconaiset Lewitain Ceremoniat cudzutan lihallisixi/ ettei he taitanet anda Henge ja woima Lakia täyttä.
v. 18. Heicko ja kelwotoin oli ) Ceremonialinen Laki oli heicko ja kelwotoin/ ettei hän taitanut meitä Jumalan tykönä autuaxi tehdä. Muutoin oli se kyllä tarpellinen/ nimittäin/ että hän Christuxen osotti.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13