P. Lucan Evangelium .

II. Lucu .

 

JOseph Marian cansa/ menewät Bethlehemijn/ andaman idzens arwatta/ v. 1.
Marian aica täytetän ja synnyttä Christuxen mailman wapahtajan: Jumalan Engeli ilmoitta sen paimenillen kedolla/ v. 6.
ymbärinsleicatan/ v. 21.
Wiedän HERran eteen Lain jälken/ v. 11.
Simeon ja Hanna Prophetissa tulewat sijhen/ v. 25.
Cahdentoistakymmenen ajastajan wanhana kysele opettajilda Templis/ nijn että caicki ihmettelewät/ v. 41.

 

Luuk 2:1 NIinä päiwinä käwi yxi käsky Keisarilda Augustuxelda/ että caicki mailma piti werollisexi laskettaman.
Luuk 2:2 Ja tämä weron laskemus oli ensimäinen/ joca tapahtui silloin cosca Kyrenius oli Maanherra Syrias.
Luuk 2:3 Ja cukin meni Caupungihins andaman idziäns arwatta.
Luuk 2:4 Nijn myös Joseph Galileast/ Nazarethin Caupungist/ ylösmeni Judean/ Dawidin Caupungijn/ joca cudzutan Bethlehem: Sillä hän oli Dawidin huonest ja sugust/ andaman idzens arwatta/
Luuk 2:5 Marian hänen kihlatun emändäns cansa/ joca rascas oli.
Luuk 2:6 Nijn tapahtui heidän siellä ollesans/ että synnyttämisen päiwät tulit täytetyxi.
Luuk 2:7 Ja hän synnytti Pojan hänen esicoisens/ ja capaloidzi hänen/ ja pani seimeen/ ettei heille ollut sia majas.
Luuk 2:8 Ja paimenet walwoit sijnä paickacunnas pellolla heidän laumans/ ja wartioidzit yöllä heidän carjans.
Luuk 2:9 Ja cadzo/ HERran Engeli seisoi heidän tykönäns/ ja HERran kirckaus walais heitä/ että he suurest peljästyit.
Luuk 2:10 Ja Engeli sanoi heille: älkät peljätkö: sillä cadzo/ minä ilmoitan teille suuren ilon/ joca tulewa on caikelle Canssalle:
Luuk 2:11 Teille on tänäpän syndynyt Wapahtaja/ HERra Christus Dawidin Caupungis.
Luuk 2:12 Ja tämä on teille merkixi: te löydätte lapsen capaloittuna seimes.
Luuk 2:13 Ja Engelin cansa oli suuri taiwalisen sotawäen joucko/ jotca kijtit Jumalata ja sanoit:
Luuk 2:14 Cunnia olcon Jumalalle corkiudes/ ja maasa rauha/ ja ihmisille hywä tahto.
Luuk 2:15 JA tapahtui/ että Engelit menit heidän tyköns Taiwasen/ nijn paimenet puhuit keskenäns: käykämme Bethlehemijn/ ja cadzocam sitä cuin tapahtunut on/ jonga HERra meille ilmoitti.
Luuk 2:16 Ja he tulit kijruhtain/ ja löysit Marian/ ja Josephin/ nijn myös lapsen/ joca macais seimes.
Luuk 2:17 Cosca he tämän nähnet olit/ julistit he sen sanoman/ cuin heille tästä lapsesta sanottu oli.
Luuk 2:18 Ja caicki jotca sen cuulit/ ihmettelit nijtä puheita cuin heille Paimenilda sanottu oli.
Luuk 2:19 Mutta Maria kätki caicki nämät sanat/ tutkistellen hänen sydämesäns.
Luuk 2:20 Ja paimenet palaisit/ ylistäin ja cunnioittain Jumalata/ caikista cuin he cuullet ja nähnet olit/ nijncuin heille sanottu oli.
Luuk 2:21 JA sijttecuin cahdexan päiwä culunut oli/ että lapsi piti ymbärinsleicattaman/ cudzuttin hänen nimens JEsus/ joca nijn oli Engelildä jo ennen cudzuttu/ cuin hän sikis Äitins cohdusa.
Luuk 2:22 JA sijtte cuin heidän puhdistus päiwäns olit täytetyt Mosexen Lain jälken/ weit he hänen Jerusalemijn/ seisattaxens händä HERran eteen.
Luuk 2:23 Nijncuin kirjoitettu on HERran Lais: caicki miehen puoli/ joca ensin awa äitins cohdun/ pitä cudzuttaman HERralle pyhäxi.
Luuk 2:24 Ja uhraman/ nijncuin sanottu on HERran Lais: pari Mettisiä/ eli caxi Kyhkyläisen poica.
Luuk 2:25 Ja cadzo/ yxi mies oli Jerusalemis/ jonga nimi oli Simeon: tämä oli hurscas ja Jumalinen mies/ odottain Israelin lohdutusta: ja Pyhä Hengi oli hänes.
Luuk 2:26 Ja hänelle oli wastaus annettu Pyhäldä Hengeldä/ ettei hänen pitänyt ennen cuoleman/ cuin hän näkis HERran Christuxen.
Luuk 2:27 Ja hän tuli Hengen cautta Templijn.
Luuk 2:28 Ja cuin wanhemmat lapsen Jesuxen toit Templijn/ tehdäxens hänen edestäns Lain tawan jälken: otti hän hänen sylijns/ kijtti Jumalata ja sanoi:
Luuk 2:29 LAske nyt HERra palwelias rauhaan menemän/ sanas jälken.
Luuk 2:30 Sillä minun silmäni owat nähnet sinun autuudes.
Luuk 2:31 Jonga sinä caikille Canssoille walmistit.
Luuk 2:32 Walkeudexi/ walistaman pacanoita/ ja sinun Canssas Israelin cunniaxi.
Luuk 2:33 JA Joseph ja hänen Äitins ihmettelit nijtä cuin hänestä sanottin.
Luuk 2:34 Ja Simeon siunais heitä/ ja sanoi Marialle hänen Äitillens: Cadzo/ tämä on pandu langemisexi/ ja nousemisexi monelle Israelis/ ja merkixi/ jota wastan sanotan:
Luuk 2:35 Ja sinungin sielus läpidze pitä miecan myös käymän/ että monen sydämen ajatuxet ilmoitettaisin.
Luuk 2:36 Ja Hanna Prophetissa Phanuelin tytär/ Asserin sugusta/ oli joutunut pitkälle ijälle/ ja oli elänyt miehens cansa seidzemen ajastaica hänen Neidzydestäns.
Luuk 2:37 Ja oli leskenä lähes neljä yhdexättäkymmendä ajastaica/ ja ei lähtenyt Templist palwelemast Jumalata/ paastoisa ja rucouxisa yötä ja päiwä.
Luuk 2:38 Ja tämä tuli myös sillä hetkellä sijhen/ ja cunnioidzi HERra ja puhui hänestä caikille/ cuin wapautta Jerusalemis odotit.
Luuk 2:39 Ja sijttecuin he olit caicki tehnet HERran Lain jälken/ palaisit he Galilean heidän Caupungins Nazaretijn.
Luuk 2:40 Mutta lapsi caswoi ja wahwistui Henges/ ja täytettin wijsaudella/ ja Jumalan armo oli hänen cansans.
Luuk 2:41 JA hänen wanhemmans waelsit joca wuosi Pääsiäis juhlalle Jerusalemijn:
Luuk 2:42 Ja cuin hän jo caxitoistakymmendä ajastaica wanha oli/ menit he Jerusalemijn juhlapäiwän tawan jälken:
Luuk 2:43 Ja cuin ne päiwät olit culunet/ palaisit he cotians/ ja poicainen Jesus jäi Jerusalemijn/ jota ei hänen wanhemmans huomannet/ waan luulit hänen olewan seuras.
Luuk 2:44 Ja he käwit yhden päiwäcunnan/ ja edzeit händä langoins ja tuttawains seas.
Luuk 2:45 Ja cuin ei he händä löytänet/ palaisit he Jerusalemijn händä edzimän.
Luuk 2:46 Ja tapahtui colmannen päiwän perästä/ että he löysit hänen istuwan Templis opettajain keskellä/ cuuldelewan heitä/ ja kysywän heille.
Luuk 2:47 Ja caicki jotca hänen cuulit/ hämmästyit hänen ymmärrystäns ja wastaustans.
Luuk 2:48 Ja cuin he hänen näit/ nijn he ihmettelit/ ja hänen Äitins sanoi hänelle: Poican/ mixis meille näin teit? cadzo/ sinun Isäs ja minä olemma murehtien edzinet sinua.
Luuk 2:49 Ja hän sanoi heille: mitästä te minua idzitte? Ettäkö tiennet/ että minun pitä nijsä oleman/ jotca minun Isäni owat?
Luuk 2:50 Ja ei he ymmärtänet sitä sana cuin hän heille sanoi.
Luuk 2:51 Ja hän meni alas heidän cansans/ ja tuli Nazarethijn/ ja oli heille alammainen. Mutta hänen äitins kätki caicki nämät sanat sydämehens.
Luuk 2:52 Ja Jesus menestyi wijsaudes/ ja ijäs/ ja armos/ Jumalan ja ihmisten edesä.

 

Vers. 1. Werollisexi ) se on/ että jocainen piti andaman kirjoitta mitä hänellä oli.
V. 14. Hywä tahto ) se on/ että ihmisillä olis ilo sijtä/ ja rackaus Jumalan puoleen ja toinen toistans wastan: olisit nijn Jumalalle sen edest kijtolliset/ ja caicki sentähden iloisest kärsisit.
v. 29. Rauhan ) se on/ nyt minä tahdon iloisest cuolla: sillä minä olen sen nähnyt/ jongas minulle lupaisit.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24