JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. JOHANNEKSEN 1 EPISTOLA

P.  Johannexen  Ensimäinen  Epistola.

1938 1776 1642
     
3 LUKU 3 LUKU III. Lucu .
3:1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 3:1 Katsokaat, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Sentähden ei maailma teitä tunne; sillä ei hän häntäkään tunne. 3:1 CAdzocat  mingäcaltaisen rackauden Isä on meille osottanut  että me Jumalan lapsixi nimitetän. Sentähden ei mailma teitä tunne : sillä ei hän händäkän tunne.
3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. 3:2 Minun rakkaani! nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme; mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme; sillä me saamme hänen nähdä niinkuin hän on. 3:2 Minun rackani  me olemma Jumalan lapset  ja ei ole se wielä ilmestynyt  mixi me tulemme  mutta me tiedämme cosca se ilmesty  nijn me hänen caltaisexens tulemme : Sillä me saamme hänen nähdä nijncuin hän on.
3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. 3:3 Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä, niinkuin hänkin puhdas on. 3:3 Ja jocainen jolla tämä toiwo on hänen tygöns  hän puhdista idzens  nijncuin hängin puhdas on.
3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. 3:4 Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys. 3:4 Jocainen cuin syndiä teke  se myös teke wääryttä  ja syndi on wäärys.
3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen, että hän meidän syntimme ottais pois; ja ei hänessä ole syntiä. 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestynen  että hän meidän syndim oli poisottawa  ja ei hänesä ole yhtän syndiä.
3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. 3:6 Jokainen, joka hänessä pysyy, ei hän syntiä tee; mutta jokainen, joka syntiä tekee, ei se ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. 3:6 Jocainen cuin hänes pysy  ei hän syndiä tee  mutta jocainen cuin syndiä teke  ei se ole händä nähnyt eikä tundenut.
3:7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. 3:7 Lapsukaiset, älkäät antako kenenkään teitänne vietellä. Joka vanhurskautta tekee, se on vanhurskas, niinkuin hänkin vanhurskas on. 3:7 Lapsucaiset  älkät andaco kenengän teitän wietellä. Joca oikeutta teke  se on hurscas  nijncuin hängin hurscas on.
3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 3:8 Joka syntiä tekee, hän on perkeleestä; sillä perkele tekee syntiä alusta. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän perkeleen työt särkis. 3:8 Joca syndiä teke  hän on Perkelest : sillä Perkele teke syndi algusta  Sitäwarten Jumalan Poica ilmestyi  että hän Perkelen työt särkis.
3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 3:9 Jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei se syntiä tee; sillä hänen siemenensä pysyy hänessä, ja ei hän taida syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 3:9 Jocainen cuin Jumalasta syndynyt on  ei hän syndiä tee : Sillä hänen siemenens pysy hänesä  ja ei hän tee syndiä : sillä hän on Jumalasta syndynyt.
3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. 3:10 Siitä ilmaantuvat Jumalan lapset ja perkeleen lapset. Jokainen, joka ei tee vanhurskautta, ei se ole Jumalasta, ja joka ei rakasta veljeänsä. Sijtä Jumalan lapset tutan  eli Perkelen lapset.
3:10 Jocainen cuin ei tee wanhurscautta  ei hän ole Jumalasta  ja joca ei racasta hänen weljens.
3:11 Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme 3:11 Sillä tämä on ilmoitus, jonka te alusta kuulitte, että me toinen toistamme rakastaisimme. 3:11 SIllä tämä on ilmoitus  jonga te algusta cuulitte  että me toinen toistam racastaisimme.
3:12 eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. 3:12 Ei niinkuin Kain, joka pahasta oli, ja tappoi veljensä; ja minkätähden hän tappoi hänen? Sillä hänen työnsä olivat pahat, ja hänen veljensä vanhurskaat. Ei nijncuin Cain  joca pahasta oli  ja tappoi weljens.
3:12 Mingätähden hän tappoi hänen? Hänen työns olit pahat  ja hänen weljens oikiat.
3:13 Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. 3:13 Älkäät ihmetelkö, minun veljeni, jos teitä maailma vihaa. 3:13 Älkät ihmetelkö minun weljeni  jos teitä mailma wiha.
3:14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. 3:14 Me tiedämme, että me olemme kuolemasta elämään siirretyt, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei veljeänsä rakasta, se pysyy kuolemassa. 3:14 Me tiedämme  että me olemme cuolemasta elämään sijrtyt : Sillä me racastamme weljiämme. Joca ei weljens racasta  se pysy cuolemasa 
3:15 Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. 3:15 Jokainen, joka veljeänsä vihaa, hän on murhaaja; ja te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole ijankaikkinen elämä pysyvä. 3:15 Jocainen cuin weljens wiha  hän on murhaja. Ja te tiedätte ettei murhajas ole ijancaickinen elämä pysywä.
3:16 Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. 3:16 Siitä me tunsimme rakkauden, että hän on henkensä meidän edestämme pannut; niin pitää meidän veljeimme edestä henkemme paneman. 3:16 Sijtä me tunsimme rackauden  että hän on hengens meidän edestäm pannut  nijn pitä meidän weljeimme edestä meidän hengemme paneman.
3:17 Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? 3:17 Mutta jos jollakin olis tämän maailman hyvyyttä, ja näkis veljensä tarvitseman, ja sulkee sydämensä häneltä, kuinkas Jumalan rakkaus pysyy hänessä? 3:17 Mutta jos jollakin on tämän mailman hywyttä  ja näkis weljens tarwidzewan  ja sulke sydämens häneldä  cuingast Jumalan rackaus pysy hänesä?
3:18 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. 3:18 Lapsukaiseni, älkäämme rakastako sanalla eli kielellä, vaan työllä ja totuudella. 3:18 Lapsucaiseni  älkäm racastaco sanalla eli kielellä  waan työllä ja totudella.
3:19 Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, 3:19 Siitä me tiedämme, että me totuudesta olemme ja taidamme hänen edessänsä meidän sydämemme hillitä, 3:19 SIitä me tiedämme  että me totudest olemma  ja taidamme hänen edesäns meidän sydämem hillitä
3:20 että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. 3:20 Että jos meidän sydämemme tuomitsee meitä, niin on Jumala suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. 3:20 Että jos meidän sydämem meitä duomidze  nijn on Jumala suurembi cuin meidän sydämem  ja tietä caicki.
3:21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, 3:21 Te rakkahimmat! jos ei meidän sydämemme tuomitse meitä, niin meillä on turva Jumalaan. 3:21 Te rackahimmat  jos ei meidän sydämem meitä duomidze  nijn meillä on turwa Jumalaan 
3:22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. 3:22 Ja mitä me anomme, niin me saamme häneltä, että me hänen käskynsä pidämme ja teemme, mitä hänelle kelpaa. 3:22 Ja mitä me häneldä anomme  nijn me saamme  että me hänen käskyns pidämme  ja teemme mitä hänelle kelpa.
3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. 3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että me hänen Poikansa Jesuksen Kristuksen nimen päälle uskoisimme, ja rakastaisimme toinen toistamme, niinkuin hän käskyn meille antoi. 3:23 Ja tämä on hänen käskyns  että me hänen Poicans Jesuxen Christuxen Nimen päälle uscoisim  ja racastaisim toinen toistam  nijncuin hän käskyn andoi.
3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. 3:24 Ja joka hänen käskynsä pitää, se pysyy hänessä ja hän siinä, ja siitä me tiedämme, että hän meissä pysyy, siitä Hengestä, jonka hän meille antoi. 3:24 Ja joca hänen käskyns pitä  se pysy hänes  ja hän hänes. Ja sijtä me tiedämme  että hän meisä pysy  sijtä Hengestä  jonga hän meille andoi.

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5