JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. JOHANNEKSEN 1 EPISTOLA

P.  Johannexen  Ensimäinen  Epistola.

1938 1776 1642
     
4 LUKU 4 LUKU IV.  Lucu .
4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 4:1 Te rakkaimmat! älkäät jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää prophetaa ovat tulleet maailmaan. 4:1 TE rackaimmat  älkät jocaista Henge uscoco  waan coetelcat Henget  jos he Jumalasta owat : sillä monda wäärä Prophetat owat tullet mailmaan.
4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 4:2 Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta, 4:2 Sijtä te tutcat Jumalan Hengi  että jocainen Hengi joca tunnusta Jesuxen Christuxen Lihaan tullen  se on Jumalasta.
4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 4:3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa. 4:3 Ja jocainen Hengi  joca ei tunnusta Jesusta Christusta Lihaan tullexi  ei se ole Jumalasta. Ja se on Antichristuxen Hengi  josta te cuulitta  että hän on tulewa  ja on jo parhallans mailmasa.
4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 4:4 Lapsukaiseni, te olette Jumalasta ja olette heidät voittaneet; sillä se, joka teissä on, hän on suurempi kuin se, joka maailmassa on. 4:4 Lapsucaiseni  te oletta Jumalasta ja oletta heidän woittanet. Sillä se joca teisä on  hän on suurembi cuin se joca mailmasa on.
4:5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 4:5 He ovat maailmasta, sentähden he puhuvat maailmasta ja maailma kuulee heitä. 4:5 He owat mailmasta  sentähden he puhuwat mailmasta  ja mailma cuule heitä.
4:6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. 4:6 Me olemme Jumalasta: ja joka Jumalan tuntee, hän kuulee meitä; joka ei Jumalasta ole, ei hän kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. 4:6 Me olemma Jumalasta  ja joca Jumalan tunde  hän cuule meitä. Joca ei Jumalasta ole  ei hän cuule meitä. Sijtä me tunnemma totuden Hengen ja exytyxen Hengen.
4:7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 4:7 Te rakkahimmat, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta: ja jokainen, joka rakastaa, se on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 4:7 TE rackahimmat  racastacam toinen toistam : Sillä rackaus on Jumalasta  ja jocainen cuin racasta  se on Jumalasta syndynyt  ja tunde Jumalan.
4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 4:8 Joka ei rakasta, ei hän tunne Jumalaa; sillä Jumala on rakkaus. 4:8 Joca ei racasta  ei hän tunne Jumalata : sillä Jumala on rackaus.
4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. 4:9 Sen kautta ilmestyi Jumalan rakkaus meidän kohtaamme, että Jumala lähetti ainoan Poikansa maailmaan, että me hänen kauttansa eläisimme. 4:9 Sen cautta ilmestyi Jumalan rackaus meidän cohtam  että Jumala lähetti ainoan Poicans mailmaan  että me hänen cauttans eläisim.
4:10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 4:10 Siinä on rakkaus, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa sovinnoksi meidän synteimme edestä. 4:10 Sijnä on rackaus  ei että me racastimme Jumalata  waan että hän racasti meitä  ja lähetti hänen Poicans  meidän syndeimme sowinnoxi.
4:11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 4:11 Te rakkahimmat, jos Jumala meitä niin rakasti, niin meidän pitää myös toinen toistamme rakastaman. 4:11 Te rackahimmat  jos Jumala meitä nijn racasti  nijn meidän pitä myös toinen toistam racastaman.
4:12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 4:12 Ei ole yksikään Jumalaa koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on täydellinen meissä. 4:12 Ei ole yxikän Jumalata coscan nähnyt. Jos me racastam toinen toistam  nijn Jumala pysy meisä  ja hänen rackaudens on täydellinen meisä.
4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. 4:13 Siitä me tunnemme, että me pysymme hänessä ja hän meissä, ja että hän antoi meille Hengestänsä. 4:13 Sijtä me tunnemme että me pysymmä hänes  ja hän meisä  ja että hän andoi meille hänen Hengestäns.
4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 4:14 Ja me näimme ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 4:14 Ja me näimme ja todistimme  että Isä on lähettänyt Poicans mailman wapahtajaxi.
4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 4:15 Jokainen, joka tunnustaa Jesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä pysyy Jumala ja hän Jumalassa. 4:15 Jocainen cuin tunnusta Jesuxen Jumalan Pojaxi  hänesä pysy Jumala  ja hän Jumalasa.
4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 4:16 Ja me tunsimme ja uskoimme sen rakkauden, jolla Jumala meitä rakastaa. Jumala on rakkaus, ja joka rakkaudessa pysyy, hän pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. 4:16 Ja me tunsimme ja uscoimme sen rackauden  jolla Jumala meitä racasta.
4:17 Jumala on rackaus  ja joca rackaudes pysy  hän pysy Jumalasa  ja Jumala hänesä.
4:17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 4:17 Siinä täytetään rakkaus meissä, että meillä olis turva tuomiopäivänä; sillä niinkuin hän on, niin olemme me myös tässä maailmassa. 4:18 Sijnä on rackaus täydellinen meisä  että meille olis turwa Duomiopäiwänä : sillä nijncuin hän on  nijn olemma me myös täsä mailmasa.
4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 4:18 Ei pelko ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus ajaa pois pelvon, sillä pelvolla on vaiva; mutta joka pelkää, ei hän ole täydellinen rakkaudessa. 4:19 Ei pelco ole rackaudesa  waan täydellinen rackaus aja pois pelgon : sillä pelgolla on waiwa. Mutta joca pelkä  ei hän ole täydellinen rackaudesa.
4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 4:19 Me rakastamme häntä; sillä hän rakasti meitä ensin. 4:20 Racastacam händä : sillä hän racasti meitä ensin.
4:20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 4:20 Jos joku sanoo: minä rakastan Jumalaa, ja vihaa veljeänsä, se on valehtelia; sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee, kuinka hän taitaa Jumalaa rakastaa, jota ei hän näe? Jos jocu sano : minä racastan Jumalata  ja wiha weljens  hän on walehtelia. Sillä joca ei racasta weljens  jonga hän näke  cuinga hän taita Jumalata racasta  jota ei hän näe?
4:21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. 4:21 Ja tämä käsky on meillä häneltä: joka Jumalaa rakastaa, hänen pitää myös veljeänsä rakastaman. Ja tämä käsky on meillä häneldä : joca Jumalata racasta  hänen pitä myös weljens racastaman.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5