JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. JOHANNEKSEN 1 EPISTOLA

P.  Johannexen  Ensimäinen  Epistola.

1938 1776 1642
     
2 LUKU 2 LUKU II.  Lucu.
2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 2:1 Minun lapsukaiseni! näitä minä teille kirjoitan, ettette syntiä tekisi. Ja jos joku syntiä tekee, niin meillä on edesvastaaja Isän tykönä, Jesus Kristus, joka vanhurskas on, 2:1 MInun lapsucaiseni  näitä minä teille kirjoitan  ettet te syndiä tekis. Ja jos jocu syndiä teke  nijn meillä on edeswastaja Isän tykönä  Jesus Christus  joca wanhurscas on
2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. 2:2 Ja hän on sovinto meidän synteimme edestä, ei ainoastaan meidän, vaan myös kaiken maailman edestä. 2:2 Ja hän on sowindo meidän syndeimme edestä : ei ainoastans meidän  waan caiken mailman edestä.
2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. 2:3 Ja siitä me ymmärrämme, että me hänen tunnemme, jos me hänen käskynsä pidämme. 2:3 Ja sijtä me ymmärrämme että me hänen tunnemme  jos me hänen käskyns pidämme.
2:4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. 2:4 Joka sanoo: minä tunnen hänen, ja ei pidä hänen käskyjänsä, hän on valehtelia, ja ei hänessä ole totuus. 2:4 Joca sano : minä tunnen hänen  ja ei pidä hänen käskyjäns  hän on walehtelia  ja ei hänes ole totuus.
2:5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 2:5 Mutta joka hänen sanansa pitää, totisesti on Jumalan rakkaus hänessä täydellinen. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 2:5 Mutta joca hänen sanans pitä  totisest on Jumalan rackaus hänes täydellinen : Sijtä me tiedämme että me hänesä olemme.
2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. 2:6 Joka sanoo itsensä hänessä pysyvän, hänen pitää niin vaeltaman kuin hänkin vaelsi. 2:6 Joca sano idzens hänes olewans  hänen pitä nijn waeldaman  cuin hängin waelsi.
2:7 Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. 2:7 Rakkaat veljet, en minä uutta käskyä teille kirjoita, vaan vanhan käskyn, joka teillä alusta oli. Vanha käsky on se sana, jonka te alusta kuulitte. 2:7 Rackat weljeni  en minä vtta käskyä teille kirjoita  waan wanhan käskyn  joca teillä algusta oli.
2:8 Wanha käsky on se sana  jonga te algusta cuulitte
2:8 Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa. 2:8 Minä kirjoitan teille taas uuden käskyn, se mikä hänessä totinen on, ja teissä myös; sillä pimeys on mennyt pois ja totinen valkeus nyt paistaa. Minä kirjoitan teille taas vden käskyn  se cuin hänes totinen on  ja teisä myös : Sillä pimeys on poismennyt  ja totinen walkeus paista.
2:9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. 2:9 Joka sanoo valkeudessa olevansa ja vihaa veljeänsä, hän on vielä pimeydessä. 2:9 Joca sano walkeudes olewans  ja wiha weljens  hän on wielä pimeydes.
2:10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. 2:10 Joka veljeänsä rakastaa, se pysyy valkeudessa ja ei hänessä ole pahennusta. 2:10 Joca weljens racasta  se pysy walkeudes  ja ei hänesä ole pahennusta.
2:11 Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. 2:11 Mutta joka veljeänsä vihaa, hän on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä, kuhunka hän menee; sillä pimeydet ovat hänen silmänsä soaisseet. 2:11 Mutta joca weljens wiha  hän on pimeydes  ja waelda pimeydes  eikä tiedä cuhunga hän mene : sillä pimeydet owat hänen silmäns sogaisnet.
2:12 Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. 2:12 Rakkaat poikaseni, minä kirjoitan teille, että teille synnit anteeksi annetaan hänen nimensä tähden. 2:12 Rackat poicaiseni  minä kirjoitan teille  että teille synnit andexi annetan hänen Nimens tähden.
2:13 Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän. 2:13 Minä kirjoitan teille, isät; sillä te tunsitte hänen, joka alusta on. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te voititte pahan. Minä kirjoitan teille, lapsukaiseni; sillä te tunsitte Isän. 2:13 Minä kirjoitan teille Isät : sillä te tunsitte hänen  joca algusta on. Minä kirjoitan teille nuorucaiset : sillä te woititte pahan. Minä kirjoitan teille lapsucaiseni : sillä te tunsitte Isän.
2:14 Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. 2:14 Minä kirjoitin teille, isät; sillä te tunsitte sen, joka alusta on. Minä kirjoitin teille, nuorukaiset; sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette pahan voittaneet. 2:14 Minä kirjoitin teille Isät : sillä te tunsitte sen joca algusta on. Minä kirjoitin teille nuorucaiset : sillä te oletta wäkewät  ja Jumalan sana pysy teisä  ja te oletta pahan woittanet.
2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 2:15 Älkäät maailmaa rakastako eli mitään mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, ei hänessä ole Isän rakkaus. 2:15 Älkät mailma racastaco  eli mitän cuin mailmas on. Jos jocu mailma racasta  ei hänes ole Isän rackaus.
2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 2:16 Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän koreus, ei se ole Isästä, vaan se on maailmasta. 2:16 Sillä caicki cuin mailmas owat ( lihan himo  silmäin pyyndö  ja elämän coreus ) ei ne ole Isäst  waan mailmast.
2:17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. 2:17 Ja maailma katoo ja hänen himonsa; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy ijankaikkisesti. 2:17 Ja mailma cato himoinens  mutta joca teke Jumalan tahdon  se pysy ijancaickisest.
2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin nyt myös monta antikristusta rupee olemaan; sillä me tunnemme, että viimeinen aika on. 2:18 LApsucaiset  nyt on wijmeinen aica  ja nijncuin te oletta cuullet  että Antichristus tule  nijn nyt myös monda Antichristust rupea oleman  sijtä me tunnemme  että wijmeinen aica on.
2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. 2:19 He ovat meistä lähteneet, mutta ei he olleet meistä; sillä jos he meistä olleet olisivat, niin he tosin olisivat meidän kanssamme pysyneet: mutta että ne julki tulisivat, ettei he kaikki ole meistä. 2:19 He owat meistä lähtenet  mutta ei he ollet meistä : sillä jos he meistä ollet olisit  nijn he olisit meidän cansamme pysynet. Mutta se tuli julki  ettei he caicki ole meistä.
2:20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. 2:20 Ja teillä on voide häneltä, joka pyhä on, ja te tiedätte kaikki. 2:20 Ja teillä on woide häneldä  joca pyhä on  ja te tiedätte caicki.
2:21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. 2:21 En minä teille kirjoittanut niinkuin totuuden tietämättömille, vaan niinkuin sen tietäville, ja ettei yksikään valhe ole totuudesta. 2:21 En minä teille kirjoittanut  nijncuin totuden tietämättömille  waan nijncuin sen tietäwille  ja tietkät  ettei yxikän walhe ole totudesta.
2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. 2:22 Kuka on valehtelia, vaan se joka kieltää Jesuksen olevan Kristuksen? Se on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan. 2:22 Cuca on walehtelia  mutta se joca kieldä Jesuxen olewan Christuxen? Se on Antichristus joca kieldä Isän ja Pojan.
2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. 2:23 Jokainen joka kieltää Pojan, ei hänellä Isääkään ole. 2:23 Jocainen cuin kieldä Pojan  ei hänellä Isäkän ole.
2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 2:24 Mitä te siis alusta kuulitte, se teissä pysykään: jos se teissä pysyy, minkä te alusta kuulitte, niin te myös Pojassa ja Isässä pysytte. 2:24 Mitä te sijs algusta cuulitte  se teisä pysykän : jos se teisä pysy cuin te algusta cuulitte  nijn te Pojas ja Isäs pysytte.
2:25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. 2:25 Ja tämä on se lupaus, jonka hän meille luvannut on, sen ijankaikkisen elämän. 2:25 Ja tämä on se lupaus  jonga hän meille luwannut on  sen ijancaickisen elämän.
2:26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. 2:26 Nämät minä teille niistä kirjoitin, jotka teitä viettelevät. 2:26 Nämät minä teille nijstä kirjoitin  jotca teitä wiettelewät.
2:27 Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. 2:27 Ja se voide, jonka te häneltä saaneet olette, pysyy teissä, ja ette tarvitse, että joku teitä opettaa; vaan niinkuin se voide teitä kaikista opettaa, niin on se tosi ja ei valhe, ja niinkuin se teitä opetti, niin myös te hänessä pysykäät, 2:27 Ja se woide  jonga te häneldä saanet oletta  pysy teisä  ja et te tarwidze  että jocu teitä opetta  waan nijncuin woide teitä caickinaisist opetta  nijn on se tosi ja ei walhe  ja nijncuin se teitä opetti nijn myös te hänes pysykät.
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 2:28 Ja nyt, lapsukaiseni, pysykäät hänessä: että kuin hän ilmestyy, meillä olis turva, ettemme hänen edessänsä häpiään tulisi hänen tulemisessansa. 2:28 Lapsucaiseni  pysykät hänes  että cosca hän ilmesty  meillä olis turwa  etten me hänen edesäns häpiään tulis  hänen tulemisesans
2:29 Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. 2:29 Jos te tiedätte, että hän vanhurskas on, niin tietäkäät myös, että jokainen, joka vanhurskautta tekee, se on syntynyt hänestä. 2:29 Jos te tiedätte että hän hurscas on  nijn tietkät myös  että jocainen cuin oikeutta teke  hän on syndynyt hänestä.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5