JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. JOHANNEKSEN 1 EPISTOLA

P.  Johannexen  Ensimäinen  Epistola.

1938 1776 1642
     
5 LUKU 5 LUKU V.  Lucu .
5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jesus on Kristus, hän on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka synnytti, hän rakastaa myös sitä, joka hänestä syntynyt on. 5:1 JOcainen cuin usco että Jesus on Christus  hän on Jumalasta syndynyt. Ja jocainen cuin racasta sitä joca synnytti  hän racasta myös sitä  joca hänestä syndynyt on.
5:2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. 5:2 Siitä me tunnemme, että me rakastamme Jumalan lapsia, koska me Jumalaa rakastamme ja hänen käskynsä pidämme. 5:2 Sijtä me tunnemme  että me racastam Jumalan lapsia  cosca me Jumalata racastam  ja hänen käskyns pidämme
5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; 5:3 Sillä tämä on rakkaus Jumalan tykö, että me hänen käskynsä pidämme, ja hänen käskynsä ei ole raskaat. 5:3 Sillä rackaus Jumalan tygö on  että me hänen käskyns pidämme  ja hänen käskyns ei ole rascat.
5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 5:4 Sillä kaikki, mitä Jumalasta syntynyt on, se voittaa maailman, ja meidän uskomme on se voitto, joka maailman voitti. 5:4 Sillä caicki mitä Jumalasta syndynyt on  se woitta mailman  ja meidän uscom on se woitto  joca mailman woitti.
5:5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 5:5 Kuka siis on, joka voittaa maailman, mutta se joka uskoo, että Jesus on Jumalan Poika? 5:5 Cuca sijs on joca woitta mailman  mutta se joca usco että Jesus on Jumalan Poica?
5:6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. 5:6 Tämä on se, joka vedellä ja verellä tulee, Jesus Kristus, ei ainoastansa vedellä, vaan vedellä ja verellä. Ja Henki todistaa, että Henki on totuus. 5:6 Tämä on se joca wedellä ja werellä tule  Jesus Christus  ei ainoastans wedellä  waan wedellä ja werellä. Ja Hengi todista  että Hengi totuus on.
5:7 Sillä kolme on, jotka todistavat: 5:7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat: 5:7 Sillä colme todistawat Taiwasa : Isä  Sana  ja Pyhä Hengi  ja ne colme yxi owat.
5:8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. 5:8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat. 5:8 Ja colme todistawat maan päällä : Hengi  Wesi ja Weri  ja ne colme yxi owat.
5:9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. 5:9 Jos me ihmisten todistuksen otamme, niin on Jumalan todistus suurempi; sillä tämä on Jumalan todistus, jonka hän Pojastansa todisti. 5:9 Jos me ihmisten todistuxen otamme  nijn on Jumalan todistus suurembi : Sillä tämä on Jumalan todistus  jolla hän Pojastans todisti.
5:10 Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. 5:10 Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut. 5:10 Joca usco Jumalan Pojan päälle  hänellä on todistus idzesäns. Joca ei usco Jumalata  hän teke hänen walehteliaxi : Sillä ei hän usconut sitä todistusta  jonga Jumala on Pojastans todistanut.
5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 5:11 Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen Pojassansa. 5:11 Ja tämä on se todistus  että Jumala on meille ijancaickisen elämän andanut  ja se elämä on hänen Pojasans.
5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 5:12 Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää. 5:12 Jolla Jumalan Poica on  hänellä on elämä  jolla ei Jumalan Poica ole  ei hänellä ole elämä.
5:13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. 5:13 Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle uskotte: että te tietäisitte teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan nimen päälle. 5:13 Näitä minä teille kirjoitin  jotca Jumalan Pojan Nimen päälle uscotta  että te tiedäisitte teillän ijancaickisen elämän olewan  ja että te uscoisitte Jumalan Pojan Nimen päälle.
5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 5:14 Ja tämä on se turva, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa jälkeen, niin hän meitä kuulee. 5:14 Ja tämä on se turwa cuin meillä on häneen  että jos me jotakin anomme hänen tahdons jälken  nijn hän meitä cuule.
5:15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. 5:15 Ja jos me tiedämme, että hän meitä kuulee, mitä ikänä me anomme, niin me tiedämme, että meillä ovat ne anomiset, joita me häneltä anoimme. 5:15 Ja että me tiedämme  että hän meitä cuule mitä ikänäns me anomme  nijn me tiedämme  että meillä owat ne anomiset  cuin me häneldä anoimma.
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. 5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän jonkun synnin, ei kuolemaan, hän rukoilkaan, niin hän on antava niille elämän, jotka syntiä tekevät, ei kuolemaan. Jos synti on kuolemaan: senkaltaisista en minä sano, että joku rukoilis. 5:16 JOs jocu näke weljens tekewän jongun synnin  ei cuolemahan  hän rucoilcan  nijn hän on andawa nijlle elämän  jotca syndiä tekewät  ei cuolemahan. Jos syndi on cuolemahan  sencaltaisist en minä sano  että jocu rucoilis.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 5:17 Kaikki vääryys on synti; on myös muutama synti ei kuolemaan. 5:17 Caicki wäärys on syndi  mutta muutamat synnit ei ole cuolemahan.
5:18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 5:18 Me tiedämme, että jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei hän syntiä tee; vaan joka Jumalasta syntynyt on, se varjelee itsensä, ja paha ei rupee häneen. 5:18 Me tiedämme  että jocainen cuin Jumalasta syndynyt on  ei hän syndiä tee  waan joca Jumalasta syndynyt on  hän warjele hänens  ja se paha ei rupe häneen.
5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. 5:19 Me tiedämme, että me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahuudessa. 5:19 Me tiedämme että me olemma Jumalasta  ja coco mailma on pahudes.
5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä. 5:20 Mutta me tiedämme  että Jumalan Poica tuli  ja on meille mielen andanut  että me sen totisen tunnemma  ja olemma sijnä totisesa  hänen Pojasans Jesuxes Christuxes.
5:21 Tämä on se totinen Jumala  ja se ijancaickinen elämä.
5:21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. 5:21 Lapsukaiset, kavahtakaat epäjumalia, amen! Lapsucaiset  cawahtacat teitän epäjumalista  Amen.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5