PIETARIN TOINEN KIRJE

P. PIETARIN 2 EPISTOLA

P. Petarin Toinen Epistola .

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I.  Lucu .
1:1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. 1:1 Simon Pietari, Jesuksen Kristuksen palvelia ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet meidän kanssamme yhdenkaltaisen kalliin uskon vanhurskaudessa, jonka meidän Jumalamme ja Vapahtajamme Jesus Kristus antaa: 1:1 SImon Petari Jesuxen Christuxen palwelia ja Apostoli. Nijlle jotca owat saanet meidän cansamme yhdencaltaisen uscon wanhurscaudes/  jonga meidän Jumalam/  ja wapahtajam Jesus Christus anda.
1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille, Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta! 1:2 Armo ja Rauha lisändykön teisä/  Jumalan ja meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemisen cautta.
1:3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 1:3 Että hänen jumalallinen voimansa meille kaikkinaiset (jotka elämään ja jumaliseen menoon sopivat) on lahjoittanut hänen tuntemisensa kautta, joka meitä kunniaan ja avuun kutsunut on, 1:3 ETtä hänen jumalinen wäkens meille caickinaiset ( jotca elämän ja jumalisen menon sopiwat ) on lahjoittanut/  hänen tundemisens cautta/  joca meitä hänen cunnians ja woimans tähden cudzunut on/
1:4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, 1:4 Joidenka kautta meille ne suurimmat ja kalliit lupaukset lahjoitetut ovat, että te niiden kautta Jumalan luonnosta osalliseksi tulisitte, jos te katoovaisen maailman himon vältätte. 1:4 Joidenga cautta meille ne callit ja suurimmat lupauxet lahjoitetut owat/  nimittäin/  että te nijden cautta Jumalan luonnosta osallisexi tulisitta/  jos te catowaisen mailman himon wäldätte.
1:5 niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, 1:5 Niin ahkeroitkaat kaikella vireydellä teidän uskonne avua osoittamaan, ja avussa tointa, 1:5 Nijn ahkeroitcat/  teidän usconne woima osottaman/
1:6 Ja woimasa toinda/
1:6 ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, 1:6 Ja toimessa kohtuullisuutta, ja kohtuullisuudessa kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyydessä jumalisuutta, ja toimesa cohtulisutta ja kärsimistä/  ja kärsimises jumalisutta/
1:7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. 1:7 Ja jumalisuudessa veljellistä rakkautta, ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. 1:7 Ja jumalisudes weljellistä rackautta/
1:8 Ja weljellises rackaudes yhteistä rackautta.
1:8 Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. 1:8 Sillä koska nämät täydellisesti teissä ovat, niin ei he teitä salli löydettää joutilaina eli hedelmättöminä meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisessa. Sillä cosca nämät täydellisest teisä owat/  nijn ei he teitä salli löyttä joutilasna eli hedelmättöminä meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemises.
1:9 Jolla sitävastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. 1:9 Mutta jolla ei näitä ole, hän on sokia, ja ei näe mitään kaukaa, ja on unohtanut itsensä olleen puhdistetun entisistä synneistänsä. 1:9 Mutta jolla ei näitä ole/  hän on sokia/  ja coperoidze tietä kädelläns/  ja on unhottanut idzens ollen puhdistetun endisist synneistäns.
1:10 Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; 1:10 Sentähden, rakkaat veljet, ahkeroitkaat paremmin sitä, että te teidän kutsumisenne ja valitsemisenne vahvistaisitte; sillä jos te sen teette, niin ette suinkaan koskaan kompastu. 1:10 Sentähden rackat weliet/  ahkeroitcat parammin sitä/  että te teidän cudzumisen ja walidzemisen wahwistaisitte.
1:11 Sillä jos te sen tette/  nijn et te coscan combastu/
1:11 sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. 1:11 Sillä teidän sallitaan alttiisti käydä sisälle meidän Herran ja Vapahtajan Jesuksen Kristuksen ijankaikkiseen valtakuntaan. ja silläns teidän sallitan aldist sisällekäydä/  meidän HERran ja wapahtajan Jesuxen Christuxen ijancaickiseen waldacundan.
1:12 Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. 1:12 Sentähden en minä tahdo unohtaa teille aina näistä muistuttaa, vaikka te tiedätte ja vahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa. 1:12 SEntähden en minä tahdo unhotta teitä aina nijstä neuwoa/  waicka te tiedätte/  ja wahwistetut oletta täsä nykyisesä totuudesa:
1:13 Ja minä katson oikeaksi, niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. 1:13 Sillä minä arvaan sen kohtuulliseksi, niinkauvan kuin minä tässä majassa olen, herättää teitä ja muistuttaa teille; 1:13 Sillä minä arwan sen cohtulisexi/  nijncauwan cuin minä täsä majasa olen/  herättä teitä ja muistutta teille:
1:14 Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niinkuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. 1:14 Sillä minä tiedän, että minun pitää pian tämän minun majani paneman pois, niinkuin meidän Herra Jesus Kristus minulle ilmoitti. 1:14 Sillä minä tiedän/  että minun pitä pian tämän minun majani poispaneman/  nijncuin meidän HERra Jesus Christus minulle ilmoitti.
1:15 Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa. 1:15 Mutta minä tahdon myös aina ahkeroida, että te nämät minun lähtemiseni jälkeen muistossa pidätte. 1:15 Mutta minä tahdon ahkeroita/  että te nämät minun lähtemiseni jälken muistosa pidätte.
1:16 Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. 1:16 Sillä emmepä me ole kavaloita juttuja noudatelleet, teille tiettäväksi tehdessämme meidän Herran Jesuksen Kristuksen voimaa ja tulemista; vaan me olemme itse nähneet hänen suuren kunniansa, 1:16 Sillä embä me ole cawaloita juttuja noudatellet/  teille tiettäwäxi tehdesäm meidän HERran Jesuxen Christuxen woima ja ja tulemista. Waan me olemma idze nähnet hänen cunnians/
1:17 Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." 1:17 Kuin hän Isältä Jumalalta sai kunnian ja ylistyksen, äänen kautta, joka hänelle näin siltä suurelta kunnialta tapahtui: tämä on minun rakas Poikani, johon minä mielistyin. 1:17 Cosca hän Isäldä Jumalalda sai cunnian ja ylistyxen/  änen cautta/  joca hänelle näin sildä wäkewäldä Herraudelda tapahdui/  Tämä on minun racas Poican/  johon minä mielistyn.
1:18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. 1:18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kuin me pyhällä vuorella hänen kanssansa olimme. 1:18 Ja tämän änen me cuulimma Taiwast/  cosca me pyhällä wuorella hänen cansans olimma.
1:19 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. 1:19 Ja meillä on vahva prophetallinen sana, ja te teette hyvin, että te siitä vaarin otatte niinkuin kynttilästä, joka pimeässä valistaa, niinkauvan kuin päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. 1:19 Meillä on wahwa Prophetalinen sana/  ja te teettä hywin että te sijtä waarin otatte nijncuin kyntilästä joca pimeis walista/  nijncauwan cuin päiwä walkene/  ja Cointähti coitta teidän sydämisän.
1:20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; 1:20 Ja se tulee teidän ensin tietää, ettei yksikään prophetia Raamatussa tapahdu omasta selityksestä. 1:20 Ja se tule teidän ensin tietä/  ettei yxikän Prophetia Ramatusa tapahdu omasta selityxestä/
1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 1:21 Sillä ei yksikään prophetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä. 1:21 Sillä ei yxikän Prophetia ole wielä ihmisen tahdosta edestuotu/ waan pyhät Jumalan ihmiset owat puhunet/  waicutetut Pyhäldä Hengeldä.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3