PIETARIN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. PIETARIN 1 EPISTOLA

P.  Petarin  edellinen  Epistola

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I.  Lucu .
1:1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 1:1 Pietari, Jesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, hajalla asuvaisille Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Asiassa ja Bityniassa, 1:1 PEtari Jesuxen Christuxen Apostoli.
1:2 Walituille oudoille hajalla asuwaisille Pontos/  Galatias/  Cappadocias/  Asias ja Bithynias/
1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. 1:2 Isän Jumalan aivoituksen jälkeen Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen: armo ja rauha lisääntyköön teille! Isän Jumalan aiwoituxen jälken/  Hengen pyhityxen cautta/  cuuliaisuteen ja Jesuxen Christuxen weren prijscottamiseen. Jumala andacon teille suuren Armon ja Rauhan.
1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 1:3 Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon, Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista, 1:3 KIjtetty olcon Jumala ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/  joca meitä suurest laupiudestans on synnyttänyt jällens/  eläwään toiwohon/  Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta cuolleista/
1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 1:4 Katoomattomaan ja saastuttamattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähdelle pantu on teitä varten, 1:4 Catomattomaan/  puhtaseen ja turmelemattomaan perindöön/  joca Taiwahas teitä warten tähdelle pandu on/
1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 1:5 Jotka Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisellä ajalla ilmi tulis. 1:5 Jotca Jumalan wäellä/  uscon cautta autuuteen kätketän/  joca sitäwarten walmistettu on/
1:6 Että se wijmeisellä ajalla ilmei tulis/
1:6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, 1:6 Jossa te saatte iloita, te, joita nyt vähän aikaa, (jos tarvitaan,) moninaisilla kiusauksilla vaivataan: josa te saatte iloita/  te/  joita nyt wähä aica ( jos tapahtu ) moninaisilla kiusauxilla waiwatan/
1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 1:7 Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katoova kulta, joka tulessa koetellaan, kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jesus Kristus ilmaantuu, 1:7 Että teidän uscon wilpittömäxi ja paljo callimaxi löyttäisin/  cuin catowa culda ( joca tulesa coetellan ) kijtoxexi/  ylistyxexi ja cunniaxi/  silloin cosca Jesus Christus ilmandu/
1:8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 1:8 Jota te rakastatte, vaikka ette häntä näe, jonka päälle te myös uskotte, ehkette nyt häntä näe, niin te kuitenkin saatte iloita sanomattomalla ja kunniallisella ilolla, 1:8 Jota te racastatte/  waicka et te händä näe/  jonga päälle te myös uscotta/  ehket te händä näe/  nijn te cuitengin saatte iloita sanomattomalla ja cunnialisella ilolla/
1:9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. 1:9 Ja käsitätte teidän uskonne lopun, sieluin autuuden, 1:9 Ja käsitätte teidän usconna lopun/  nimittäin/  sieluin autuuden.
1:10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 1:10 Jota autuutta prophetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaista armoa ennustaneet ovat; 1:10 JOta autuutta owat Prophetat edzinet ja tutkinet/  jotca tulewaista armo teille ennustanet owat/
1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 1:11 Ja ovat tutkineet, millä taikka minkäkaltaisella ajalla Kristuksen Henki, joka heissä oli, ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksessa ovat, ja siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva oli: 1:11 Ja owat tutkinet/  cosca taicka mingäcaltaisella ajalla Christuxen Hengi ilmoitti/  joca heisä oli/  ja oli jo ennen todistanut sijtä waiwasta/  cuin Christuxes on/  ja sijtä cunniasta cuin sen jälken tapahtuwa oli/
1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. 1:12 Joille se ilmoitettu oli, sillä ei he itseänsä sen kautta palvelleet, vaan meitä, jotka nyt teille niiden kautta julistetut ovat, jotka teille evankeliumia saarnanneet ovat Pyhän Hengen kautta, taivaasta lähetetyn, jota enkelit nähdä himoitsevat. 1:12 Joille se ilmoitettukin oli. Sillä ei he idze heitäns/  sen cautta palwellet/  waan meitä/  jotca nyt teille nijden cautta julistetut owat/  cuin teille Evangeliumi saarnannet owat/  Pyhän Hengen cautta Taiwasta lähetetyn/  jota Engelitkin nähdä ikäwöidzewät.
1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. 1:13 Sentähden vyöttäkäät mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaat täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta taritaan, 1:13 SEntähden wyöttäkät teidän mielenne cupet/  ja olcat raitit/  ja pangat teidän täydellinen toiwon sijhen armohon/  cuin teille Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta taritan/ 
1:14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 1:14 Niinkuin kuuliaiset lapset, ei asettaen teitänne niinkuin ennen, kuin te teidän tyhmyydessänne himoissa elitte, nijncuin cuuliaiset lapset.
1:14 Ja älkät asettaco teitän nijncuin ennen/  cosca te tyhmydes himoisa elittä.
1:15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 1:15 Vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaat te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne. 1:15 Waan sen jälken joca teitä cudzunut on/  ja on pyhä/  olcat te myös pyhät caikisa teidän menoisan.
1:16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." 1:16 Sillä kirjoitettu on: teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä. 1:16 Sillä kirjoitettu on: Teidän pitä pyhät oleman.
1:17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 1:17 Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte, 1:17 Ja että te rucoiletta sitä Isä/  joca duomidze cungin töidens jälken/  ilman ihmisten muodon cadzomista/  nijn cadzocat/  että te teidän radollisudesan pelgosa waellaisitte.
1:18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 1:18 Tietäen, ettette ole katoovaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte, 1:18 Ja tietkät ettet te ole catowaisella cullalla eli hopialla lunastetut/  teidän turhasta menostan/  jonga te Isäin säädystä saitte/
1:19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 1:19 Vaan kalliilla Kristuksen verellä, niinkuin viattoman ja puhtaan Karitsan; 1:19 Waan callilla Christuxen werellä/  nijncuin wiattoman ja puhtan Caridzan/
1:20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, 1:20 Joka tosin jo ennen oli aivottu kuin maailman perustus pantu oli, mutta ilmoitettu viimeisinä aikoina teidän tähtenne, 1:20 Joca tosin jo ennen oli aiwoittu cuin mailman perustuscan pandu oli/  mutta ilmoitettu wijmeisinä aicoina teidän tähten/ 
1:21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. 1:21 Jotka hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hänen kuolleista herätti ja hänelle kunnian antoi, että teillä olis usko ja toivo Jumalan päälle. jotca hänen cauttans uscotte Jumalan päälle/
1:21 Joca hänen cuolleista herättänyt on/  ja hänelle sen cunnian andoi/  että teille olis vsco ja toiwo Jumalan päälle.
1:22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, 1:22 Ja tehkäät puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, Hengen kautta, veljelliseen rakkauteen, joka vilpitöin olis, ja olkaat keskenänne palavaisessa rakkaudessa puhtaasta sydämestä, 1:22 Ja tehkät puhtaxi teidän sielunna totuden cuuliaisudes/  Hengen cautta/  weljelliseen rackauteen/  joca wilpitöin olis/  ja olcat keskenän palawaises rackaudes/  puhtasta sydämestä/
1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 1:23 Niinkuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katoovaisesta, vaan katoomattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka ijankaikkisesti pysyy. 1:23 Nijncuin ne jotca jällens syndynet owat/  ei catowaisesta/  waan catomattomasta siemenestä/  nimittäin/  eläwästä Jumalan sanasta/  joca ijancaickisest pysy.
1:24 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, 1:24 Sillä kaikki liha on niinkuin ruoho ja kaikki ihmisen kunnia niinkuin ruohon kukkanen. Ruoho on kuivunut, ja sen kukkanen lakastunut; 1:24 Sillä caicki liha on nijncuin ruoho/  ja caicki ihmisen cunnia/  nijncuin ruohon cuckaiset. Ruoho on poiscuiwanut/  ja cuckaiset lacastunet.
1:25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti." Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. 1:25 Mutta Herran sana pysyy ijankaikkisesti, ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on. 1:25 Mutta HERran sana pysy ijancaickisest. Ja se on se sana/  joca teidän seasan saarnattu on.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5