JUUDAAN KIRJE

P. JUUDAAN EPISTOLA

P.  Judan  Epistola

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU  
1:1 Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. 1:1 Juudas, Jesuksen Kristuksen palvelia, mutta Jakobin veli, niille kutsutuille, jotka Isässä Jumalassa pyhitetyt ovat ja Jesuksessa Kristuksessa vapahdetut: 1:1 JUdas Jesuxen Christuxen palwelia/  mutta Jacobin weli.  Nijlle cudzutuille/  jotca Isäs Jumalas pyhitetyt owat/  ja Jesuxes Christuxes wapahdetut.
1:2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. 1:2 Laupius ja rauha ja rakkaus lisääntyköön teille! 1:2 Jumala lisätkön teille paljo laupiutta ja rackautta.
1:3 Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. 1:3 Te rakkaat! että minulla oli suuri ahkeruus teille yhteisestä autuudesta kirjoittaa, pidin minä sen tarpeellisena teitä kirjoituksella neuvoa, että te uskon puolesta kilvoittelisitte, joka kerta pyhille annettu on. 1:3 TE rackat/  että minulla oli suuri ahkerus teille yhteisest autuudest kirjoittaman/  pidin minä sen tarpellisna/  teitä kirjoituxella neuwoa/  että te uscon puolesta kilwoittelisitta/  joca wihdoin Pyhille annettu on.
1:4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. 1:4 Sillä muutamat ihmiset ovat luikahtaneet sisälle, jo muinen kirjoitetut tähän tuomioon, jumalattomat, jotka meidän Jumalan armon vetävät haureuteen ja kieltävät Jumalan, joka ainoa hallitsia on, ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen. 1:4 Sillä muutamat jumalattomat ihmiset owat myös sisälle luicahtanet/  joista muinen kirjoitettu oli/  sencaltaiseen rangaistuxeen:  He owat jumalattomat/  ja wetäwät meidän/  Jumalan Armon irtauteen/  ja kieldäwät Jumalan/  joca ainoa haldia on/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen.
1:5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet; 1:5 Mutta minä tahdon teille muistuttaa, että te sen kerran tietäisitte, että koska Herra kansansa Egyptistä terveenä pelastanut oli, hukkasi hän sitte ne, jotka ei uskoneet. 1:5 MUtta minä tahdon teille muistutta/  että te aina sen tiedäisitte/  että cosca HERra Canssans Egyptistä terwenä pelastanut oli/  taas ne jotca ei usconet hän huckais.
1:6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; 1:6 Ja ne enkelit, jotka ei alkuansa pitäneet, vaan antoivat ylön kotonsa, on hän kätkenyt pimeyteen ijankaikkisilla kahleilla suuren päivän tuomioon asti, 1:6 Ja ne Engelit/  jotca ei Esiwaldans pitänet/  waan ylönannoit cotons/  on hän kätkenyt pimeyteen ijancaickisilla cahleilla/  sen suuren päiwän Duomion asti.
1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. 1:7 Niinkuin Sodoma ja Gomorra ja ne lähikaupungit, jotka sillä muotoa kuin hekin huorin tehneet olivat ja muukalaisen lihan jälkeen menneet, ovat pannut muille opiksi, ijankaikkisen tulen vaivaa kärsimään. 1:7 Nijncuin Sodoma ja Gomorra/  ja ne lähicaupungit/  jotca myös heidän cansans haureudes syndiä tehnet olit/  ja owat muucalaisen lihan jälken mennet.  Ne owat pannut muille opixi ijancaickisen tulen waiwa kärsimän.
1:8 Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. 1:8 Niin ovat myös nämät unennäkiät, jotka lihan saastuttavat, hallitukset katsovat ylön ja majesteetteja pilkkaavat. 1:8 Nijn owat myös nämät unennäkiät/  jotca lihan saastuttawat/  hallituxet ylöncadzowat/  ja Majestetin pilckawat.
1:9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!" 1:9 Mutta Mikael, ylimmäinen enkeli, kuin hän perkeleen kanssa riiteli ja kamppaili Moseksen ruumiista, ei rohjennut sanoa sen pilkan tuomiota, vaan sanoi: Herra sinua rangaiskoon! 1:9 Mutta ylimmäinen Engeli Michael/  cosca hän Mosexen ruumista Perkelen cansa rijteli/  ei hän rohjennut sanoa sen pilcan duomiota/  waan sanoi:  HERra sinun rangaiscon.
1:10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. 1:10 Mutta nämät pilkkaavat niitä, joista ei he mitään tiedä; vaan mitä he luonnon kautta tietävät niinkuin muut järjettömät eläimet, niissä he turmeltuvat. 1:10 Mutta nämät pilckawat nijtä joista ei he mitän tiedä/  ainoastans mitä he luonnon cautta tietäwät/  nijncuin muutkin järjettömät pedot/  joisa he turmelduwat.
1:11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora! 1:11 Voi heitä! sillä he käyvät Kainin tiellä ja lankeevat Balaamin eksytykseen palkan tähden, ja hukkuvat Koren kapinassa. 1:11 Woi heitä:  sillä he käywät Cainin tiellä/  ja langewat Balaamin exytyxen palcan tähden/  ja huckuwat Choren capinasa.
1:12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, 1:12 Nämät ovat häpiäpilkut vieraana ollessansa teidän rakkaus-aterioissanne, jotka ravitsevat itsiänsä pelkäämättä: he ovat vedettömät pilvet, jotka tuulelta ajetaan ympäri, paljaat, hedelmättömät puut, kahdesti kuolleet, juurinensa reväistyt ylös; 1:12 Nämät häpiän pilcut/  coreilewat teidän lahjoistan pelkämät/  caiten idziäns irtalisest/  he owat wedettömät pilwet jotca tuulelda ymbärinsajetan/  paljat hedelmättömät puut/  cahdesti cuollet/  ja juurinens ylösrewäistyt.
1:13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. 1:13 Meren julmat aallot, jotka oman häpiänsä vaahtuvat; eksyväiset tähdet, joille pimeyden kauheus on ijankaikkisesti tähdelle pantu. 1:13 Meren julmat allot/  jotca heidän oman häpiääns wahtuwat/  exywäiset tähdet/  joille pimeyden cauhius on ijancaickisest tähdelle pandu. 
1:14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä 1:14 Niin on myös Enok, seitsemäs Adamista, senkaltaisista ennustanut ja sanonut: katso, Herra tulee monen tuhannen pyhäinsä kanssa, 1:14 NIin on myös Enoch/  seidzemes Adamist sencaltaisita ennustanut ja sanonut:  Cadzo/  HERra tule monen tuhannen Pyhän cansa:
1:15 tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet." 1:15 Tekemään kaikkein tuomiota, ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia heidän seassansa, kaikkein heidän jumalattomain töittensä tähden, joilla he pahaa tehneet ovat, ja kaikkea sitä kovaa, jota ne jumalattomat syntiset häntä vastaan puhuneet ovat. 1:15 Tekemän caickein duomiota/  ja rangaiseman caickia jumalattomia/  caickein heidän jumalattomain töidens tähden/  joilla he paha tehnet owat/  ja caicke sitä cowa/  cuin ne jumalattomat syndiset händä wastan puhunet owat.
1:16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. 1:16 Nämät ovat napisiat ja valittajat, omain himoinsa jälkeen vaeltavaiset, ja heidän suunsa puhuu röyhkeitä sanoja ja he ihmettelevät ihmisiä hyödytyksen tähden. 1:16 Nämät owat napisiat ja walittajat/  omain himoins jälken waeldawaiset ja heidän suuns puhu röyckiöitä sanoja/  ja he ihmettelewät ihmisiä/  tarpens tähden.
1:17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, 1:17 Mutta te, rakkaat veljet, muistakaat niitä sanoja, joita ennen meidän Herran Jesuksen Kristuksen apostoleilta sanottiin: 1:17 MUtta te minun rackani/  muistacat nijtä sanoja/  cuin teille ennen meidän HERran Jesuxen Christuxen Apostoleilda sanottin:
1:18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan." 1:18 Että viimeisellä ajalla tulevat pilkkaajat, jotka jumalattomissa himoissansa vaeltavat. 1:18 Että wijmeisellä ajalla tulewat pilckajat/  jotca omisa himoisans ja jumalattomas menos waeldawat.
1:19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. 1:19 Nämät ovat ne, jotka eriseurat tekevät, lihalliset, joilla ei henkeä ole. 1:19 Nämät owat ne/  jotca eriseurat tekewät/  lihalliset/  joilla ei Henge ole.
1:20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä 1:20 Mutta te, minun rakkaani! rakentakaat itsiänne teidän kaikkein pyhimmän uskonne päälle, Pyhän Hengen kautta, ja rukoilkaat, pitäin teitänne keskenänne Jumalan rakkaudessa, 1:20 Mutta te minun rackani/  rakendacat idziän/  teidän caickein pyhimmän usconna päälle/  Pyhän Hengen cautta/  ja rucoilcat/ 
1:21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. 1:21 Ja odottakaat meidän Herran Jesuksen Kristuksen laupiutta ijankaikkiseen elämään. pitäin teitän Jumalan rackaudesa.
1:21 Ja odottacat meidän HERran Jesuxen Christuxen laupiutta ijancaickiseen elämään.
1:22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; 1:22 Ja pitäkäät se eroitus, että te muutamia armahtaisitte, 1:22 Ja pitäkät se eroitus/  että te muutamita armahdaisitte:
1:23 Mutta muutamita pelgon cansa autuaxi tekisitte/  ja ulostemmatcat heitä tulesta/ 
1:23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. 1:23 Mutta muutamia pelvolla autuaaksi tekisitte, ja temmatkaat heitä ulos tulesta, ja vihatkaat sitä lihalta saastutettua hametta. ja wihatcat sitä saastutettua lihallista hametta.
1:24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, 1:24 Mutta hänelle, joka teidät voi viasta varjella ja asettaa nuhteetoinna kunniansa kasvoin eteen, riemulla, 1:24 Mutta hänelle/  joca teidän woi wiasta warjella/  ja asetta teidän nuhtetoinna/  caswoins cunnialisuden eteen/  riemulla.
1:25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen. 1:25 Ainoalle viisaalle Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, olkoon kunnia, ja majesteetti, ja valta, ja voima, nyt ja kaikessa ijankaikkisuudessa, amen! 1:25 Jumalalle/  joca yxinäns wijsas on/  meidän wapahtajallem/  olcon cunnia/  ja Majesteti/  ja walda/  ja woima/  nyt ja caikes ijancaickisudes/  Amen.
     


VALITSE
LUKU

1