PAAVALIN KIRJE TIITUKSELLE

P. PAAVALIN EPISTOLA TITUKSELLE

P.   Pawalin  Epistola  Tituxen  tygö

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I.   Lucu. 
1:1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen, 1:1 Paavali, Jumalan palvelia ja Jesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittuin uskon jälkeen ja totuuden tunnon, joka jumalisuuden jälkeen on, 1:1 PAwali Jumalan palwelia/  Jesuxen Christuxen Apostoli/  saarnaman Jumalan walituille Usco ja totuden tundo
1:2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja- 1:2 Ijankaikkisen elämän toivoon, jonka Jumala, joka ei valehdella taida, ennen ijankaikkisia aikoja luvannut on, 1:2 Joca saatta jumalisuteen/  toiwos/  ijancaickiseen elämään:  jonga Jumala/  joca ei walehdella taida/  ennen mailmallisia aicoja lupais.
1:3 mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme käskyn mukaan: 1:3 Mutta ajallansa sanansa ilmoitti saarnan kautta, joka minulle uskottu on, Jumalan meidän Vapahtajamme käskyn jälkeen, 1:3Mutta ajallans on hän sanans ilmoittanut saarnan cautta:  joca minulle uscottu on/  Jumalan/  meidän Wapahtajam käskyn jälken.
1:4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta! 1:4 Titukselle, toimelliselle pojalleni, meidän molempain uskomme jälkeen: armo, laupius, rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme, Herralta Jesukselta Kristukselta! 1:4 Tituxelle minun toimelliselle pojalleni/  meidän molembaidem uscom jälken.  Armo/  laupius/  rauha Isäldä Jumalalda/  ja meidän Wapahtajaldam HERralda Jesuxelda Christuxelda.
1:5 Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, 1:5 Sentähden minä sinun Kretaan jätin, että sinun pitää toimittaman, mitä vielä puuttuu, ja pappeja kuhunkin kaupunkiin asettamaan, niinkuin minä sinulle käskenyt olen: 1:5 SEntähden minä sinun Cretaan jätin/  että sinun pitä toimittaman mitä wielä puuttu/  ja Pappeja cuhungijn Caupungijn asettaman/  nijncuin minä sinulle käskenyt olen.
1:6 jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. 1:6 Jos joku nuhteetoin ja yhden emännän mies on, jolla uskolliset lapset ovat, ei juomariksi eli kankeiksi soimatut. 1:6 Sen joca nuhtetoin ja yhden emännän mies on:  jolla uscolliset lapset owat/  ei juomarixi ja cangeixi soimatut.
1:7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, 1:7 Sillä piispan tulee nuhteettoman olla, niinkuin Jumalan huoneen haltian, ei röyhkiän, ei tylyn, ei juomarin, ei tappelian, ei ilkiän voiton pyytäjän, 1:7 Sillä Pispan tule nuhtettoman olla/  nijncuin Jumalan huonen haldian:  ei röyckiän/  ei tylyn/  ei juomarin/  ei tappelian/  ei ilkiän woiton pyytäjän:
1:8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen; 1:8 Mutta vierasten holhojan, hyväntahtoisen, siivollisen, hurskaan, pyhän ja puhtaan, 1:8 Mutta wierasten holhojan/  hywäntahtoisen/  sijwollisen/  hurscan/  pyhän ja puhtan.
1:9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet. 1:9 Ja kiinnipitävän puhtaasta ja opettavaisesta sanasta, että hän olis väkevä terveellisen opin kautta neuvomaan ja vastaanseisojia voittamaan. 1:9 Ja kijnnipitäwän puhtasta ja opettawaisesta sanasta/  että hän olis wäkewä terwellisen opin cautta neuwoman/  ja wastanseisoita woittaman.
1:10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa; 1:10 Sillä monta on tottelematointa, turhan puhujaa ja mielen kääntäjää, enimmästi ne, jotka ympärileikkauksesta ovat, 1:10 Sillä monda on julma/  turhan puhujata ja mielen käändäjätä/  enimmäst ne jotca ymbärinsleickauxesta owat.
1:11 semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. 1:11 Joidenka suu pitää tukittaman, jotka koko huoneet kääntävät pois ja häpiällisen voiton tähden kelvottomia opettavat. 1:11 Joidenga suu pitä tukittaman/  jotca coco huonet käändäwät/  ja häpiälisen woiton tähden kelwottomia opettawat.
1:12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: "Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa." 1:12 Yksi heistä sanoi, heidän oma prophetansa: Kretalaiset ovat aina valehteliat, pahat pedot ja laiskat vatsat. 1:12 Yxi heidän Prophetaistans sanoi:  Cretalaiset owat aina walehteliat/  pahat pedot ja laiscat wadzat.
1:13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi 1:13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä kovin, että he uskossa terveet olisivat, 1:13 Tämä on tosi/  sentähden nuhtele heitä cowin/  että he uscosa terwet olisit.
1:14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. 1:14 Eikä Juudalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelisi, jotka itsensä totuudesta kääntävät pois. 1:14 Eikä Judalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelis/  jotca idzens totuudest poiskäändäwät.
1:15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. 1:15 Kaikki ovat puhtaille puhtaat, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään puhdas ole, vaan sekä heidän mielensä että omatuntonsa on saastainen. 1:15 Caicki puhtat puhtaille owat/  mutta saastaisille ja uscottomille ei mikän puhdas ole/  waan sekä heidän mielens että omatundons saastainen on.
1:16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sille he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. 1:16 He sanovat tuntevansa Jumalan, mutta töillänsä he sen kieltävät, ja ovat kauhiat ja kovakorvaiset ja kaikkiin hyviin töihin kelvottomat. 1:16 He sanowat tundewans Jumalan/  mutta töilläns he sen kieldäwät/  ja owat cauhistus/  ja cowacorwaiset ja caickijn hywijn töihin kelwottomat.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3