JAAKOBIN KIRJE

P. JAKOBIN EPISTOLA

P.  Jacobin  Epistola.

1938 1776 1642
     
4 LUKU 4 LUKU IV.  Lucu .
4:1 Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? 4:1 Kusta sodat ja tappelukset tulevat teidän seassanne? Eikö siitä, (nimittäin) teidän himoistanne, jotka teidän jäsenissänne sotivat? 4:1 Custa sodat ja rijdat tulewat teidän seasan? Eikö sijtä? nimittäin/  teidän himoistan/  jotca teidän jäsenisän sotiwat?
4:2 Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano. 4:2 Te himoitsette, ja ette saa sillä mitään. Te kadehditte ja kiivaatte, ja ette sillä voita mitään. Te soditte ja tappelette, ja ei teillä mitään ole, ettette mitään anokaan. 4:2 Te himoidzetta/  ja ette saa sen cansa mitän. Te cadetitta ja kijwatte/  ja ette sen cansa woita mitän. Te soditta ja tappeletta/  ja ei teillä mitän ole/  ettet te mitän anockan.
4:3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. 4:3 Te anotte, ja ette saa, että te kelvottomasti anotte, että te teidän himoissanne sen kuluttaisitte. 4:3 Te anotta ja et te saa/  että te kelwottomast anotta/  nimittäin/  että te teidän himoisan sen culutaisitta.
4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 4:4 Te huorintekiät ja huorat! ettekö te tiedä, että maailman ystävyys on viha Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo maailman ystävä olla, hän tulee Jumalan vihamieheksi. 4:4 Te huorintekiät ja huorat/  ettekö te tiedä/  että mailman ystäwys saatta Jumalan wihaisexi? Joca sijs tahto mailman ystäwä olla/  hän tule Jumalalda wihattawaxi.
4:5 Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? 4:5 Eli luuletteko, että Raamattu sanoo turhaan: henki, joka meissä asuu, himoitsee kateutta vastaan? 4:5 Eli luulettaco/  että Ramattu sano turhan? Hengi joca teisä asu/  himoidze cateutta wastan.
4:6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." 4:6 Ja antaa runsaasti armon; sentähden hän sanoo: Jumala seisoo ylpeitä vastaan, mutta nöyrille antaa hän armon. 4:6 Ja anda runsast Armon.
4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 4:7 Niin olkaat siis Jumalalle alamaiset, mutta vastaan seisokaat perkelettä, niin hän teistä pakenee. 4:7 Nijn olcat sijs Jumalalle alammaiset/  mutta wastanseisocat Perkelettä/  nijn hän teistä pakene.
4:8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. 4:8 Lähestykäät Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaat kätenne, te syntiset, ja peratkaat teidän sydämenne, te kaksimieliset. 4:8 Lähestykät Jumalata/  nijn hän lähesty teitä. Puhdistacat käten te synneiset/  ja peratcat teidän sydämen te caximieliset.
4:9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. 4:9 Olkaat surulliset, murehtikaat ja itkekäät. Teidän naurunne kääntyköön itkuksi ja ilonne murheeksi. 4:9 Olcat radolliset/  ja kärsikät cowa/  ja itkekät. Teidän nauron käändykön itcuxi/  ja teidän ilon murhexi.
4:10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. 4:10 Nöyryyttäkäät teitänne Jumalan kasvoin edessä, niin hän teitä ylentää. 4:10 Nöyryttäkät teitän Jumalan caswon edes/  nijn hän teitä cohenda.
4:11 Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 4:11 Älkäät toinen toistanne panetelko, rakkaat veljet: joka veljeänsä panettelee ja veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitset lain, niin et sinä ole lain tekiä vaan tuomari. 4:11 Älkät toinen toistan panetelco/  rackat weljet. Sillä joca weljens panettele/  ja duomidze/  hän panettele Lakia/  ja duomidze Lain. Mutta jos sinä duomidzet Lain/  nijn et sinä ole Lain tekiä/  waan Duomari.
4:12 Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? 4:12 Yksi on lain antaja, joka voi vapahtaa ja kadottaa. Kuka sinä olet, joka toista tuomitset? 4:12 Sillä yxi on Lain andaja/  joca woi wapautta ja cadotta. Cusa sinä olet/  joca toista duomidzet.
4:13 Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa" - 4:13 Nyt hyvin, te jotka sanotte: menkäämme tänäpänä taikka huomenna siihen eli siihen kaupunkiin, ja viettäkäämme siinä yksi vuosi, ja tehkäämme kauppaa ja voittakaamme, 4:13 Te cuin sanotta: mengäm tänäpän taicka huomen sijhen eli sijhen Caupungijn/  ja wiettäkäm sijnä yxi wuosi/  ja tehkäm cauppa ja woittacam.
4:14 te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu - 4:14 Jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Sillä mikä on teidän elämänne? Se on löyhkä, joka vähäksi (hetkeksi) näkyy, mutta sitte katoo. 4:14 Jotca ei tiedä mitä huomena tapahtu. Sillä mikä on teidän elämän? Se on yxi löyhäys/  joca wähäxi hetkexi ilmesty/  mutta cohta cato. Mutta teidän piti sanoman.
4:15 sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon." 4:15 Mutta teidän pitää sanoman: jos Herra tahtoo, ja me elämme, niin me tätä taikka sitä tahdomme tehdä. 4:15 Jos HERra tahto/  ja me elämme/  nijn me sitä taicka tätä tekisim.
4:16 Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. 4:16 Mutta nyt te kerskaatte teidän ylpeydessänne. Kaikki senkaltainen kerskaus on paha. 4:16 Mutta nyt te kerscatta teitän teidän coreudesan. Caicki sencaltainen kerscaus on paha.
4:17 Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. 4:17 Sillä joka taitaa hyvää tehdä, ja ei tee, niin se on hänelle synniksi. 4:17 Sillä joca taita hywä tehdä ja ei tee/  nijn se on hänelle synnixi.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5