JAAKOBIN KIRJE

P. JAKOBIN EPISTOLA

P.  Jacobin  Epistola.

1938 1776 1642
     
5 LUKU 5 LUKU V.  Lucu .
5:1 Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. 5:1 Nyt hyvin, te rikkaat! itkekäät ja ulvokaat teidän viheliäisyyttänne, joka teidän päällenne tuleva on. 5:1 Te rickat/  itkekät ja ulwocat teidän wiheljäisyttän/  joca teidän päällen tulewa on.
5:2 Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; 5:2 Teidän rikkautenne ovat mädänneet, teidän vaatteenne ovat koidellut. 5:2 Teidän rickauden owat mädännet.
5:3 Teidän waatten owat coidellut/
5:3 teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. 5:3 Teidän kultanne ja hopianne ovat ruostuneet, ja niiden ruoste pitää oleman teille todistukseksi, ja pitää syömän teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette rikkauden koonneet teillenne viimeisinä päivinä. teidän culdan ja hopian owat ruostunet/  ja heidän ruostens pitä oleman teille todistuxexi/  ja pitä syömän teidän lihan/  nijncuin tuli.
5:4 Te oletta rickauden ahnettinet teillen wijmeisinä päiwinä.
5:4 Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. 5:4 Katso, työmiesten palkka, jotka teidän maakuntainne elon niittäneet ovat, joka petoksella teiltä pidetty on, huutaa, ja elonleikkaajain parut ja huudot ovat tulleet Herran Zebaotin korville: Cadzo/  työmiesten palcka jotca teidän maacundain elon nijttänet owat/  joca petoxella ei ole teildä maxettu/  elonleickaitten pargut ja huudot owat tullet HERran Zebaothin corwijn.
5:5 Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. 5:5 Te olette herkuissa eläneet maan päällä, ja olette teidän hekumanne pitäneet, ja teidän sydämenne syötelleet niinkuin teuraspäivänä. 5:5 Te oletta hercuis elänet maan päällä/  ja oletta teidän hecuman pitänet/  ja teidän sydämen syötellet nijncuin teuraspäiwäxi.
5:6 Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä. 5:6 Te olette tuominneet, te olette tappaneet vanhurskaan, joka ei ole teitä vastaan ollut. 5:6 Te oletta duominnet wanhurscan/  ja tappanet/  joca ei ole teitä wastan ollut.
5:7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. 5:7 Niin olkaat siis kärsivälliset, rakkaat veljet, Herran tulemiseen asti. Katso, peltomies odottaa kallista maan hedelmää, ja on kärsivällinen siihenasti kuin hän saa varhaisen ja hiljaisen sateen. 5:7 NIin olcat sijs kärsiwäiset/  rackat weljet/  haman HERran tulemisen asti. Cadzo peldomies odotta sitä callista maan hedelmätä/  ja on kärsiwäinen sijhenasti cuin hän saa warhaisen ja hiljaisen saten.
5:8 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. 5:8 Niin olkaat te myös kärsivälliset ja vahvistakaat sydämenne; sillä Herran tulemus lähestyy. 5:8 Nijn olcat te myös kärsiwäiset/  ja wahwistacat sydämen:
5:9 Sillä HERran tulemus lähesty.
5:9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella. 5:9 Älkäät huoatko, rakkaat veljet, toinen toistanne vastaan, ettette kadotetuksi tulisi. Katso, tuomari seisoo oven edessä. Älkät huogatco/  rackat weljet/  toinen toistan wastan/  ettet te cadotetuxi tulis.
5:10 Cadzo/  Duomari on owen edes.
5:10 Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. 5:10 Ottakaat, rakkaat veljeni, vaivan ja kärsivällisyyden esikuva niistä prophetaista, jotka Herran nimeen puhuneet ovat. Ottacat/  rackat weljeni waiwan ja kärsimisen cuwa/  nijstä Prophetaista/  jotca teille HERran nimen puhunet owat.
5:11 Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen. 5:11 Katso, me sanomme ne autuaiksi, jotka kärsineet ovat. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet ja Herran lopun te nähneet olette; sillä Herra on sangen laupias ja armollinen. 5:11 Cadzo/  me sanomma ne autuaxi/  jotca kärsinet owat. Hiobin kärsiwäisyden te oletta cuullet/  ja HERran lopun te nähnet oletta: Sillä HERra on sangen laupias ja armollinen.
5:12 Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle. 5:12 Ennen kaikkia, rakkaat veljeni, älkäät vannoko, ei taivaan kautta eikä maan, ei myös yhtään muuta valaa; mutta olkoon teidän puheenne niin kuin niin on, ja se olkoon ei kuin ei on, ettette ulkokullaisuuteen lankeaisi. 5:12 ENnen caickia/  rackat weljet/  älkät wannoco/  eikä Taiwan cautta eikä maan/  ei myös yhtän muuta wala: mutta olcon teidän puhen Nijn/  cuin Nijn on/  ja se olcon Ei/  cuin Ei ole/  ettet te ulcocullaisuteen langeis.
5:13 Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. 5:13 Jos joku kärsii vaivaa teidän seassanne, se rukoilkaan, jos joku on hyvällä mielellä, se veisatkaan virsiä. 5:13 Jos jocu kärsi teidän seasan: hän rucoilcan/  jos jocu on hywällä mielellä/  se weisatcan wirsiä.
5:14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. 5:14 Jos joku sairastaa teidän seassanne, hän kutsukaan tykönsä seurakunnan papit, ja ne rukoilkaan hänen edestänsä, voidellen häntä öljyllä Herran nimeen. 5:14 Jos jocu sairasta teidän seasan/  hän cudzucan tygöns Seuracunnan Papit/  ne rucoilcan hänen edestäns/  woidellen händä öljyllä HERran nimeen.
5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. 5:15 Ja uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra ojentaa hänen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne hänelle anteeksi annetaan. 5:15 Sillä Uscon rucous paranda sairan/  ja HERra cohenda händä. Ja jos hän on syndiä tehnyt/  nijn ne hänelle andexi annetan.
5:16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. 5:16 Tunnustakaat toinen toisellenne teidän rikoksenne ja rukoilkaat toinen toisenne edestä, että te terveeksi tulisitte. Vanhurskaan rukous voi paljo, koska se totinen on. 5:16 Tunnustacat toinen toisellen teidän ricoxen/  ja rucoilcat toinen toisenne edestä/  että te terwet olisitta. Sillä wanhurscan rucous woi paljo/  cosca se totinen on.
5:17 Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. 5:17 Elias oli ihminen, niissä haluissa vikapää kuin mekin ja hän rukoili rukouksella, ettei pitänyt sataman, ja ei satanutkaan maan päällä kolmena vuotena ja kuutena kuukautena, 5:17 Elias oli ihminen nijsä haluisa wicapää cuin mekin/  hän rucoili/  ettei pitänyt sataman/  ja ei satanutcan maan päälle/  colmena wuotena/  ja cuutena Cuucautena.
5:18 Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. 5:18 Ja hän taas rukoili, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. 5:18 Ja hän taas rucoili/  ja Taiwas andoi saten/  ja maa caswoi hedelmän.
5:19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, 5:19 Rakkaat veljeni, jos joku teistä eksyis totuudesta ja joku palauttais hänen, 5:19 Rackat weljeni/  jos jocu teistä exyis totudest/  ja jocu sen palauttais.
5:20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. 5:20 Se tietäkään, että joka syntisen palauttaa tiensä erehdyksestä, se vapahtaa sielun kuolemasta ja peittää syntein paljouden. 5:20 Se tietkän että joca synneisen exyxistä palautta/  se on wapahtanut sielun cuolemasta/  ja peittä syndein paljouden.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5