JAAKOBIN KIRJE

P. JAKOBIN EPISTOLA

P.  Jacobin  Epistola.

1938 1776 1642
     
3 LUKU 3 LUKU III.  Lucu .
3:1 Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. 3:1 Älkäät, rakkaat veljeni, jokainen pyytäkö opettajana olla, tietäen, että me sitä suuremman tuomion saamme. 3:1 ÄLkät rackat weljeni/  jocainen pyytkö opettajana olla/  tieten/  että me sitä suuremman duomion saamme:
3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. 3:2 Sillä moninaisissa me kukin puutumme. Mutta joka ei puheessa lankee, se on täydellinen mies, joka voi myös koko ruumiinsa suistaa. 3:2 Sillä moninaises me cukin puutumma. Mutta joca ei puhes lange/  se on täydellinen mies/  joca woi coco ruumins suista.
3:3 Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. 3:3 Katso, me panemme hevosten suuhun suitset, että he meitä kuulisivat, ja heidän koko ruumiinsa me käännämme ympäri. 3:3 Cadzo/  me panemma hewoisten suuhun suidzet/  että he meitä cuulisit/  ja heidän coco ruumins me ymbärinskäännämme.
3:4 Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. 3:4 Katso, laivat myös, ehkä kuinka suuret he ovat ja jaloilta tuulilta ajetaan, kuitenkin he käännetään ympäri vähällä perälaudalla, kuhunka se tahtoo, joka sitä hallitsee. 3:4 Cadzo/  Laiwat myös/  ehkä cuinga suuret he omat/  ja jaloilda tuulilda ajetan/  cuitengin he ymbärinskäätän pienellä styrillä/  cuhunga se tahto joca sitä hallidze:
3:5 Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! 3:5 Niin myös kieli on piskuinen jäsen, ja kuitenkin suuria asioita toimittaa. Katso, vähä tuli, kuinka suuren metsän se sytyttää, 3:5 Nijn myös kieli on piscuinen jäsen/  ja cuitengin suuria asioita toimitta.
3:6 Cadzo/  wähä tuli/  suuren medsän sytyttä.
3:6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. 3:6 Ja kieli on myös tuli, maailma vääryyttä täynnänsä; niin on myös kieli meidän jäsentemme seassa, joka koko ruumiin saastuttaa, ja sytyttää kaiken meidän menomme, koska se helvetistä syttyy. Ja kieli on myös yxi tuli/  mailma wääryttä täynäns. Nijn on myös kieli meidän jäsendem seas/  joca coco ruumin saastutta/  ja sytyttä caiken meidän menom/  cosca se helwetistä sytty.
3:7 Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt; 3:7 Sillä kaikki luonto, sekä petoin että lintuin ja kärmetten ja merellisten, tehdään lakiaksi, ja on lakiaksi tehty inhimilliseltä luonnolta. 3:7 Sillä caicki luonnot sekä petoin että linduin/  ja kärmetten ja merellisten tehdän lakiaxi/  ja owat lakiaxi tehdyt inhimillisestä luonnosta.
3:8 mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. 3:8 Mutta kieltä ei taida yksikään ihminen asettaa, sitä levotointa pahuutta, kuolettavaista myrkkyä täynnänsä. 3:8 Mutta kieldä ei taida yxikän ihminen lakiaxi tehdä/  sitä lewotoinda pahutta/  cuolettawaista myrckyä täynäns.
3:9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; 3:9 Sen kautta me kiitämme Jumalaa ja Isää, ja sen kautta me myös kiroilemme ihmisiä, jotka Jumalan kuvan jälkeen luodut ovat. 3:9 Sen cautta me kijtämme Jumalata ja Isä/  ja sen cautta me myös kiroilemma ihmisiä/  jotca Jumalan cuwan jälken luodut owat.
3:10 samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. 3:10 Yhdestä suusta kiitos ja kirous käy ulos. Ei se niin, rakkaat veljeni, oleman pidä. 3:10 Yhdestä suusta kijtos ja kirous uloskäy. Ei sen nijn ( rackat weljet ) oleman pidä.
3:11 Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? 3:11 Kuohuuko joku lähde yhdestä huovosta makiaa ja karvasta vettä? 3:11 Cuohuco jocu lähde yhdestä huogosta makiata ja carwasta wettä?
3:12 Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. 3:12 Taitaako, rakkaat veljeni, fikunapuu kantaa öljyä, taikka viinapuu fikunia? Niin ei taida myös yksikään lähde suolaista ja makiaa vettä vuotaa. 3:12 Taitaco myös/  rackat weljet/  yxi Ficunapuu canda Öljyä/  taicka wijnapuu ficunita? Nijn ei taida myös yxikän lähde suolaista ja makiata wettä wuota.
3:13 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. 3:13 Kuka viisas ja taitava on teidän seassanne, se osoittakaan hyvällä menollansa työnsä viisauden siveydessä. 3:13 Cuca wijsas ja cawala on teidän seasan? Se osottacan hänen hywällä menollans hänen työns/  siweydes ja wijsaudes.
3:14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan. 3:14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riita sydämessänne, niin älkäät kerskatko ja älkäät valehdelko totuutta vastaan; 3:14 Mutta jos teillä on catkera kijwaus/  ja rijta sydämesän/  nijn älkät kerscatco/  ja älkät walehtelco totuutta wastan.
3:15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. 3:15 Sillä ei se ole viisaus, joka ylhäältä tullut on, vaan maallinen, inhimillinen ja perkeleellinen. 3:15 Sillä ei se ole se wijsaus joca ylhäldä tullut on/  waan maalinen/  inhimillinen/  ja Perkelelinen.
3:16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. 3:16 Sillä kussa kiivaus ja riita on, siellä on myös sekaseuraisuus ja kaikki paha meno. 3:16 Sillä cusa kijwaus ja rijta on/  siellä on myös secaseuraisus/  ja caicki paha meno.
3:17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. 3:17 Mutta se viisaus, joka ylhäältä on, se on ensisti tosin puhdas, sitte rauhallinen, siviä, uskova, täynnä laupiutta ja hyviä hedelmiä, eriseuratoin ja ulkokullatoin. 3:17 Mutta se wijsaus joca ylhäldä on/  se on puhdas/  rauhallinen/  siwiä/  uscowa/  täynäns laupiutta/  ja hywiä hedelmitä/  eriseuratoin ja ulcocullatoin.
3:18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. 3:18 Mutta vanhurskauden hedelmä rauhassa kylvetään niille, jotka rauhan pitävät. 3:18 Mutta wanhurscauden hedelmät rauhasa kylwetän/  nijlle jotca rauhan pitäwät.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5