PIETARIN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. PIETARIN 1 EPISTOLA

P.  Petarin  edellinen  Epistola

1938 1776 1642
     
4 LUKU 4 LUKU IV.  Lucu .
4:1 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä - 4:1 Että siis Kristus lihassa meidän edestämme on kärsinyt, niin te myös varustakaat teitänne sillä mielellä; sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä, 4:1 ETtä Christus lihasa meidän edestäm on kärsinyt/  nijn warustacat teitän sillä mielellä: Sillä joca lihasa kärsi/  se lacka synnistä/
4:2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 4:2 Ettei hän enään sitä aikaa, jonka hän lihassa edespäin on, ihmisten himon jälkeen, vaan Jumalan tahdon jälkeen eläisi. 4:2 Ettei hän sitä aica cuin hän lihasa edespäin on/  ihmisten himon jälken/  waan Jumalan tahdon jälken eläis.
4:3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4:3 Sillä kyllä siinä on, että me edesmenneen ajan elämästä kulutimme pakanain mielen jälkeen, vaeltaissamme irstaudessa, himoissa, juopumisessa, ylönsuömisessä, ylönjuomisessa ja hirmuisissa epäjumalan palveluksissa. 4:3 Sillä kyllä sijnä on/  että me culunen ajan elämäst culutimme pacanain mielen jälken/  waeldaisam irtaudes/  himois/  juopumises/  ylönsyömises lainomisis/  ja hirmuisis epäjumalden palweluxisa.
4:4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 4:4 He oudoksuvat, ettette heidän kanssansa juokse samaan säädyttömän hekuman menoon, ja pilkkaavat. 4:4 He ihmettelewät/  ettet te heidän cansans juoxe säädyttömäs hecuman menosa/  jotca teistä pahasti puhuwat/
4:5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 4:5 Niiden pitää luvun tekemän hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 4:5 Nijden pitä lugun tekemän hänelle/  joca on walmis duomidzeman eläwitä ja cuolleita:
4:6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. 4:6 Sillä sitä varten evankeliumi kuolleillekin saarnattu on, että he kyllä tuomittaisiin ihmisten jälkeen lihassa, mutta Jumalan jälkeen eläisivät hengessä. 4:6 Sillä sitäwarten Evangelium cuolleillekin saarnattu on/  että he duomitaisin ihmisten jälken lihasa:
4:7 Mutta Hengesä he eläwät/  Jumalasa.
4:7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 4:7 Mutta nyt kaikkein loppu lähestyy. Niin olkaat siis raittiit ja valppaat rukoilemaan. Mutta nyt caickein loppu lähesty.
4:8 NIin olcat sijs raitit ja walpat rucoileman/ 
4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden." 4:8 Mutta ennen kaikkia pitäkäät keskenänne palava rakkaus; sillä rakkaus peittää paljon rikoksia. mutta ennen caickia pitäkät palawa rackaus: Sillä rackaus peittä paljo ricoxita.
4:9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 4:9 Olkaat vierasten holhoojat keskenänne napisematta, 4:9 Olcat wierasten holhojat keskenän napisemata.
4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 4:10 Ja palvelkaat toinen toistanne, jokainen sillä lahjalla, minkä hän saanut on, niinkuin hyvät Jumalan moninaisen armon huoneenhaltiat. 4:10 Ja palwelcat toinen toistan/  jocainen sillä lahjalla cuin hän saanut on/  nijncuin hywät moninaisen Jumalan armon huonenhaldiat.
4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 4:11 Jos joku puhuu, hän puhukaan niinkuin Jumalan sanoja: jos jollakin on joku virka, hän tehkään niinkuin siitä voimasta, jonka Jumala antaa, että Jumala kaikissa Jesuksen Kristuksen kautta kunnioitettaisiin, jolla on kunnia ja valta ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen! 4:11 Jos jocu puhu/  hän puhucan nijncuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on jocu wirca/  hän tehkän nijncuin sijtä woimasta/  jonga Jumala anda. Että Jumala caikisa Jesuxen Christuxen cautta cunnioitettaisin. Jolle olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/  Amen.
4:12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 4:12 Minun rakkaani! älkäät oudoksuko sitä hellettä, joka teille tapahtuu, että teitä koetellaan, niinkuin teille jotakin outoa tapahtuis; 4:12 MInun rackahani/  älkät oudoxuco sitä hellehtä ( cuin teille tapahtu/  että teitä coetellan ) nijncuin teille jotakin utta tapahduis/
4:13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 4:13 Vaan iloitkaat, että te Kristuksen kanssa kärsitte, että tekin ajallansa hänen kunniansa ilmestyksessä iloitsisitte ja riemuitsisitte. 4:13 Waan parammin iloitcat/  että te Christuxen cansa kärsitte/  että tekin ajallans hänen cunnians ilmestyxes iloidzisitte ja riemuidzisitte.
4:14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 4:14 Autuaat olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan; sillä se Henki, joka on kunnian ja Jumalan Henki, lepää teidän päällänne: heiltä hän pilkataan, vaan teiltä hän kunnioitetaan. 4:14 Autuat oletta te/  jos teitä Christuxen Nimen tähden pilcatan: Sillä se Hengi/  joca on cunnian ja Jumalan Hengi/  lewäjä teidän päällänne. Heildä hän pilcatan/  waan teildä hän cunnioitetan.
4:15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 4:15 Älkään yksikään teistä kärsikö niinkuin murhaaja eli varas, taikka pahantekiä, eli niinkuin se, joka toisen virkaan rupee; 4:15 Älkän yxikän teistä kärsikö nijncuin murhaja eli waras/  taicka pahantekiä/  eli nijncuin se joca toisen wircaan rupe.
4:16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. 4:16 Mutta jos hän kärsii niinkuin kristitty, älköön hävetkö, vaan kiittäkään Jumalaa sen osan tähden. 4:16 Mutta jos hän kärsi nijncuin Christitty/  älkön häwetkö/  waan kijttäkän Jumalata sen osan tähden.
4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 4:17 Sillä aika on, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkaman. Mutta jos se ensin meistä alkaa, minkäs lopun ne saavat, jotka ei Jumalan evankeliumia usko? 4:17 Sillä aica on/  että duomion pitä Jumalan huonesta alcaman. Mutta jos se ensin meistä alca/  mingästä lopun ne saawat/  jotca ei Jumalan Evangeliumita usco?
4:18 Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" 4:18 Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy? 4:18 Ja jos hurscas tuscalla wapaxi tule/  cusa sijtte jumalatoin ja syndinen näky?
4:19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. 4:19 Sentähden ne, jotka Jumalan tahdon jälkeen kärsivät, antakaan sielunsa niinkuin uskolliselle Luojalle hyvissä töissä. 4:19 Sentähden ne jotca Jumalan tahdon jälken kärsiwät/  andacan sieluns nijncuin uscolliselle luojalle hywäin töiden cansa.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5