PIETARIN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. PIETARIN 1 EPISTOLA

P.  Petarin  edellinen  Epistola

1938 1776 1642
     
3 LUKU 3 LUKU III.  Lucu .
3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 3:1 Niin olkaan vaimot myös miehillensä alamaiset, että nekin, jotka ei sanaa usko, vaimoin tavoista ilman sanaa voitetuksi tulisivat, 3:1 OLcan waimot myös miehillens alammaiset/  että nekin jotca ei sana usco/  waimoin tawoist ilman sanata woitetuxi tulisit/
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. 3:2 Kuin he teidän puhtaan menonne näkevät pelvossa. 3:2 Cosca he teidän puhtan menon näkewät/  pelgosa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, 3:3 Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaisissa hiusten palmikoissa ja kullan ympäri-ripustamisessa eli vaatteen puvussa, 3:3 Joidenga caunistus ei pidä oleman ulconaisis hiusten palmicois/  ja cullan ymbärins ripustamises/  eli waattein pugusa.
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. 3:4 Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä, lakialla ja hiljaisella hengellä, se on kallis Jumalan edessä. 3:4 Waan jos se salainen ihminen on ilman wiata sydämes/  lakialla ja hiljaisella hengellä/  se on callis Jumalan silmäin edes.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; 3:5 Sillä näin ovat pyhätkin vaimot muinen itsensä kaunistaneet, jotka toivonsa panivat Jumalan päälle ja olivat miehillensä alamaiset, 3:5 Sillä näin owat pyhätkin waimot muinen heidäns caunistanet/  jotca toiwons panit Jumalan päälle/  ja olit miehillens alemmaiset.
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. 3:6 Niinkuin Sara oli Abrahamille kuuliainen ja kutsui hänen herraksi, jonka tyttäriksi te tulleet olette, jos te hyvin teette ja pelkäämättä olette. 3:6 Nijncuin Sara oli Abrahamille cuuliainen/  ja cudzui hänen Herraxens. Jonga tyttärixi tekin tullet oletta/  jos te hywin teettä/  ja pelkämät oletta.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 3:7 Te, miehet, myös asukaat heidän kanssansa taidolla ja antakaat vaimolliselle niinkuin heikommalle astialle hänen kunniansa, niinkuin myös elämän armon kanssaperillisille, ettei teidän rukouksenne estetyiksi tulisi. 3:7 TE miehet myös/  asucat heidän cansans taidolla/  ja andacat waimolliselle nijncuin heicommalle astialle hänen cunnians/  nijncuin myös elämän armon cansaperillisille/  ettei teidän rucouxen estetyxi tulis.
3:8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 3:8 Mutta viimein olkaat kaikki yksimieliset, ynnä kärsiväiset, pitäin veljellistä rakkautta keskenänne, laupiaat, ystävälliset, 3:8 Mutta wijmein olcat caicki yximieliset/  ynnäkärsiwäiset/  pitäin weljellistä rackautta keskenän/  laupiat/  ystäwäliset/
3:9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 3:9 Ei kostain pahaa pahalla, eikä kirouksella kirousta, vaan paremmin siunatkaat, tietäen, että te olette kutsutut siunausta perimään. 3:9 Ei costain paha pahalla/  eikä kirouxella kirousta/  waan paremmin siunatcat/  tieten että te oletta cudzutut siunausta perimän.
3:10 Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 3:10 Sillä joka elää tahtoo ja hyviä päiviä nähdä, hän hillitkään kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhumasta, 3:10 Sillä/  joca elä tahto/  ja hywiä päiwiä nähdä/  hän hillitkän kielens paha puhumast/  ja huulens petoxesta.
3:11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 3:11 Hän välttäkään pahaa ja tehkään hyvää, etsikään rauhaa ja noudattamaan sitä. 3:11 Hän wälttäkän paha/  ja tehkän hywä. Hän edzikän rauha/  ja noudattacan sitä.
3:12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan." 3:12 Sillä Herran silmät ovat vanhurskasten päälle ja hänen korvansa heidän rukouksissansa; mutta Herran kasvot ovat pahointekiöitä vastaan. 3:12 Sillä HERran silmät owat wanhurscasten päälle/  hänen corwans heidän rucouxisans. Mutta HERran caswo on pahointekiäin päälle.
3:13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 3:13 Ja kuka on, joka taitaa teitä vahingoittaa, jos te hyvää pyydätte? 3:13 Ja cuca wahingoitta/  jos te hywä pyydätte?
3:14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", 3:14 Ja jos te vielä oikeudenkin tähden kärsisitte, niin te kuitenkin autuaat olette; mutta älkäät peljätkö heidän vaatimistansa, alkäät myös heitä hämmästykö. 3:14 Ja/  jos te wielä oikiudengin tähden kärsisitte/  nijn te cuitengin autuat oletta. Mutta älkät peljätkö heidän waatimistans/  älkät myös heitä hämmästykö.
3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 3:15 Mutta pyhittäkäät Herra Jumala teidän sydämissänne. Olkaat myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee, joka teissä on, hiljaisuudella ja pelvolla, 3:15 Mutta pyhittäkät HERra Jumala teidän sydämisän.
3:16 Olcat myös aina walmit wastaman jocaista/  cuin teidän toiwonne perustusta tutkistele/  joca teisä on hiljaisudella ja pelgolla/
3:16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 3:16 Ja pitäkäät hyvä omatunto, että ne, jotka teitä panettelevat niinkuin pahantekiöitä, häpeäisivät, että he ovat häväisseet teidän hyvän menonne Kristuksessa. ja pitäkät hywä omatundo/  että ne jotca teitä panettelewat/  nijncuin pahantekijtä/  häpeisit/  että he owat teidän hywän menonna Christuxen häwäisnet.
3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. 3:17 Sillä se on parempi, jos Jumalan tahto niin on, että te hyvän työn tähden kärsitte kuin pahan. 3:17 Sillä se on parambi ( jos Jumalan tahto nijn on ) että te hywän työn tähden kärsitte/  cuin pahan.
3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, 3:18 Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän synteimme tähden, hurskas vääräin edestä, että hän meitä Jumalalle uhrais: lihan kautta tosin kuoletettu, mutta Hengen kautta eläväksi tehty, 3:18 Sillä Christus myös kärsei meidän syndeimme tähden/  hurscas wääräin edestä/  että hän meitä Jumalalle uhrais/  joca lihan cautta cuoletettin/  mutta Hengen cautta eläwäxi tehty.
3:19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 3:19 Jossa hän myös meni pois ja saarnasi hengille vankeudessa, 3:19 Josa hän myös poismeni/  ja saarnais fangituille hengille/
3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. 3:20 Jotka ei muinen uskoneet, kuin Jumala kerran Noan aikana odotti ja kärsiväinen oli, kuin arkki valmistettiin, jossa harvat (se on: kahdeksan sielua) veden kautta päästetyksi tulivat. 3:20 Jotca ei silloin usconet/  cosca Jumala Noen aicana odotti ja kärsiwäinen oli/  cosca Arcki walmistettin/  josa harwat ( se on/  cahdexan sielua ) weden cautta päästetyxi tulit/
3:21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 3:21 Se nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee, joka sitä aavisti (ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä) Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta, 3:21 Se nyt meitäkin Castesa autuaxi teke/  joca sitä awisti/  ei että lihan saastaisudet sillä pannan pois/  waan että se on hywän omantunnon lijtto/  Jumalan tykönä/  Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta.
3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. 3:22 Joka on Jumalan oikialle kädelle, taivaasen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset. 3:22 Joca on Jumalan oikialle kädelle Taiwasen ylösmennyt/  ja hänelle owat Engelit/  ja wallat/  ja woimat alammaiset.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5