PIETARIN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. PIETARIN 1 EPISTOLA

P.  Petarin  edellinen  Epistola

1938 1776 1642
     
5 LUKU 5 LUKU V.  Lucu .
5:1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: 5:1 Vanhoja pappeja teidän seassanne minä neuvon, joka myös pappi olen ja Kristuksen kärsimisten tunnustaja ja osallinen siitä kunniasta, joka ilmestyvä on: 5:1 WAnhoja Pappeja/  teidän seasan/  minä neuwon/  joca myös Pappi olen/  ja Christuxen kärsimisen tunnustaja/  ja osallinen sijtä cunniasta joca ilmestywä on.
5:2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, 5:2 Kaitkaat Kristuksen laumaa, joka teidän hallussanne on, ja pitäkäät siitä vaari, ei vaaditut, vaan hyvällä mielellä, ei turhan voiton tähden, vaan hyvästä tahdosta, 5:2 Caitcat Christuxen lauma/  joca teidän hallusan on/  ja pitäkät sijtä waari/  ei waaditut/  waan mielelliset/  ei turhan woiton tähden/  waan hywästä tahdosta/
5:3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 5:3 Ei myös niinkuin herrat kansansa päälle, vaan olkaat laumalle esikuvaksi. 5:3 Ei nijncuin Herrat Canssans päälle/  waan olcat laumalle opixi/
5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. 5:4 Niin te, ylimmäisen Paimenen ilmestyessä, katoomattoman kunnian kruunun saatte. 5:4 nijn te ( ylimmäisen Paimenen ilmestyis ) catomattoman cunnian Cruunun saatte.
5:5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." 5:5 Niin myös te nuoret, olkaat vanhoille alamaiset ja olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset, ja pitäkäät teitänne kiintiästi nöyryyteen; sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. 5:5 NIin myös te nuoret/  olcat wanhoille alammaiset. Olcat caicki toinen toisellenne alammaiset/  ja pitäkät teitänne kijndiäst nöyryteen/  sillä Jumala on coreita wastan. Mutta nöyrille hän anda armon.
5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 5:6 Nöyryyttäkäät siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottais. 5:6 Nöyryttäkät sijs teitän Jumalan wäkewän käden ala:
5:7 Että hän teitä ajallans corgotais/
5:7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." 5:7 Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä; sillä hän pitää murheen teistä. caicki teidän murhen pangat hänen päällens: Sillä hän pitä murhen teistä.
5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 5:8 Olkaat raittiit, valvokaat; sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, ja etsii, kenen hän nielis. 5:8 OLcat raitit ja walwocat: sillä teidän wihollisen Perkele ymbärinskäy/  nijncuin kiljuwa Lejon/  ja edzi kenen hän nielis.
5:9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. 5:9 Sitä te seisokaat vastaan, vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän veljillennekin maailmassa. 5:9 Sitä te wastan seisocat/  wahwat uscosa. Ja tietkät/  että ne waiwat tapahtuwat teidän weljillengin mailmasa.
5:10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 5:10 Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut ijankaikkiseen kunniaansa Kristuksessa Jesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa, tukee, perustaa, 5:10 Mutta Jumala/  jolda caicki armo tule/  joca meitä on cudzunut ijancaickiseen cunniahans/  Christuxes Jesuxes/  teitä/  jotca wähän aica kärsitte/  walmista/  wahwista ja perusta.
5:11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. 5:11 Sille olkoon kunnia ja väkevyys ijankaikkisesta ijankaikkiseen! amen. 5:11 Sille olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/  Amen.
5:12 Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. 5:12 Silvanuksen, teidän uskollisen veljenne kanssa (niinkuin minä luulen) olen minä teidän tykönne harvoilla sanoilla kirjoittanut, neuvoen ja tunnustain, että tämä on se oikia Jumalan armo, jossa te olette. 5:12 Siluanuxen teidän uscollisen weljenne cansa ( nijncuin minä luulen ) olen minä teidän tygönne harwoilla sanoilla kirjoittanut/  neuwoden ja tunnustain/  että tämä on se oikia Jumalan armo/  josa te oletta.
5:13 Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. 5:13 Teitä tervehtivät valitut Babyloniassa ja minun poikani Markus. 5:13 Terwettäwät teitä walitut Babylonias/  ja minun poican Marcus.
5:14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette! 5:14 Tervehtikäät toinen toistanne rakkauden suun-annolla. Rauha olkoon teille kaikille, jotka Kristuksessa Jesuksessa olette, amen! 5:14 Terwettäkät toinen toistan rackauden suun annolla: Rauha olcon teille caikille/  jotca Christuxes Jesuxes oletta/  Amen.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5