ENsimmäinen AIKAKIRJA

I. Israelin kansan alusta ja polviluvusta hamasta ensimäisestä ihmisestä Babelin vankeuteen asti: Adamista niin Abrahamiin, Isaakin ja Jakobiin asti luku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
II. Heidän ensimäisestaä kuninkaasta Saulista, hänen onnettomasta sodastansa Philistealaisia vastaan, kuinka hän myös on poikinensa tapettu, valtakunta otettu pois, hänen tottelemattomuudestansa tähden Herraa vastaan, ja annettu Davidille, luku 10.
III. Kuningas Davidista ja hänen teoistansa, kirjan loppuun asti. 1. Kuinka hän on kuninkaaksi voideltu, ja hänen sankareistansa, luku 11, 12. 2. Kuinka hän rakensi Herran arkille majan Jerusalemissa, on antanut sinne noutaa Herran arkin ja asettanut sotamiehiä Herralle, luku 13, 15, 16, 17. 3. Sotinut ympäriolevaisten maakuntain kanssa, heitä voittanut ja verolliseksi tehnyt, luku 14, 18, 19, 20. 4. Pahoin tehnyt kansan lukemisessa, luku 21. 5. Koonnut kalua, ja neuvonut poikaansa Salomoa rakentamaan Herralle huonetta, säätänyt Leviläisten, pappein, soittajain ja ovenvartiain järjestyksen, kuinka heidän vuoroin piti ottaman virastansa vaarin, luku 22, 23, 24, 26, 26. 6. Hänen ruhtinaistansa ja neuvonantajistansa, luku 27. 7. Mitä hän on antanut templin rakennukseksi, neuvonut kansaa ja poikaansa viimeisellänsä, ja kuollut, luku 28, 29.

 

1. Luku.

 

I. Patriarkkain polviluku Adamista Noaan, ja Noasta Abrahamiin asti. II. Abrahamista Esauun ja Israeliin asti. III. Esaun sikiät ja Edomin ruhtinaat.

 

I. Adam, Set, Enos,
2. Kenan, Mahalaleel, Jared,
3. Henok, Metusala, Lamek,
4. Noa, Sem, Ham ja Japhet.
5. Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras.
6. Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma.
7. Niin myös Javanin lapset: Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim.
8. Hamin lapset: Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan.
9. Ja Kusin lapset: Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset: Sjeba ja Dedan.
10. Kus siitti Nimrodin: tämä rupesi olemaan voimallinen maalla.
11. Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim,
12. Niin myös Patrusim ja Kasluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim.
13. Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin,
14. Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin,
15. Ja Hevin, Arkin ja Sinin,
16. Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin.
17. Semin lapset: Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek.
18. Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin.
19. Eberille oli syntynyt kaksi poikaa: yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
20. Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran,
21. Hadoramin, Usalin ja Diklan,
22. Ebalin, Abimaelin ja Sjeban,
23. Ophirin, Hevilan ja Jobadin: nämät ovat kaikki Joktanin lapset.
24. Sem, Arphaksad*, Sala,
25. Eber, Peleg, Regu,
26. Serug, Nahor, Tara,
27. Abram, se on Abraham.
28. II. Abrahamin lapset: Isaak* ja Ismael+.
29. Nämät ovat heidän sukukuntansa: Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam,
30. Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema,
31. Jetur, Naphis ja Kedma: nämät ovat Ismaelin lapset.
32. Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset: Sjeba ja Dedan.
33. Midianin lapset: Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset.
34. Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel.
35. III. Esaun lapset: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah.
36. Eliphan lapset: Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek.
37. Reguelin lapset: Nahat, Sera, Samma ja Missa.
38. Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan.
39. Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna.
40. Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana.
41. Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan.
42. Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran.
43. Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennenkuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa: Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.
44. Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa.
45. Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta.
46. Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.
47. Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta.
48. Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa.
49. Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa.
50. Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären.
51. Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa*: ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet,
52. Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon,
53. Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar,
54. Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram: nämät ovat Edomin ruhtinaat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29