PAAVALIN KIRJE TIITUKSELLE

P. PAAVALIN EPISTOLA TITUKSELLE

P.   Pawalin  Epistola  Tituxen  tygö

1938 1776 1642
     
2 LUKU 2 LUKU II.   Lucu.
2:1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: 2:1 Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat: 2:1 MUtta puhu sinä soweliast/  sen terwellisen opin jälken.
2:2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet; 2:2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä; 2:2 Että wanhat olisit raitit/  cunnialiset/  sijwolliset/  lujat uscosa/  rackaudesa ja kärsimisesä.
2:3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, 2:3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset: 2:3 Että wanhat waimot myös käyttäisit idzens/  nijncuin Pyhäin sopi/  ei panetteliat/  eikä juomarit/  mutta hywin opettawaiset.
2:4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, 2:4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, 2:4 Joilda nuoret waimot tawoja oppisit/  että he heidän miehiäns racastaisit/  lapsens rackana pidäisit/ 
2:5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. 2:5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. olisit siwiät ja puhtat:
2:5 Talolliset/  hywät/  ja heidän miehillens alammaiset/  ettei Jumalan sana pilcatuxi tulis.
2:6 Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi. 2:6 Neuvo myös nuoria miehiä siviästi olemaan. 2:6 Neuwo myös nuoria miehiä siwiäst oleman.
2:7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta 2:7 Aseta itses kaikissa hyväin töiden esikuvaksi, vilpittömällä opetuksella ja kunniallisuudella, 2:7 Caikis aseta idzes hywäin töiden cuwaxi/  wilpittömällä opetuxella/  cunnialisudella/
2:8 ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana. 2:8 Terveellisellä ja nuhteettomalla sanalla, että se, joka itsensä vastaan panee, häpeäis eikä mitään löytäisi meistä pahoin puhuaksensa. terwellisellä ja nuhtettomalla sanalla.
2:8 Että wastahacoiset häpeisit/  eikä mitän löydäis meistä pahoin puhuaxens.
2:9 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele, 2:9 Neuvo palvelioita isännillensä alamaiset olemaan, ja kaikissa kelvolliseksi, ei vastaan sanojat, 2:9 Neuwo palwelioita Isännillens alammaiset oleman/  ja caikisa kelwollisexi/  ei nurisiat
2:10 etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat. 2:10 Ei pettäväiset, vaan kaiken hyvän uskollisuuden näyttäväiset, että he Jumalan meidän Vapahtajamme opin kaikissa kaunistavat. eikä wäärät:
2:10 Mutta että he uscolliset olisit/  ja Jumalan meidän wapahtajam opin caikis caunistaisit.
2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 2:11 Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt. 2:11 SIllä caikille ihmisille on Jumalan Armo ilmestynyt:
2:12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 2:12 Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään, 2:12 Joca meidän opetta caiken jumalattoman menon hyljämän ja mailmalliset himot/  ja täsä mailmas raitist/  hurscast ja jumalisest elämän. 
2:13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 2:13 Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä, 2:13 Ja odottaman autualista toiwo/  ja suuren Jumalan/  ja meidän Lunastajam Jesuxen Christuxen ilmestystä.
2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 2:14 Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin. 2:14 Joca idzens andoi meidän edestäm/  että hän meitä caikesta wäärydestä lunastais/  ja idzellens erinomaisexi Canssaxi puhdistais/  ahkeraxi hywijn töihin.
2:15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. 2:15 Näitä sinä puhu ja neuvo, ja kaikella todella nuhtele: ei myös kenenkään pidä sinun katsoman ylön. 2:15 Näitä sinä puhu ja neuwo/  ja caikella todella nuhtele:  ei myös kenengän pidä sinua ylöncadzoman.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3