PAAVALIN KIRJE TIITUKSELLE

P. PAAVALIN EPISTOLA TITUKSELLE

P.   Pawalin  Epistola  Tituxen  tygö

1938 1776 1642
     
3 LUKU 3 LUKU III.   Lucu .
3:1 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, 3:1 Neuvo heitä, että he päämiehille ja esivallalle kuuliaiset olisivat, että he kaikkiin hyviin töihin valmiit olisivat: 3:1 NEuwo heitä/  että he Päämiehillens ja Esiwallallens alammaiset ja cuuliaiset olisit/  että he caickijn hywijn töihin walmit olisit.
3:2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 3:2 Ettei he ketään pilkkaisi, eikä riitaiset olisi, vaan sopivaiset, osoittain kaikille ihmisille siveyttä. 3:2 Ettei he kenestäkän pahoin puhuis/  eikä rijtaiset olis/  waan sopiwaiset/  osottain caikille ihmisille caicke siweyttä.
3:3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. 3:3 Sillä me olimme myös muinen taitamattomat, kovakorvaiset, eksyväiset, palvellen himoja ja moninaisia hekumia, ja vaelsimme pahuudessa ja kateudessa, vainoten ja vihaten toinen toistamme. 3:3 Sillä me olimma myös muinen taitamattomat/  cowacorwaiset ja exywäiset/  palwellen himoja ja moninaisia hecumita/  ja waelsimma pahudes ja cateudes/  wainoten ja wihaten toinen toistam.
3:4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 3:4 Mutta sittekuin Jumalan meidän Vapahtajamme hyvyys ja rakkaus ihmisille ilmestyi, 3:4 MUtta sijttecuin Jumalan meidän Wapahtajam hywyys ja rackaus ihmisille ilmestyi:
3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, 3:5 Ei vanhurskauden töiden kautta, joita me tehneet olemme, vaan laupiutensa kautta hän meidät autuaaksi teki, uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, 3:5 Ei wanhurscauden töiden cautta/  cuin me tehnet olemma:  waan hänen laupiudens cautta hän meidän autuaxi teki/  vden syndymisen peson/  ja Pyhän Hengen vdistuxen cautta.
3:6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 3:6 Jonka hän meidän päällemme, Jesuksen Kristuksen meidän Vapahtajamme kautta, runsaasti vuodattanut on: 3:6 Jonga hän meidän päällemme/  Jesuxen Christuxen meidän Wapahtajamme cautta/  runsast wuodattanut on:
3:7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. 3:7 Että me hänen armonsa kautta vanhurskaiksi tulisimme ja ijankaikkisen elämän perillisiksi toivon jälkeen. 3:7 Että me hänen Armons cautta wanhurscaxi tulisim/  ja ijancaickisen elämän perillisexi/  toiwon jälken. 
3:8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. 3:8 Tämä on totinen sana ja näitä minä tahdon sinun vahvasti opettaman, että ne, jotka Jumalan päälle uskoneet ovat, ahkeroitsisivat hyvissä töissä muiden edellä käydä: nämät ovat ihmisille hyvät ja tarpeelliset. Tämä on totinen tosi.
3:8 Näitä minä tahdon sinun wahwast opettaman/  että ne jotca Jumalan päälle usconet owat/  ahkeroidzisit cukin wirasans/  hywisä töisä olla:  sillä ne owat ihmisille hywät ja tarpelliset:
3:9 Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. 3:9 Mutta hulluja tutkimisia, polvilukuja, riitoja ja kilvoituksia laista vältä; sillä ne ovat turhat ja kelvottomat. 3:9 Mutta hulluja tutkimisia/  polwiluguja/  rijtoja ja kilwoituxia wäldä/  jotca turhat ja kelwottomat owat.
3:10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, 3:10 Eriseuraista ihmistä pakene, kun häntä kerta taikka kahdesti neuvottu on, 3:10 Eriseuraista ihmistä pakene/  cosca händä kerta taicka cahdesti neuwottu on.
3:11 sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut. 3:11 Tietäen, että senkaltainen on käännetty pois ja syntiä tekee, niinkuin se, joka itsensä tuominnut on. 3:11 Tieten että sencaltainen on poiskäätty/  ja syndiä teke/  nijncuin se joca idzens duominnut on.
3:12 Kun lähetän luoksesi Artemaan tai Tykikuksen, niin tule viipymättä minun tyköni Nikopoliin, sillä siellä olen päättänyt viettää talven. 3:12 Kuin minä Artemaan eli Tykikuksen sinun tykös lähetän, niin riennä sinä minun tyköni Nikopoliin; sillä minä olen aikonut siellä talvea pitää. 3:12 Cosca minä Arteman eli Tychicuxen sinun tygös lähetän/  nijn riennä sinuas minun tygöni Nicopolijn:  sillä minä olen aicoinut siellä talwe pitä.
3:13 Varusta huolellisesti matkalle Zeenas, lainoppinut, ja Apollos, ettei heiltä mitään puuttuisi. 3:13 Lähetä Zenas, lainoppinut, ja Apollo visusti matkaan, ettei heiltä mitään puuttuisi. 3:13 Lähetä Zena Lainoppenut/  ja Apollo wisusti matcan/  ettei heildä mitän puuttuis.
3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. 3:14 Mutta anna myös niidenkin, jotka meidän ovat, oppia hyvissä töissä muiden edellä käymään, kussa niin tarvitaan, ettei hekään hedelmättömät olisi. 3:14 Mutta anna myös nijdengin/  cuin meidän owat/  oppia hywisä töisä wircans toimittaman/  cusa nijn tarwitan/  ettei hekän hedelmättömät olis.
3:15 Tervehdyksen lähettävät sinulle kaikki, jotka ovat minun kanssani. Sano tervehdys niille, jotka pitävät meitä rakkaina uskossa. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. 3:15 Sinua tervehtivät kaikki, jotka minun kanssani ovat. Tervehdi niitä, jotka meitä uskossa rakastavat. Armo olkoon teidän kaikkein kanssanne, amen! «Kirjoitettu Titukselle, Kretan ensimäiselle piispalle, Makedonian Nikopolista.» 3:15 Sinua terwettäwät caicki cuin minun cansani owat.  Terwetä sinä nijtä cuin meitä uscosa racastawat.  Armo olcon teidän caickein cansan/  Amen.
     


VALITSE
LUKU

1 2 3