APOSTOLITTEN TEOT, P. LUUKKAALTA KIRJOITETUT

20. luku

 

I. Sitte vaeltaa Paavali muutamain maakuntain lävitse ja tulee Troadaan. II. Herättää siellä Eutykuksen kuolleista. III. Senjälkeen tultuansa Miletoon kutsuttaa Epheson seurakunnan vanhimmat eli papit sinne, neuvoo heitä kiivauteen, ja jättää heidät ystävällisyydessä hyvästi.

 

I. Sittekuin kapina lakkasi, kutsui Paavali opetuslapset tykönsä ja tervehti heitä, ja läksi matkaansa Makedoniaan.
2. Ja kuin hän ne maakunnat vaelsi, ja oli heitä monilla sanoilla neuvonut, tuli hän Grekan maalle,
3. Ja viipyi siellä kolme kuukautta, ja että Juudalaiset väijyivät häntä, kuin hänen piti Syriaan menemän, aikoi hän palata Makedonian kautta.
4. Mutta Sopater Bereasta seurasi häntä Asiaan asti, ja Tessalonikasta Aristarkus* ja Sekundus, ja Gajus** Derbestä, ja Timoteus+; mutta Asiasta Tykikus++ ja Trophimus§.
5. Nämät läksivät edellä ja odottivat meitä Troadassa.
6. Mutta me purjehdimme jälkeen pääsiäisen Philipistä ja tulimme heidän tykönsä Troadaan viitenä päivänä, ja viivyimme siellä seitsemän päivää.
7. II. Mutta ensimäisenä viikonpäivänä, kuin opetuslapset kokoontuivat leipää taittamaan*, saarnasi heille Paavali, ja aikoen toisena päivänä matkustaa, pitensi saarnan puoli-yöhön asti.
8. Ja monta kynttilää oli sytytetty salissa, jossa me olimme koossa.
9. Niin nuorukainen, nimeltä Eutykus, istui akkunalla, ja raukesi syvään uneen, ja Paavalin kauvan puhuessa, tuli hän unelta voitetuksi ja putosi alas kolmannesta ullakosta, ja otettiin kuolleena ylös.
10. Niin Paavali astui alas, ja laski itsensä hänen päällensä*, ja otti syliinsä, ja sanoi: älkäät kapinoitko; sillä hänen sielunsa on vielä hänessä.
11. Niin hän nousi, ja taitti leipää, ja söi, ja puheli kauvan heidän kanssansa, päivän koittamaan asti, niin hän läksi matkaansa.
12. Niin he toivat nuorukaisen elävänä ja tulivat siitä suuresti lohdutetuksi.
13. III. Mutta me astuimme edellä haahteen ja purjehdimme Assoon, aikoen siellä ottaa Paavalin sisälle; sillä hän oli niin käskenyt, ja tahtoi itse maata myöten mennä.
14. Kuin hän Assossa meidän kanssamme yhteen tuli, otimme me hänen sisälle ja tulimme Mityleneen.
15. Sieltä me purjehdimme ja tulimme toisena päivänä Kion kohdalle. Ja taas päivää jälkeen tulimme me Samoon, ja viivyimme Trogylliossa. Ja päivää jälkeen tulimme me Miletoon.
16. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Epheson ohitse, ettei hän Asiassa aikaa kuluttaisi; sillä hän kiiruhti, jos hänelle olis mahdollinen ollut*, helluntaiksi Jerusalemiin.
17. Mutta hän lähetti Miletosta sanan Ephesoon ja kutsutti seurakunnan vanhimmat.
18. Kuin he tulivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: te tiedätte, kuinka minä olen ollut kaiken ajan teidän tykönänne ensimäisestä päivästä, jona minä Asiaan tulin,
19. Palvellen Herraa kaikella sydämen nöyryydellä, ja monilla kyyneleillä, ja kiusauksilla, jotka minulle Juudalaisten väijymisistä tapahtuivat:
20. Etten minä ole mitään tarpeellista teiltä salannut, jota en minä ole teille ilmoittanut, ja olen teille opettanut julkisesti ja huone huoneelta,
21. Todistain sekä Juudalaisille että Grekiläisille sitä kääntymystä, joka Jumalan tykö on, ja sitä uskoa, joka meidän Herran Jesuksen Kristuksen päälle on.
22. Ja nyt katso, minä sidottuna hengessä matkustan Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä minulle siellä tapahtuman pitää:
23. Vaan että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa tunnustaa ja sanoo siteet ja murheet minun edessäni olevan.
24. Mutta en minä siitä lukua pidä, enkä tottele paljon hengestäni*: että minä juoksuni päättäisin ilolla ja sen viran, jonka minä olen Herralta Jesukselta saanut+, todistaakseni evankeliumia Jumalan armosta.
25. Ja nyt katso, minä tiedän, ettette silleen saa nähdä minun kasvojani, kaikki te, joiden kautta minä olen vaeltanut ja Jumalan valtakuntaa saarnannut.
26. Sentähden minä todistan teille tänäpänä, että minä olen viatoin kaikkein verestä.
27. Sillä en minä ole estänyt itsiäni ilmoittamasta teille kaikkea Jumalan neuvoa.
28. Niin ottakaat siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta*, johon Pyhä Henki on teidät piispoiksi pannut**, kaitsemaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä ansainnut on+.
29. Sillä minä tiedän minun lähtemiseni jälkeen tulevan teidän sekaanne hirmuiset sudet*, jotka ei laumaa säästä.
30. Ja itse teistänne* nousevat miehet, jotka vääryyttä puhuvat, vetääksensä pois opetuslapsia peräänsä.
31. Sentähden valvokaat, muistain etten minä kolmena ajastaikana* ole lakannut yöllä ja päivällä teitä kyyneleillä neuvomasta itsekutakin.
32. Ja nyt, rakkaat veljet, minä annan teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, joka väkevä on teitä rakentamaan ja antamaan teille perinnön kaikkein pyhitettyin seassa.
33. En minä ole yhdenkään hopiaa eikä kultaa eikä vaatteita pyytänyt.
34. Vaan te itse tiedätte, että nämät kädet ovat minua tarpeissani* ja niitä, jotka minun kanssani olivat, palvelleet.
35. Kaikki olen minä teille osoittanut, että niin pitää työtä tehtämän: heikkoja korjattaman ja muistettaman Herran Jesuksen sanoja, jotka hän sanoi: autuaampi on antaa kuin ottaa.
36. Ja kuin hän nämät sanonut oli, lankesi hän polvillensa ja rukoili kaikkein heidän kanssansa.
37. Ja suuri itku tuli heille kaikille ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suuta antoivat hänen,
38. Murehtien suuresti sen sanan tähden, jonka hän oli sanonut, ettei heidän pitänyt enempi hänen kasvojansa näkemän. Ja he saattivat häntä haahteen.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28