JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. JOHANNEKSEN 1 EPISTOLA

P.  Johannexen  Ensimäinen  Epistola.

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I. Lucu .
1:1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta - 1:1 Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 1:1 JOca algusta oli, jonga me cuulimma, jonga me silmillämme näimme, jota me cadzellet olemma, ja meidän kättem pidellet owat elämän sanasta,
1:2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille - 1:2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet, ja todistamme ja ilmoitamme teille sen elämän, joka ijankaikkinen on, joka oli Isän tykönä, ja on meille ilmestynyt.) 1:2 Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemma nähnet, ja todistamme  ja ilmoitamme teille sen elämän, joca ijancaickinen on, joca oli Isän tykönä, ja on meille ilmestynyt.
1:3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. 1:3 Mitä me nähneet ja kuulleet olemme, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän kanssamme osallisuus olis ja meidän osallisuutemme on Isän ja hänen Poikansa Jesuksen Kristuksen kanssa. 1:3 Mitä me nähnet ja cuullet olemma, sen me teille ilmoitamme,  että teilläkin meidän cansamme osallisus olis, ja meidän osallisudem Isän ja hänen Poicans Jesuxen Christuxen cansa olis.
1:4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. 1:4 Ja näitä me teille kirjoitamme, että teidän ilonne täydellinen olis. 1:4 Ja näitä me teille kirjoitamme, että teidän ilonna täydellinen olis.
1:5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään 1:5 Ja tämä on se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme, ja teille ilmoitamme, että Jumala on valkeus, ja ei hänessä ole yhtään pimeyttä. 1:5 Ja tämä on se ilmoitus, jonga me häneldä cuullet olemme ja teille ilmoitamme : Jumala on walkeus  ja ei hänesä ole pimeyttä.
1:6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 1:6 Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kanssansa, ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme ja emme tee totuutta. 1:6 Jos me sanomme, että meillä on osallisus hänen cansans, ja waellamme pimeydes, nijn me walehtelemme ja emme tee totuutta.
1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. 1:7 Mutta jos me walkeudes waellamme nijncuin hängin walkeudes on  nijn meillä on osallisus keskenäm, ja Jesuxen Christuxen hänen Poicans weri puhdista meitä caikista meidän synneistäm.
1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 1:8 Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme, ja ei ole totuus meissä. 1:8 Jos me sanomme: ei meisä ole syndiä, nijn me petämme idzem  ja ei ole totuus meisä.
1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1:9 Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä, 1:9 Mutta jos me tunnustamme syndim, nijn hän on uscollinen ja hurscas, joca meille synnit andexi anda, ja puhdista meitä caikesta wäärydestä.
1:10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. 1:10 Jos me sanomme: emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehteliaksi ja ei hänen sanansa ole meissä. 1:10 Jos me sanomme: embä me syndiä tehnet ole, nijn me teemme hänen walehteliaxi  ja ei hänen sanans ole meisä.
     
2 LUKU 2 LUKU II.  Lucu.
2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 2:1 Minun lapsukaiseni! näitä minä teille kirjoitan, ettette syntiä tekisi. Ja jos joku syntiä tekee, niin meillä on edesvastaaja Isän tykönä, Jesus Kristus, joka vanhurskas on, 2:1 MInun lapsucaiseni  näitä minä teille kirjoitan  ettet te syndiä tekis. Ja jos jocu syndiä teke  nijn meillä on edeswastaja Isän tykönä  Jesus Christus  joca wanhurscas on
2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. 2:2 Ja hän on sovinto meidän synteimme edestä, ei ainoastaan meidän, vaan myös kaiken maailman edestä. 2:2 Ja hän on sowindo meidän syndeimme edestä : ei ainoastans meidän  waan caiken mailman edestä.
2:3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. 2:3 Ja siitä me ymmärrämme, että me hänen tunnemme, jos me hänen käskynsä pidämme. 2:3 Ja sijtä me ymmärrämme että me hänen tunnemme  jos me hänen käskyns pidämme.
2:4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. 2:4 Joka sanoo: minä tunnen hänen, ja ei pidä hänen käskyjänsä, hän on valehtelia, ja ei hänessä ole totuus. 2:4 Joca sano : minä tunnen hänen  ja ei pidä hänen käskyjäns  hän on walehtelia  ja ei hänes ole totuus.
2:5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 2:5 Mutta joka hänen sanansa pitää, totisesti on Jumalan rakkaus hänessä täydellinen. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 2:5 Mutta joca hänen sanans pitä  totisest on Jumalan rackaus hänes täydellinen : Sijtä me tiedämme että me hänesä olemme.
2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. 2:6 Joka sanoo itsensä hänessä pysyvän, hänen pitää niin vaeltaman kuin hänkin vaelsi. 2:6 Joca sano idzens hänes olewans  hänen pitä nijn waeldaman  cuin hängin waelsi.
2:7 Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. 2:7 Rakkaat veljet, en minä uutta käskyä teille kirjoita, vaan vanhan käskyn, joka teillä alusta oli. Vanha käsky on se sana, jonka te alusta kuulitte. 2:7 Rackat weljeni  en minä vtta käskyä teille kirjoita  waan wanhan käskyn  joca teillä algusta oli.
2:8 Wanha käsky on se sana  jonga te algusta cuulitte
2:8 Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa. 2:8 Minä kirjoitan teille taas uuden käskyn, se mikä hänessä totinen on, ja teissä myös; sillä pimeys on mennyt pois ja totinen valkeus nyt paistaa. Minä kirjoitan teille taas vden käskyn  se cuin hänes totinen on  ja teisä myös : Sillä pimeys on poismennyt  ja totinen walkeus paista.
2:9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. 2:9 Joka sanoo valkeudessa olevansa ja vihaa veljeänsä, hän on vielä pimeydessä. 2:9 Joca sano walkeudes olewans  ja wiha weljens  hän on wielä pimeydes.
2:10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. 2:10 Joka veljeänsä rakastaa, se pysyy valkeudessa ja ei hänessä ole pahennusta. 2:10 Joca weljens racasta  se pysy walkeudes  ja ei hänesä ole pahennusta.
2:11 Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. 2:11 Mutta joka veljeänsä vihaa, hän on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä, kuhunka hän menee; sillä pimeydet ovat hänen silmänsä soaisseet. 2:11 Mutta joca weljens wiha  hän on pimeydes  ja waelda pimeydes  eikä tiedä cuhunga hän mene : sillä pimeydet owat hänen silmäns sogaisnet.
2:12 Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. 2:12 Rakkaat poikaseni, minä kirjoitan teille, että teille synnit anteeksi annetaan hänen nimensä tähden. 2:12 Rackat poicaiseni  minä kirjoitan teille  että teille synnit andexi annetan hänen Nimens tähden.
2:13 Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän. 2:13 Minä kirjoitan teille, isät; sillä te tunsitte hänen, joka alusta on. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te voititte pahan. Minä kirjoitan teille, lapsukaiseni; sillä te tunsitte Isän. 2:13 Minä kirjoitan teille Isät : sillä te tunsitte hänen  joca algusta on. Minä kirjoitan teille nuorucaiset : sillä te woititte pahan. Minä kirjoitan teille lapsucaiseni : sillä te tunsitte Isän.
2:14 Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. 2:14 Minä kirjoitin teille, isät; sillä te tunsitte sen, joka alusta on. Minä kirjoitin teille, nuorukaiset; sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette pahan voittaneet. 2:14 Minä kirjoitin teille Isät : sillä te tunsitte sen joca algusta on. Minä kirjoitin teille nuorucaiset : sillä te oletta wäkewät  ja Jumalan sana pysy teisä  ja te oletta pahan woittanet.
2:15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 2:15 Älkäät maailmaa rakastako eli mitään mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, ei hänessä ole Isän rakkaus. 2:15 Älkät mailma racastaco  eli mitän cuin mailmas on. Jos jocu mailma racasta  ei hänes ole Isän rackaus.
2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 2:16 Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän koreus, ei se ole Isästä, vaan se on maailmasta. 2:16 Sillä caicki cuin mailmas owat ( lihan himo  silmäin pyyndö  ja elämän coreus ) ei ne ole Isäst  waan mailmast.
2:17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. 2:17 Ja maailma katoo ja hänen himonsa; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy ijankaikkisesti. 2:17 Ja mailma cato himoinens  mutta joca teke Jumalan tahdon  se pysy ijancaickisest.
2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin nyt myös monta antikristusta rupee olemaan; sillä me tunnemme, että viimeinen aika on. 2:18 LApsucaiset  nyt on wijmeinen aica  ja nijncuin te oletta cuullet  että Antichristus tule  nijn nyt myös monda Antichristust rupea oleman  sijtä me tunnemme  että wijmeinen aica on.
2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. 2:19 He ovat meistä lähteneet, mutta ei he olleet meistä; sillä jos he meistä olleet olisivat, niin he tosin olisivat meidän kanssamme pysyneet: mutta että ne julki tulisivat, ettei he kaikki ole meistä. 2:19 He owat meistä lähtenet  mutta ei he ollet meistä : sillä jos he meistä ollet olisit  nijn he olisit meidän cansamme pysynet. Mutta se tuli julki  ettei he caicki ole meistä.
2:20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. 2:20 Ja teillä on voide häneltä, joka pyhä on, ja te tiedätte kaikki. 2:20 Ja teillä on woide häneldä  joca pyhä on  ja te tiedätte caicki.
2:21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. 2:21 En minä teille kirjoittanut niinkuin totuuden tietämättömille, vaan niinkuin sen tietäville, ja ettei yksikään valhe ole totuudesta. 2:21 En minä teille kirjoittanut  nijncuin totuden tietämättömille  waan nijncuin sen tietäwille  ja tietkät  ettei yxikän walhe ole totudesta.
2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. 2:22 Kuka on valehtelia, vaan se joka kieltää Jesuksen olevan Kristuksen? Se on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan. 2:22 Cuca on walehtelia  mutta se joca kieldä Jesuxen olewan Christuxen? Se on Antichristus joca kieldä Isän ja Pojan.
2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. 2:23 Jokainen joka kieltää Pojan, ei hänellä Isääkään ole. 2:23 Jocainen cuin kieldä Pojan  ei hänellä Isäkän ole.
2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä. 2:24 Mitä te siis alusta kuulitte, se teissä pysykään: jos se teissä pysyy, minkä te alusta kuulitte, niin te myös Pojassa ja Isässä pysytte. 2:24 Mitä te sijs algusta cuulitte  se teisä pysykän : jos se teisä pysy cuin te algusta cuulitte  nijn te Pojas ja Isäs pysytte.
2:25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä. 2:25 Ja tämä on se lupaus, jonka hän meille luvannut on, sen ijankaikkisen elämän. 2:25 Ja tämä on se lupaus  jonga hän meille luwannut on  sen ijancaickisen elämän.
2:26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. 2:26 Nämät minä teille niistä kirjoitin, jotka teitä viettelevät. 2:26 Nämät minä teille nijstä kirjoitin  jotca teitä wiettelewät.
2:27 Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. 2:27 Ja se voide, jonka te häneltä saaneet olette, pysyy teissä, ja ette tarvitse, että joku teitä opettaa; vaan niinkuin se voide teitä kaikista opettaa, niin on se tosi ja ei valhe, ja niinkuin se teitä opetti, niin myös te hänessä pysykäät, 2:27 Ja se woide  jonga te häneldä saanet oletta  pysy teisä  ja et te tarwidze  että jocu teitä opetta  waan nijncuin woide teitä caickinaisist opetta  nijn on se tosi ja ei walhe  ja nijncuin se teitä opetti nijn myös te hänes pysykät.
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 2:28 Ja nyt, lapsukaiseni, pysykäät hänessä: että kuin hän ilmestyy, meillä olis turva, ettemme hänen edessänsä häpiään tulisi hänen tulemisessansa. 2:28 Lapsucaiseni  pysykät hänes  että cosca hän ilmesty  meillä olis turwa  etten me hänen edesäns häpiään tulis  hänen tulemisesans
2:29 Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. 2:29 Jos te tiedätte, että hän vanhurskas on, niin tietäkäät myös, että jokainen, joka vanhurskautta tekee, se on syntynyt hänestä. 2:29 Jos te tiedätte että hän hurscas on  nijn tietkät myös  että jocainen cuin oikeutta teke  hän on syndynyt hänestä.
     
3 LUKU 3 LUKU III. Lucu .
3:1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 3:1 Katsokaat, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Sentähden ei maailma teitä tunne; sillä ei hän häntäkään tunne. 3:1 CAdzocat  mingäcaltaisen rackauden Isä on meille osottanut  että me Jumalan lapsixi nimitetän. Sentähden ei mailma teitä tunne : sillä ei hän händäkän tunne.
3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. 3:2 Minun rakkaani! nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme; mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme; sillä me saamme hänen nähdä niinkuin hän on. 3:2 Minun rackani  me olemma Jumalan lapset  ja ei ole se wielä ilmestynyt  mixi me tulemme  mutta me tiedämme cosca se ilmesty  nijn me hänen caltaisexens tulemme : Sillä me saamme hänen nähdä nijncuin hän on.
3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas. 3:3 Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä, niinkuin hänkin puhdas on. 3:3 Ja jocainen jolla tämä toiwo on hänen tygöns  hän puhdista idzens  nijncuin hängin puhdas on.
3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. 3:4 Jokainen, joka syntiä tekee, se myös tekee vääryyttä, ja synti on vääryys. 3:4 Jocainen cuin syndiä teke  se myös teke wääryttä  ja syndi on wäärys.
3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä. 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestyneen, että hän meidän syntimme ottais pois; ja ei hänessä ole syntiä. 3:5 Ja te tiedätte hänen ilmestynen  että hän meidän syndim oli poisottawa  ja ei hänesä ole yhtän syndiä.
3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. 3:6 Jokainen, joka hänessä pysyy, ei hän syntiä tee; mutta jokainen, joka syntiä tekee, ei se ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. 3:6 Jocainen cuin hänes pysy  ei hän syndiä tee  mutta jocainen cuin syndiä teke  ei se ole händä nähnyt eikä tundenut.
3:7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. 3:7 Lapsukaiset, älkäät antako kenenkään teitänne vietellä. Joka vanhurskautta tekee, se on vanhurskas, niinkuin hänkin vanhurskas on. 3:7 Lapsucaiset  älkät andaco kenengän teitän wietellä. Joca oikeutta teke  se on hurscas  nijncuin hängin hurscas on.
3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 3:8 Joka syntiä tekee, hän on perkeleestä; sillä perkele tekee syntiä alusta. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän perkeleen työt särkis. 3:8 Joca syndiä teke  hän on Perkelest : sillä Perkele teke syndi algusta  Sitäwarten Jumalan Poica ilmestyi  että hän Perkelen työt särkis.
3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 3:9 Jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei se syntiä tee; sillä hänen siemenensä pysyy hänessä, ja ei hän taida syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 3:9 Jocainen cuin Jumalasta syndynyt on  ei hän syndiä tee : Sillä hänen siemenens pysy hänesä  ja ei hän tee syndiä : sillä hän on Jumalasta syndynyt.
3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. 3:10 Siitä ilmaantuvat Jumalan lapset ja perkeleen lapset. Jokainen, joka ei tee vanhurskautta, ei se ole Jumalasta, ja joka ei rakasta veljeänsä. Sijtä Jumalan lapset tutan  eli Perkelen lapset.
3:10 Jocainen cuin ei tee wanhurscautta  ei hän ole Jumalasta  ja joca ei racasta hänen weljens.
3:11 Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme 3:11 Sillä tämä on ilmoitus, jonka te alusta kuulitte, että me toinen toistamme rakastaisimme. 3:11 SIllä tämä on ilmoitus  jonga te algusta cuulitte  että me toinen toistam racastaisimme.
3:12 eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. 3:12 Ei niinkuin Kain, joka pahasta oli, ja tappoi veljensä; ja minkätähden hän tappoi hänen? Sillä hänen työnsä olivat pahat, ja hänen veljensä vanhurskaat. Ei nijncuin Cain  joca pahasta oli  ja tappoi weljens.
3:12 Mingätähden hän tappoi hänen? Hänen työns olit pahat  ja hänen weljens oikiat.
3:13 Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. 3:13 Älkäät ihmetelkö, minun veljeni, jos teitä maailma vihaa. 3:13 Älkät ihmetelkö minun weljeni  jos teitä mailma wiha.
3:14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. 3:14 Me tiedämme, että me olemme kuolemasta elämään siirretyt, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei veljeänsä rakasta, se pysyy kuolemassa. 3:14 Me tiedämme  että me olemme cuolemasta elämään sijrtyt : Sillä me racastamme weljiämme. Joca ei weljens racasta  se pysy cuolemasa 
3:15 Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. 3:15 Jokainen, joka veljeänsä vihaa, hän on murhaaja; ja te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole ijankaikkinen elämä pysyvä. 3:15 Jocainen cuin weljens wiha  hän on murhaja. Ja te tiedätte ettei murhajas ole ijancaickinen elämä pysywä.
3:16 Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. 3:16 Siitä me tunsimme rakkauden, että hän on henkensä meidän edestämme pannut; niin pitää meidän veljeimme edestä henkemme paneman. 3:16 Sijtä me tunsimme rackauden  että hän on hengens meidän edestäm pannut  nijn pitä meidän weljeimme edestä meidän hengemme paneman.
3:17 Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? 3:17 Mutta jos jollakin olis tämän maailman hyvyyttä, ja näkis veljensä tarvitseman, ja sulkee sydämensä häneltä, kuinkas Jumalan rakkaus pysyy hänessä? 3:17 Mutta jos jollakin on tämän mailman hywyttä  ja näkis weljens tarwidzewan  ja sulke sydämens häneldä  cuingast Jumalan rackaus pysy hänesä?
3:18 Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. 3:18 Lapsukaiseni, älkäämme rakastako sanalla eli kielellä, vaan työllä ja totuudella. 3:18 Lapsucaiseni  älkäm racastaco sanalla eli kielellä  waan työllä ja totudella.
3:19 Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, 3:19 Siitä me tiedämme, että me totuudesta olemme ja taidamme hänen edessänsä meidän sydämemme hillitä, 3:19 SIitä me tiedämme  että me totudest olemma  ja taidamme hänen edesäns meidän sydämem hillitä
3:20 että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. 3:20 Että jos meidän sydämemme tuomitsee meitä, niin on Jumala suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. 3:20 Että jos meidän sydämem meitä duomidze  nijn on Jumala suurembi cuin meidän sydämem  ja tietä caicki.
3:21 Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, 3:21 Te rakkahimmat! jos ei meidän sydämemme tuomitse meitä, niin meillä on turva Jumalaan. 3:21 Te rackahimmat  jos ei meidän sydämem meitä duomidze  nijn meillä on turwa Jumalaan 
3:22 ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. 3:22 Ja mitä me anomme, niin me saamme häneltä, että me hänen käskynsä pidämme ja teemme, mitä hänelle kelpaa. 3:22 Ja mitä me häneldä anomme  nijn me saamme  että me hänen käskyns pidämme  ja teemme mitä hänelle kelpa.
3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. 3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että me hänen Poikansa Jesuksen Kristuksen nimen päälle uskoisimme, ja rakastaisimme toinen toistamme, niinkuin hän käskyn meille antoi. 3:23 Ja tämä on hänen käskyns  että me hänen Poicans Jesuxen Christuxen Nimen päälle uscoisim  ja racastaisim toinen toistam  nijncuin hän käskyn andoi.
3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. 3:24 Ja joka hänen käskynsä pitää, se pysyy hänessä ja hän siinä, ja siitä me tiedämme, että hän meissä pysyy, siitä Hengestä, jonka hän meille antoi. 3:24 Ja joca hänen käskyns pitä  se pysy hänes  ja hän hänes. Ja sijtä me tiedämme  että hän meisä pysy  sijtä Hengestä  jonga hän meille andoi.
     
4 LUKU 4 LUKU IV.  Lucu .
4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 4:1 Te rakkaimmat! älkäät jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää prophetaa ovat tulleet maailmaan. 4:1 TE rackaimmat  älkät jocaista Henge uscoco  waan coetelcat Henget  jos he Jumalasta owat : sillä monda wäärä Prophetat owat tullet mailmaan.
4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 4:2 Sillä te tuntekaat Jumalan Henki, että jokainen henki, joka tunnustaa Jesuksen Kristuksen lihaan tulleen, se on Jumalasta, 4:2 Sijtä te tutcat Jumalan Hengi  että jocainen Hengi joca tunnusta Jesuxen Christuxen Lihaan tullen  se on Jumalasta.
4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 4:3 Ja jokainen henki, joka ei tunnusta Jesusta Kristusta lihaan tulleeksi, ei se ole Jumalasta: ja se on antikristuksen henki, josta te kuulitte, että hän on tuleva, ja on jo parhaallansa maailmassa. 4:3 Ja jocainen Hengi  joca ei tunnusta Jesusta Christusta Lihaan tullexi  ei se ole Jumalasta. Ja se on Antichristuxen Hengi  josta te cuulitta  että hän on tulewa  ja on jo parhallans mailmasa.
4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 4:4 Lapsukaiseni, te olette Jumalasta ja olette heidät voittaneet; sillä se, joka teissä on, hän on suurempi kuin se, joka maailmassa on. 4:4 Lapsucaiseni  te oletta Jumalasta ja oletta heidän woittanet. Sillä se joca teisä on  hän on suurembi cuin se joca mailmasa on.
4:5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. 4:5 He ovat maailmasta, sentähden he puhuvat maailmasta ja maailma kuulee heitä. 4:5 He owat mailmasta  sentähden he puhuwat mailmasta  ja mailma cuule heitä.
4:6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. 4:6 Me olemme Jumalasta: ja joka Jumalan tuntee, hän kuulee meitä; joka ei Jumalasta ole, ei hän kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. 4:6 Me olemma Jumalasta  ja joca Jumalan tunde  hän cuule meitä. Joca ei Jumalasta ole  ei hän cuule meitä. Sijtä me tunnemma totuden Hengen ja exytyxen Hengen.
4:7 Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 4:7 Te rakkahimmat, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta: ja jokainen, joka rakastaa, se on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. 4:7 TE rackahimmat  racastacam toinen toistam : Sillä rackaus on Jumalasta  ja jocainen cuin racasta  se on Jumalasta syndynyt  ja tunde Jumalan.
4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 4:8 Joka ei rakasta, ei hän tunne Jumalaa; sillä Jumala on rakkaus. 4:8 Joca ei racasta  ei hän tunne Jumalata : sillä Jumala on rackaus.
4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. 4:9 Sen kautta ilmestyi Jumalan rakkaus meidän kohtaamme, että Jumala lähetti ainoan Poikansa maailmaan, että me hänen kauttansa eläisimme. 4:9 Sen cautta ilmestyi Jumalan rackaus meidän cohtam  että Jumala lähetti ainoan Poicans mailmaan  että me hänen cauttans eläisim.
4:10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 4:10 Siinä on rakkaus, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa sovinnoksi meidän synteimme edestä. 4:10 Sijnä on rackaus  ei että me racastimme Jumalata  waan että hän racasti meitä  ja lähetti hänen Poicans  meidän syndeimme sowinnoxi.
4:11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 4:11 Te rakkahimmat, jos Jumala meitä niin rakasti, niin meidän pitää myös toinen toistamme rakastaman. 4:11 Te rackahimmat  jos Jumala meitä nijn racasti  nijn meidän pitä myös toinen toistam racastaman.
4:12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. 4:12 Ei ole yksikään Jumalaa koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on täydellinen meissä. 4:12 Ei ole yxikän Jumalata coscan nähnyt. Jos me racastam toinen toistam  nijn Jumala pysy meisä  ja hänen rackaudens on täydellinen meisä.
4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. 4:13 Siitä me tunnemme, että me pysymme hänessä ja hän meissä, ja että hän antoi meille Hengestänsä. 4:13 Sijtä me tunnemme että me pysymmä hänes  ja hän meisä  ja että hän andoi meille hänen Hengestäns.
4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 4:14 Ja me näimme ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 4:14 Ja me näimme ja todistimme  että Isä on lähettänyt Poicans mailman wapahtajaxi.
4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 4:15 Jokainen, joka tunnustaa Jesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä pysyy Jumala ja hän Jumalassa. 4:15 Jocainen cuin tunnusta Jesuxen Jumalan Pojaxi  hänesä pysy Jumala  ja hän Jumalasa.
4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 4:16 Ja me tunsimme ja uskoimme sen rakkauden, jolla Jumala meitä rakastaa. Jumala on rakkaus, ja joka rakkaudessa pysyy, hän pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. 4:16 Ja me tunsimme ja uscoimme sen rackauden  jolla Jumala meitä racasta.
4:17 Jumala on rackaus  ja joca rackaudes pysy  hän pysy Jumalasa  ja Jumala hänesä.
4:17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 4:17 Siinä täytetään rakkaus meissä, että meillä olis turva tuomiopäivänä; sillä niinkuin hän on, niin olemme me myös tässä maailmassa. 4:18 Sijnä on rackaus täydellinen meisä  että meille olis turwa Duomiopäiwänä : sillä nijncuin hän on  nijn olemma me myös täsä mailmasa.
4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. 4:18 Ei pelko ole rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus ajaa pois pelvon, sillä pelvolla on vaiva; mutta joka pelkää, ei hän ole täydellinen rakkaudessa. 4:19 Ei pelco ole rackaudesa  waan täydellinen rackaus aja pois pelgon : sillä pelgolla on waiwa. Mutta joca pelkä  ei hän ole täydellinen rackaudesa.
4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 4:19 Me rakastamme häntä; sillä hän rakasti meitä ensin. 4:20 Racastacam händä : sillä hän racasti meitä ensin.
4:20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. 4:20 Jos joku sanoo: minä rakastan Jumalaa, ja vihaa veljeänsä, se on valehtelia; sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee, kuinka hän taitaa Jumalaa rakastaa, jota ei hän näe? Jos jocu sano : minä racastan Jumalata  ja wiha weljens  hän on walehtelia. Sillä joca ei racasta weljens  jonga hän näke  cuinga hän taita Jumalata racasta  jota ei hän näe?
4:21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. 4:21 Ja tämä käsky on meillä häneltä: joka Jumalaa rakastaa, hänen pitää myös veljeänsä rakastaman. Ja tämä käsky on meillä häneldä : joca Jumalata racasta  hänen pitä myös weljens racastaman.
     
5 LUKU 5 LUKU V.  Lucu .
5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jesus on Kristus, hän on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka synnytti, hän rakastaa myös sitä, joka hänestä syntynyt on. 5:1 JOcainen cuin usco että Jesus on Christus  hän on Jumalasta syndynyt. Ja jocainen cuin racasta sitä joca synnytti  hän racasta myös sitä  joca hänestä syndynyt on.
5:2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. 5:2 Siitä me tunnemme, että me rakastamme Jumalan lapsia, koska me Jumalaa rakastamme ja hänen käskynsä pidämme. 5:2 Sijtä me tunnemme  että me racastam Jumalan lapsia  cosca me Jumalata racastam  ja hänen käskyns pidämme
5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; 5:3 Sillä tämä on rakkaus Jumalan tykö, että me hänen käskynsä pidämme, ja hänen käskynsä ei ole raskaat. 5:3 Sillä rackaus Jumalan tygö on  että me hänen käskyns pidämme  ja hänen käskyns ei ole rascat.
5:4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 5:4 Sillä kaikki, mitä Jumalasta syntynyt on, se voittaa maailman, ja meidän uskomme on se voitto, joka maailman voitti. 5:4 Sillä caicki mitä Jumalasta syndynyt on  se woitta mailman  ja meidän uscom on se woitto  joca mailman woitti.
5:5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 5:5 Kuka siis on, joka voittaa maailman, mutta se joka uskoo, että Jesus on Jumalan Poika? 5:5 Cuca sijs on joca woitta mailman  mutta se joca usco että Jesus on Jumalan Poica?
5:6 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. 5:6 Tämä on se, joka vedellä ja verellä tulee, Jesus Kristus, ei ainoastansa vedellä, vaan vedellä ja verellä. Ja Henki todistaa, että Henki on totuus. 5:6 Tämä on se joca wedellä ja werellä tule  Jesus Christus  ei ainoastans wedellä  waan wedellä ja werellä. Ja Hengi todista  että Hengi totuus on.
5:7 Sillä kolme on, jotka todistavat: 5:7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat: 5:7 Sillä colme todistawat Taiwasa : Isä  Sana  ja Pyhä Hengi  ja ne colme yxi owat.
5:8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. 5:8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat. 5:8 Ja colme todistawat maan päällä : Hengi  Wesi ja Weri  ja ne colme yxi owat.
5:9 Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. 5:9 Jos me ihmisten todistuksen otamme, niin on Jumalan todistus suurempi; sillä tämä on Jumalan todistus, jonka hän Pojastansa todisti. 5:9 Jos me ihmisten todistuxen otamme  nijn on Jumalan todistus suurembi : Sillä tämä on Jumalan todistus  jolla hän Pojastans todisti.
5:10 Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. 5:10 Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut. 5:10 Joca usco Jumalan Pojan päälle  hänellä on todistus idzesäns. Joca ei usco Jumalata  hän teke hänen walehteliaxi : Sillä ei hän usconut sitä todistusta  jonga Jumala on Pojastans todistanut.
5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. 5:11 Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen Pojassansa. 5:11 Ja tämä on se todistus  että Jumala on meille ijancaickisen elämän andanut  ja se elämä on hänen Pojasans.
5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. 5:12 Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää. 5:12 Jolla Jumalan Poica on  hänellä on elämä  jolla ei Jumalan Poica ole  ei hänellä ole elämä.
5:13 Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. 5:13 Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle uskotte: että te tietäisitte teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte Jumalan Pojan nimen päälle. 5:13 Näitä minä teille kirjoitin  jotca Jumalan Pojan Nimen päälle uscotta  että te tiedäisitte teillän ijancaickisen elämän olewan  ja että te uscoisitte Jumalan Pojan Nimen päälle.
5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 5:14 Ja tämä on se turva, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa jälkeen, niin hän meitä kuulee. 5:14 Ja tämä on se turwa cuin meillä on häneen  että jos me jotakin anomme hänen tahdons jälken  nijn hän meitä cuule.
5:15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. 5:15 Ja jos me tiedämme, että hän meitä kuulee, mitä ikänä me anomme, niin me tiedämme, että meillä ovat ne anomiset, joita me häneltä anoimme. 5:15 Ja että me tiedämme  että hän meitä cuule mitä ikänäns me anomme  nijn me tiedämme  että meillä owat ne anomiset  cuin me häneldä anoimma.
5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. 5:16 Jos joku näkee veljensä tekevän jonkun synnin, ei kuolemaan, hän rukoilkaan, niin hän on antava niille elämän, jotka syntiä tekevät, ei kuolemaan. Jos synti on kuolemaan: senkaltaisista en minä sano, että joku rukoilis. 5:16 JOs jocu näke weljens tekewän jongun synnin  ei cuolemahan  hän rucoilcan  nijn hän on andawa nijlle elämän  jotca syndiä tekewät  ei cuolemahan. Jos syndi on cuolemahan  sencaltaisist en minä sano  että jocu rucoilis.
5:17 Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 5:17 Kaikki vääryys on synti; on myös muutama synti ei kuolemaan. 5:17 Caicki wäärys on syndi  mutta muutamat synnit ei ole cuolemahan.
5:18 Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. 5:18 Me tiedämme, että jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei hän syntiä tee; vaan joka Jumalasta syntynyt on, se varjelee itsensä, ja paha ei rupee häneen. 5:18 Me tiedämme  että jocainen cuin Jumalasta syndynyt on  ei hän syndiä tee  waan joca Jumalasta syndynyt on  hän warjele hänens  ja se paha ei rupe häneen.
5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. 5:19 Me tiedämme, että me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahuudessa. 5:19 Me tiedämme että me olemma Jumalasta  ja coco mailma on pahudes.
5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. 5:20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä. 5:20 Mutta me tiedämme  että Jumalan Poica tuli  ja on meille mielen andanut  että me sen totisen tunnemma  ja olemma sijnä totisesa  hänen Pojasans Jesuxes Christuxes.
5:21 Tämä on se totinen Jumala  ja se ijancaickinen elämä.
5:21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. 5:21 Lapsukaiset, kavahtakaat epäjumalia, amen! Lapsucaiset  cawahtacat teitän epäjumalista  Amen.


Valitse
luku

1 2 3
4 5