PAAVALIN KIRJE TIITUKSELLE

P. PAAVALIN EPISTOLA TITUKSELLE

P.   Pawalin  Epistola  Tituxen  tygö

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I.   Lucu. 
1:1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen, 1:1 Paavali, Jumalan palvelia ja Jesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittuin uskon jälkeen ja totuuden tunnon, joka jumalisuuden jälkeen on, 1:1 PAwali Jumalan palwelia/  Jesuxen Christuxen Apostoli/  saarnaman Jumalan walituille Usco ja totuden tundo
1:2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja- 1:2 Ijankaikkisen elämän toivoon, jonka Jumala, joka ei valehdella taida, ennen ijankaikkisia aikoja luvannut on, 1:2 Joca saatta jumalisuteen/  toiwos/  ijancaickiseen elämään:  jonga Jumala/  joca ei walehdella taida/  ennen mailmallisia aicoja lupais.
1:3 mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme käskyn mukaan: 1:3 Mutta ajallansa sanansa ilmoitti saarnan kautta, joka minulle uskottu on, Jumalan meidän Vapahtajamme käskyn jälkeen, 1:3Mutta ajallans on hän sanans ilmoittanut saarnan cautta:  joca minulle uscottu on/  Jumalan/  meidän Wapahtajam käskyn jälken.
1:4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta! 1:4 Titukselle, toimelliselle pojalleni, meidän molempain uskomme jälkeen: armo, laupius, rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme, Herralta Jesukselta Kristukselta! 1:4 Tituxelle minun toimelliselle pojalleni/  meidän molembaidem uscom jälken.  Armo/  laupius/  rauha Isäldä Jumalalda/  ja meidän Wapahtajaldam HERralda Jesuxelda Christuxelda.
1:5 Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, 1:5 Sentähden minä sinun Kretaan jätin, että sinun pitää toimittaman, mitä vielä puuttuu, ja pappeja kuhunkin kaupunkiin asettamaan, niinkuin minä sinulle käskenyt olen: 1:5 SEntähden minä sinun Cretaan jätin/  että sinun pitä toimittaman mitä wielä puuttu/  ja Pappeja cuhungijn Caupungijn asettaman/  nijncuin minä sinulle käskenyt olen.
1:6 jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. 1:6 Jos joku nuhteetoin ja yhden emännän mies on, jolla uskolliset lapset ovat, ei juomariksi eli kankeiksi soimatut. 1:6 Sen joca nuhtetoin ja yhden emännän mies on:  jolla uscolliset lapset owat/  ei juomarixi ja cangeixi soimatut.
1:7 Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, 1:7 Sillä piispan tulee nuhteettoman olla, niinkuin Jumalan huoneen haltian, ei röyhkiän, ei tylyn, ei juomarin, ei tappelian, ei ilkiän voiton pyytäjän, 1:7 Sillä Pispan tule nuhtettoman olla/  nijncuin Jumalan huonen haldian:  ei röyckiän/  ei tylyn/  ei juomarin/  ei tappelian/  ei ilkiän woiton pyytäjän:
1:8 vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen; 1:8 Mutta vierasten holhojan, hyväntahtoisen, siivollisen, hurskaan, pyhän ja puhtaan, 1:8 Mutta wierasten holhojan/  hywäntahtoisen/  sijwollisen/  hurscan/  pyhän ja puhtan.
1:9 hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet. 1:9 Ja kiinnipitävän puhtaasta ja opettavaisesta sanasta, että hän olis väkevä terveellisen opin kautta neuvomaan ja vastaanseisojia voittamaan. 1:9 Ja kijnnipitäwän puhtasta ja opettawaisesta sanasta/  että hän olis wäkewä terwellisen opin cautta neuwoman/  ja wastanseisoita woittaman.
1:10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa; 1:10 Sillä monta on tottelematointa, turhan puhujaa ja mielen kääntäjää, enimmästi ne, jotka ympärileikkauksesta ovat, 1:10 Sillä monda on julma/  turhan puhujata ja mielen käändäjätä/  enimmäst ne jotca ymbärinsleickauxesta owat.
1:11 semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. 1:11 Joidenka suu pitää tukittaman, jotka koko huoneet kääntävät pois ja häpiällisen voiton tähden kelvottomia opettavat. 1:11 Joidenga suu pitä tukittaman/  jotca coco huonet käändäwät/  ja häpiälisen woiton tähden kelwottomia opettawat.
1:12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: "Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa." 1:12 Yksi heistä sanoi, heidän oma prophetansa: Kretalaiset ovat aina valehteliat, pahat pedot ja laiskat vatsat. 1:12 Yxi heidän Prophetaistans sanoi:  Cretalaiset owat aina walehteliat/  pahat pedot ja laiscat wadzat.
1:13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi 1:13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä kovin, että he uskossa terveet olisivat, 1:13 Tämä on tosi/  sentähden nuhtele heitä cowin/  että he uscosa terwet olisit.
1:14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. 1:14 Eikä Juudalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelisi, jotka itsensä totuudesta kääntävät pois. 1:14 Eikä Judalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelis/  jotca idzens totuudest poiskäändäwät.
1:15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. 1:15 Kaikki ovat puhtaille puhtaat, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään puhdas ole, vaan sekä heidän mielensä että omatuntonsa on saastainen. 1:15 Caicki puhtat puhtaille owat/  mutta saastaisille ja uscottomille ei mikän puhdas ole/  waan sekä heidän mielens että omatundons saastainen on.
1:16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sille he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. 1:16 He sanovat tuntevansa Jumalan, mutta töillänsä he sen kieltävät, ja ovat kauhiat ja kovakorvaiset ja kaikkiin hyviin töihin kelvottomat. 1:16 He sanowat tundewans Jumalan/  mutta töilläns he sen kieldäwät/  ja owat cauhistus/  ja cowacorwaiset ja caickijn hywijn töihin kelwottomat.
     
2 LUKU 2 LUKU II.   Lucu.
2:1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: 2:1 Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat: 2:1 MUtta puhu sinä soweliast/  sen terwellisen opin jälken.
2:2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet; 2:2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä; 2:2 Että wanhat olisit raitit/  cunnialiset/  sijwolliset/  lujat uscosa/  rackaudesa ja kärsimisesä.
2:3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, 2:3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset: 2:3 Että wanhat waimot myös käyttäisit idzens/  nijncuin Pyhäin sopi/  ei panetteliat/  eikä juomarit/  mutta hywin opettawaiset.
2:4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, 2:4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, 2:4 Joilda nuoret waimot tawoja oppisit/  että he heidän miehiäns racastaisit/  lapsens rackana pidäisit/ 
2:5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. 2:5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. olisit siwiät ja puhtat:
2:5 Talolliset/  hywät/  ja heidän miehillens alammaiset/  ettei Jumalan sana pilcatuxi tulis.
2:6 Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi. 2:6 Neuvo myös nuoria miehiä siviästi olemaan. 2:6 Neuwo myös nuoria miehiä siwiäst oleman.
2:7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta 2:7 Aseta itses kaikissa hyväin töiden esikuvaksi, vilpittömällä opetuksella ja kunniallisuudella, 2:7 Caikis aseta idzes hywäin töiden cuwaxi/  wilpittömällä opetuxella/  cunnialisudella/
2:8 ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana. 2:8 Terveellisellä ja nuhteettomalla sanalla, että se, joka itsensä vastaan panee, häpeäis eikä mitään löytäisi meistä pahoin puhuaksensa. terwellisellä ja nuhtettomalla sanalla.
2:8 Että wastahacoiset häpeisit/  eikä mitän löydäis meistä pahoin puhuaxens.
2:9 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele, 2:9 Neuvo palvelioita isännillensä alamaiset olemaan, ja kaikissa kelvolliseksi, ei vastaan sanojat, 2:9 Neuwo palwelioita Isännillens alammaiset oleman/  ja caikisa kelwollisexi/  ei nurisiat
2:10 etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat. 2:10 Ei pettäväiset, vaan kaiken hyvän uskollisuuden näyttäväiset, että he Jumalan meidän Vapahtajamme opin kaikissa kaunistavat. eikä wäärät:
2:10 Mutta että he uscolliset olisit/  ja Jumalan meidän wapahtajam opin caikis caunistaisit.
2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 2:11 Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt. 2:11 SIllä caikille ihmisille on Jumalan Armo ilmestynyt:
2:12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 2:12 Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään, 2:12 Joca meidän opetta caiken jumalattoman menon hyljämän ja mailmalliset himot/  ja täsä mailmas raitist/  hurscast ja jumalisest elämän. 
2:13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 2:13 Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä, 2:13 Ja odottaman autualista toiwo/  ja suuren Jumalan/  ja meidän Lunastajam Jesuxen Christuxen ilmestystä.
2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 2:14 Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin. 2:14 Joca idzens andoi meidän edestäm/  että hän meitä caikesta wäärydestä lunastais/  ja idzellens erinomaisexi Canssaxi puhdistais/  ahkeraxi hywijn töihin.
2:15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko. 2:15 Näitä sinä puhu ja neuvo, ja kaikella todella nuhtele: ei myös kenenkään pidä sinun katsoman ylön. 2:15 Näitä sinä puhu ja neuwo/  ja caikella todella nuhtele:  ei myös kenengän pidä sinua ylöncadzoman.
     
3 LUKU 3 LUKU III.   Lucu .
3:1 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, 3:1 Neuvo heitä, että he päämiehille ja esivallalle kuuliaiset olisivat, että he kaikkiin hyviin töihin valmiit olisivat: 3:1 NEuwo heitä/  että he Päämiehillens ja Esiwallallens alammaiset ja cuuliaiset olisit/  että he caickijn hywijn töihin walmit olisit.
3:2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 3:2 Ettei he ketään pilkkaisi, eikä riitaiset olisi, vaan sopivaiset, osoittain kaikille ihmisille siveyttä. 3:2 Ettei he kenestäkän pahoin puhuis/  eikä rijtaiset olis/  waan sopiwaiset/  osottain caikille ihmisille caicke siweyttä.
3:3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. 3:3 Sillä me olimme myös muinen taitamattomat, kovakorvaiset, eksyväiset, palvellen himoja ja moninaisia hekumia, ja vaelsimme pahuudessa ja kateudessa, vainoten ja vihaten toinen toistamme. 3:3 Sillä me olimma myös muinen taitamattomat/  cowacorwaiset ja exywäiset/  palwellen himoja ja moninaisia hecumita/  ja waelsimma pahudes ja cateudes/  wainoten ja wihaten toinen toistam.
3:4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, 3:4 Mutta sittekuin Jumalan meidän Vapahtajamme hyvyys ja rakkaus ihmisille ilmestyi, 3:4 MUtta sijttecuin Jumalan meidän Wapahtajam hywyys ja rackaus ihmisille ilmestyi:
3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, 3:5 Ei vanhurskauden töiden kautta, joita me tehneet olemme, vaan laupiutensa kautta hän meidät autuaaksi teki, uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, 3:5 Ei wanhurscauden töiden cautta/  cuin me tehnet olemma:  waan hänen laupiudens cautta hän meidän autuaxi teki/  vden syndymisen peson/  ja Pyhän Hengen vdistuxen cautta.
3:6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, 3:6 Jonka hän meidän päällemme, Jesuksen Kristuksen meidän Vapahtajamme kautta, runsaasti vuodattanut on: 3:6 Jonga hän meidän päällemme/  Jesuxen Christuxen meidän Wapahtajamme cautta/  runsast wuodattanut on:
3:7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. 3:7 Että me hänen armonsa kautta vanhurskaiksi tulisimme ja ijankaikkisen elämän perillisiksi toivon jälkeen. 3:7 Että me hänen Armons cautta wanhurscaxi tulisim/  ja ijancaickisen elämän perillisexi/  toiwon jälken. 
3:8 Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. 3:8 Tämä on totinen sana ja näitä minä tahdon sinun vahvasti opettaman, että ne, jotka Jumalan päälle uskoneet ovat, ahkeroitsisivat hyvissä töissä muiden edellä käydä: nämät ovat ihmisille hyvät ja tarpeelliset. Tämä on totinen tosi.
3:8 Näitä minä tahdon sinun wahwast opettaman/  että ne jotca Jumalan päälle usconet owat/  ahkeroidzisit cukin wirasans/  hywisä töisä olla:  sillä ne owat ihmisille hywät ja tarpelliset:
3:9 Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. 3:9 Mutta hulluja tutkimisia, polvilukuja, riitoja ja kilvoituksia laista vältä; sillä ne ovat turhat ja kelvottomat. 3:9 Mutta hulluja tutkimisia/  polwiluguja/  rijtoja ja kilwoituxia wäldä/  jotca turhat ja kelwottomat owat.
3:10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, 3:10 Eriseuraista ihmistä pakene, kun häntä kerta taikka kahdesti neuvottu on, 3:10 Eriseuraista ihmistä pakene/  cosca händä kerta taicka cahdesti neuwottu on.
3:11 sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut. 3:11 Tietäen, että senkaltainen on käännetty pois ja syntiä tekee, niinkuin se, joka itsensä tuominnut on. 3:11 Tieten että sencaltainen on poiskäätty/  ja syndiä teke/  nijncuin se joca idzens duominnut on.
3:12 Kun lähetän luoksesi Artemaan tai Tykikuksen, niin tule viipymättä minun tyköni Nikopoliin, sillä siellä olen päättänyt viettää talven. 3:12 Kuin minä Artemaan eli Tykikuksen sinun tykös lähetän, niin riennä sinä minun tyköni Nikopoliin; sillä minä olen aikonut siellä talvea pitää. 3:12 Cosca minä Arteman eli Tychicuxen sinun tygös lähetän/  nijn riennä sinuas minun tygöni Nicopolijn:  sillä minä olen aicoinut siellä talwe pitä.
3:13 Varusta huolellisesti matkalle Zeenas, lainoppinut, ja Apollos, ettei heiltä mitään puuttuisi. 3:13 Lähetä Zenas, lainoppinut, ja Apollo visusti matkaan, ettei heiltä mitään puuttuisi. 3:13 Lähetä Zena Lainoppenut/  ja Apollo wisusti matcan/  ettei heildä mitän puuttuis.
3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. 3:14 Mutta anna myös niidenkin, jotka meidän ovat, oppia hyvissä töissä muiden edellä käymään, kussa niin tarvitaan, ettei hekään hedelmättömät olisi. 3:14 Mutta anna myös nijdengin/  cuin meidän owat/  oppia hywisä töisä wircans toimittaman/  cusa nijn tarwitan/  ettei hekän hedelmättömät olis.
3:15 Tervehdyksen lähettävät sinulle kaikki, jotka ovat minun kanssani. Sano tervehdys niille, jotka pitävät meitä rakkaina uskossa. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. 3:15 Sinua tervehtivät kaikki, jotka minun kanssani ovat. Tervehdi niitä, jotka meitä uskossa rakastavat. Armo olkoon teidän kaikkein kanssanne, amen! «Kirjoitettu Titukselle, Kretan ensimäiselle piispalle, Makedonian Nikopolista.» 3:15 Sinua terwettäwät caicki cuin minun cansani owat.  Terwetä sinä nijtä cuin meitä uscosa racastawat.  Armo olcon teidän caickein cansan/  Amen.


VALITSE
LUKU

1 2 3