PIETARIN ENSIMMÄINEN KIRJE

P. PIETARIN 1 EPISTOLA

P.  Petarin  edellinen  Epistola

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I.  Lucu .
1:1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 1:1 Pietari, Jesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, hajalla asuvaisille Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Asiassa ja Bityniassa, 1:1 PEtari Jesuxen Christuxen Apostoli.
1:2 Walituille oudoille hajalla asuwaisille Pontos/  Galatias/  Cappadocias/  Asias ja Bithynias/
1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. 1:2 Isän Jumalan aivoituksen jälkeen Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuuteen ja Jesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen: armo ja rauha lisääntyköön teille! Isän Jumalan aiwoituxen jälken/  Hengen pyhityxen cautta/  cuuliaisuteen ja Jesuxen Christuxen weren prijscottamiseen. Jumala andacon teille suuren Armon ja Rauhan.
1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 1:3 Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon, Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista, 1:3 KIjtetty olcon Jumala ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/  joca meitä suurest laupiudestans on synnyttänyt jällens/  eläwään toiwohon/  Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta cuolleista/
1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 1:4 Katoomattomaan ja saastuttamattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaassa tähdelle pantu on teitä varten, 1:4 Catomattomaan/  puhtaseen ja turmelemattomaan perindöön/  joca Taiwahas teitä warten tähdelle pandu on/
1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 1:5 Jotka Jumalan väellä uskon kautta autuuteen kätketään, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisellä ajalla ilmi tulis. 1:5 Jotca Jumalan wäellä/  uscon cautta autuuteen kätketän/  joca sitäwarten walmistettu on/
1:6 Että se wijmeisellä ajalla ilmei tulis/
1:6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, 1:6 Jossa te saatte iloita, te, joita nyt vähän aikaa, (jos tarvitaan,) moninaisilla kiusauksilla vaivataan: josa te saatte iloita/  te/  joita nyt wähä aica ( jos tapahtu ) moninaisilla kiusauxilla waiwatan/
1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 1:7 Että teidän uskonne koettelemus paljoa kalliimmaksi löydettäisiin kuin katoova kulta, joka tulessa koetellaan, kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, koska Jesus Kristus ilmaantuu, 1:7 Että teidän uscon wilpittömäxi ja paljo callimaxi löyttäisin/  cuin catowa culda ( joca tulesa coetellan ) kijtoxexi/  ylistyxexi ja cunniaxi/  silloin cosca Jesus Christus ilmandu/
1:8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 1:8 Jota te rakastatte, vaikka ette häntä näe, jonka päälle te myös uskotte, ehkette nyt häntä näe, niin te kuitenkin saatte iloita sanomattomalla ja kunniallisella ilolla, 1:8 Jota te racastatte/  waicka et te händä näe/  jonga päälle te myös uscotta/  ehket te händä näe/  nijn te cuitengin saatte iloita sanomattomalla ja cunnialisella ilolla/
1:9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. 1:9 Ja käsitätte teidän uskonne lopun, sieluin autuuden, 1:9 Ja käsitätte teidän usconna lopun/  nimittäin/  sieluin autuuden.
1:10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 1:10 Jota autuutta prophetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaista armoa ennustaneet ovat; 1:10 JOta autuutta owat Prophetat edzinet ja tutkinet/  jotca tulewaista armo teille ennustanet owat/
1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 1:11 Ja ovat tutkineet, millä taikka minkäkaltaisella ajalla Kristuksen Henki, joka heissä oli, ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksessa ovat, ja siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva oli: 1:11 Ja owat tutkinet/  cosca taicka mingäcaltaisella ajalla Christuxen Hengi ilmoitti/  joca heisä oli/  ja oli jo ennen todistanut sijtä waiwasta/  cuin Christuxes on/  ja sijtä cunniasta cuin sen jälken tapahtuwa oli/
1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. 1:12 Joille se ilmoitettu oli, sillä ei he itseänsä sen kautta palvelleet, vaan meitä, jotka nyt teille niiden kautta julistetut ovat, jotka teille evankeliumia saarnanneet ovat Pyhän Hengen kautta, taivaasta lähetetyn, jota enkelit nähdä himoitsevat. 1:12 Joille se ilmoitettukin oli. Sillä ei he idze heitäns/  sen cautta palwellet/  waan meitä/  jotca nyt teille nijden cautta julistetut owat/  cuin teille Evangeliumi saarnannet owat/  Pyhän Hengen cautta Taiwasta lähetetyn/  jota Engelitkin nähdä ikäwöidzewät.
1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. 1:13 Sentähden vyöttäkäät mielenne kupeet, olkaa raittiit, pankaat täydellinen toivonne siihen armoon, joka teille Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta taritaan, 1:13 SEntähden wyöttäkät teidän mielenne cupet/  ja olcat raitit/  ja pangat teidän täydellinen toiwon sijhen armohon/  cuin teille Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta taritan/ 
1:14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 1:14 Niinkuin kuuliaiset lapset, ei asettaen teitänne niinkuin ennen, kuin te teidän tyhmyydessänne himoissa elitte, nijncuin cuuliaiset lapset.
1:14 Ja älkät asettaco teitän nijncuin ennen/  cosca te tyhmydes himoisa elittä.
1:15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 1:15 Vaan sen jälkeen, joka teitä kutsunut on, ja on pyhä, olkaat te myös pyhät kaikissa teidän menoissanne. 1:15 Waan sen jälken joca teitä cudzunut on/  ja on pyhä/  olcat te myös pyhät caikisa teidän menoisan.
1:16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." 1:16 Sillä kirjoitettu on: teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä. 1:16 Sillä kirjoitettu on: Teidän pitä pyhät oleman.
1:17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 1:17 Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte, 1:17 Ja että te rucoiletta sitä Isä/  joca duomidze cungin töidens jälken/  ilman ihmisten muodon cadzomista/  nijn cadzocat/  että te teidän radollisudesan pelgosa waellaisitte.
1:18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 1:18 Tietäen, ettette ole katoovaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte, 1:18 Ja tietkät ettet te ole catowaisella cullalla eli hopialla lunastetut/  teidän turhasta menostan/  jonga te Isäin säädystä saitte/
1:19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 1:19 Vaan kalliilla Kristuksen verellä, niinkuin viattoman ja puhtaan Karitsan; 1:19 Waan callilla Christuxen werellä/  nijncuin wiattoman ja puhtan Caridzan/
1:20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, 1:20 Joka tosin jo ennen oli aivottu kuin maailman perustus pantu oli, mutta ilmoitettu viimeisinä aikoina teidän tähtenne, 1:20 Joca tosin jo ennen oli aiwoittu cuin mailman perustuscan pandu oli/  mutta ilmoitettu wijmeisinä aicoina teidän tähten/ 
1:21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. 1:21 Jotka hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hänen kuolleista herätti ja hänelle kunnian antoi, että teillä olis usko ja toivo Jumalan päälle. jotca hänen cauttans uscotte Jumalan päälle/
1:21 Joca hänen cuolleista herättänyt on/  ja hänelle sen cunnian andoi/  että teille olis vsco ja toiwo Jumalan päälle.
1:22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, 1:22 Ja tehkäät puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, Hengen kautta, veljelliseen rakkauteen, joka vilpitöin olis, ja olkaat keskenänne palavaisessa rakkaudessa puhtaasta sydämestä, 1:22 Ja tehkät puhtaxi teidän sielunna totuden cuuliaisudes/  Hengen cautta/  weljelliseen rackauteen/  joca wilpitöin olis/  ja olcat keskenän palawaises rackaudes/  puhtasta sydämestä/
1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 1:23 Niinkuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katoovaisesta, vaan katoomattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka ijankaikkisesti pysyy. 1:23 Nijncuin ne jotca jällens syndynet owat/  ei catowaisesta/  waan catomattomasta siemenestä/  nimittäin/  eläwästä Jumalan sanasta/  joca ijancaickisest pysy.
1:24 Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, 1:24 Sillä kaikki liha on niinkuin ruoho ja kaikki ihmisen kunnia niinkuin ruohon kukkanen. Ruoho on kuivunut, ja sen kukkanen lakastunut; 1:24 Sillä caicki liha on nijncuin ruoho/  ja caicki ihmisen cunnia/  nijncuin ruohon cuckaiset. Ruoho on poiscuiwanut/  ja cuckaiset lacastunet.
1:25 mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti." Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. 1:25 Mutta Herran sana pysyy ijankaikkisesti, ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on. 1:25 Mutta HERran sana pysy ijancaickisest. Ja se on se sana/  joca teidän seasan saarnattu on.
     
2 LUKU 2 LUKU II.  Lucu .
2:1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, 2:1 Niin pankaat pois nyt kaikki pahuus ja kaikki petos, ja ulkokullaisuus ja kateus, ja kaikki panetus, 2:1 NIjn poispangat nyt caicki pahuus ja caicki petos/  ja ulcocullaisus ja cateus/  ja caicki panetus.
2:2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 2:2 Ja halaitkaat sitä terveellistä sanan rieskaa, niinkuin äsken-syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. 2:2 Ja halaitcat selkiätä järjellistä riesca/  nijncuin äsken syndynet lapsucaiset/  että te sen cautta caswaisitte.
2:3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä." 2:3 Jos te muutoin maistaneet olette, että Herra on suloinen, 2:3 Jos te muutoin maistanet oletta/  että HERra on suloinen/
2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, 2:4 Jonka tykö te myös tulleet olette niinkuin elävän kiven tykö, joka kyllä ihmisiltä hyljätty on, mutta Jumalalta valittu, kallis. 2:4 Jonga tygö te myös tullet oletta/  nijncuin eläwän kiwen tygö/  joca ihmisildä hyljätty on/  mutta Jumalalda on hän walittu ja callis.
2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 2:5 Ja myös te, niinkuin elävät kivet, rakentakaat teitänne hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi pappeudeksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jumalalle Jesuksen Kristuksen kautta otolliset ovat. 2:5 Ja myös te/  nijncuin eläwät kiwet raketcat teitän hengellisexi huonexi/  ja pyhäxi Pappiudexi uhraman hengellisiä uhreja/  jotca Jumalalle/  Jesuxen Christuxen cautta otolliset olisit.
2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva." 2:6 Sentähden on myös Raamatussa: katso, minä panen Zioniin valitun kalliin kulmakiven: joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpiään. 2:6 SEntähden on myös Ramatus: Cadzo/  minä panen Zionihin walitun callin culmakiwen/  joca usco hänen päällens/  ei hän tule häpiään.
2:7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" 2:7 Teille siis, jotka nyt uskotte, on hän kallis; mutta uskottomille on se kivi, jonka rakentajat hyljänneet ovat, kulmakiveksi tullut, ja loukkauskiveksi, ja pahennuksen kallioksi, 2:7 Teille jotca nyt uscotte/  on hän callis: mutta uscottomille ( on se kiwi jonga rakendajat hyljännet owat/  ja on culmakiwexi tullut )
2:8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. 2:8 Nimittäin niille, jotka itsensä sanaan loukkaavat, ja ei sitä usko, johonka he myös asetetut olivat. 2:8 On hän louckauskiwexi/  ja pahennuxen callioxi/ nimittäin/  nijlle jotca idzens sanaan louckawat/  ja ei sitä usco/  johonga he asetetut olit.
2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 2:9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on, 2:9 MUtta te oletta walittu sucu/  Cuningalinen Pappius/  pyhä Canssa/  erinomaisuden Canssa/  ilmoittaman sen woima/  joca teitä pimeydestä hänen ihmelliseen walkeuteens cudzunut on.
2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." 2:10 Jotka ette muinen kansa olleet, mutta nyt olette Jumalan kansa: jotka ette muinen armossa olleet, mutta nyt te armossa olette. 2:10 Te jotca et muinen Canssa ollet/  mutta nyt te oletta Jumalan Canssa. Ja te jotca et muinen Armosa ollet/  mutta nyt te Armosa oletta.
2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, 2:11 Rakkaat veljet! minä neuvon teitä, niinkuin outoja ja muukalaisia: välttäkäät lihallisia himoja, jotka sotivat sielua vastaan, 2:11 RAckat weljet/  minä neuwon teitä/  nijncuin oudoja ja muucalaisia/  wälttäkät lihallisia himoja/  jotca sotiwat sielua wastan.
2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. 2:12 Ja pitäkäät hyvä meno pakanain seassa, että ne, jotka teitä panettelevat niinkuin pahointekijöitä, näkisivät teidän hyvistä töistänne ja kiittäisivät Jumalaa etsikon päivänä. 2:12 Ja pitäkät hywä meno pacanain seas/  että ne jotca teitä panettelewat/  nijncuin pahointekijtä/  tundisit teidän/  teidän hywistä töistän/  ja kijttäisit Jumalata sinä päiwänä/  jona hän caicki julista.
2:13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, 2:13 Sentähden olkaat alamaiset kaikelle inhimilliselle säädylle Herran tähden, olisko se kuninkaalle, niinkuin ylimmäiselle, 2:13 SEntähden olcat alammaiset caikille ihmisille/  ja säädyille/  HERran tähden/  olisco se Cuningalle/  nijncuin ylimmäiselle/ 
2:14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; 2:14 Taikka päämiehille, niinkuin niille, jotka häneltä lähetetyt ovat pahointekiöille rangaistukseksi ja hurskaille kiitokseksi. taicka Päämiehille/
2:14 Nijncuin nijlle jotca häneldä lähetetyt owat/  pahointekijlle rangaistuxexi/  ja hurscaille kijtoxexi.
2:15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä - 2:15 Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvällä työllä tukitsette hulluin ja tyhmäin ihmisten suun, 2:15 Sillä se on Jumalan tahto/  että te hywällä työllä tukidzetta hulluin ja tyhmäin ihmisten suun.
2:16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat. 2:16 Niinkuin vapaat, ja ei niin, että se vapaus olis niinkuin pahuuden peite, vaan niinkuin Jumalan palveliat. 2:16 Nijncuin wapat/  ja ei nijn että se wapaus olis nijncuin pahuden peitos/  waan nijncuin Jumalan palweliat.
2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. 2:17 Olkaat kunnialliset jokaista kohtaan, rakastakaat veljiä, peljätkäät Jumalaa, kunnioittakaat kuningasta. 2:17 Olcat cunnialiset jocaista wastan. Racastacat weljiä/  peljätkät Jumalata/  cunnioittacat Cuningasta.
2:18 Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. 2:18 Te palveliat! olkaat alamaiset kaikella pelvolla teidän isännillenne, ei ainoastaan hyville ja siveille, vaan myös tuimille. 2:18 TE palweliat/  olcat alammaiset caikella pelgolla teidän Isännillen/  ei ainoastans hywille ja siwiöille/  waan myös tuimille.
2:19 Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. 2:19 Sillä se on armo, jos joku omantuntonsa tähden Jumalan tykö vaivaa kärsii, ja syyttömästi kärsii. 2:19 Sillä se on armo/  jos jocu omantundons tähden Jumalan tygö waiwa kärsi/  ja syyttömäst kärsi/
2:20 Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. 2:20 Sillä mikä kiitos se on, jos te pahain tekoinne tähden piestään, ja te kärsitte? Mutta kuin te hyvin teette ja kuitenkin vaivataan, ja te sen kärsitte, niin se on armo Jumalan edessä. 2:20 Sillä mikä kijtos se on/  jos te pahain tecoinne tähden piestän/  ja te kärsitte? Mutta cosca te hywin teette/  ja cuitengin waiwatan ja te sen kärsitte/  nijn se on armo Jumalan edes.
2:21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, 2:21 Sillä sitä varten olette te kutsutut, että Kristus myös kärsi meidän edestämme ja jätti meille esikuvan, että teidän pitää hänen askeleitansa noudattaman, 2:21 Sillä sitä warten oletta te cudzutut/  että Christus myös kärsei meidän edestäm/  ja jätti meille cuwan/  että teidän pitä hänen askeleitans noudattaman.
2:22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", 2:22 Joka ei yhtään syntiä tehnyt eikä yhtään petosta ole hänen suustansa löydetty, 2:22 Joca ei yhtän syndiä tehnyt/  eikä yhtän petosta ole hänen suustans löytty.
2:23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, 2:23 Joka ei kironnut, kuin häntä kirottiin, ei uhannut, kuin hän kärsi; mutta antoi hänelle koston, joka oikein tuomitsee; 2:23 Joca ei kironnut cosca hän kirottin/  ei uhgannut cosca hän kärsei/  mutta andoi hänelle coston/  joca oikein duomidze.
2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut." 2:24 Joka meidän syntimme itse uhrasi omassa ruumiissansa puun päällä, että me synneistä pois kuolleet eläisimme vanhurskaudelle; jonka haavain kautta te olette terveiksi tulleet. 2:24 Joca meidän syndimme idze uhrais omas ruumisans puun päällä/  että me synneistä poiscuollet eläisimme wanhurscaudelle. Jonga haawain cautta te oletta terwexi tullet:
2:25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. 2:25 Sillä te olitte niinkuin eksyväiset lampaat, vaan nyt te olette palanneet teidän sieluinne paimenen ja piispan tykö. 2:25 Sillä te olitta nijncuin exywäiset lambat/  waan nyt te oletta palainnet/  teidän sieluin Paimenen ja Pispan tygö.
     
3 LUKU 3 LUKU III.  Lucu .
3:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, 3:1 Niin olkaan vaimot myös miehillensä alamaiset, että nekin, jotka ei sanaa usko, vaimoin tavoista ilman sanaa voitetuksi tulisivat, 3:1 OLcan waimot myös miehillens alammaiset/  että nekin jotca ei sana usco/  waimoin tawoist ilman sanata woitetuxi tulisit/
3:2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. 3:2 Kuin he teidän puhtaan menonne näkevät pelvossa. 3:2 Cosca he teidän puhtan menon näkewät/  pelgosa.
3:3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, 3:3 Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaisissa hiusten palmikoissa ja kullan ympäri-ripustamisessa eli vaatteen puvussa, 3:3 Joidenga caunistus ei pidä oleman ulconaisis hiusten palmicois/  ja cullan ymbärins ripustamises/  eli waattein pugusa.
3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. 3:4 Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä, lakialla ja hiljaisella hengellä, se on kallis Jumalan edessä. 3:4 Waan jos se salainen ihminen on ilman wiata sydämes/  lakialla ja hiljaisella hengellä/  se on callis Jumalan silmäin edes.
3:5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; 3:5 Sillä näin ovat pyhätkin vaimot muinen itsensä kaunistaneet, jotka toivonsa panivat Jumalan päälle ja olivat miehillensä alamaiset, 3:5 Sillä näin owat pyhätkin waimot muinen heidäns caunistanet/  jotca toiwons panit Jumalan päälle/  ja olit miehillens alemmaiset.
3:6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. 3:6 Niinkuin Sara oli Abrahamille kuuliainen ja kutsui hänen herraksi, jonka tyttäriksi te tulleet olette, jos te hyvin teette ja pelkäämättä olette. 3:6 Nijncuin Sara oli Abrahamille cuuliainen/  ja cudzui hänen Herraxens. Jonga tyttärixi tekin tullet oletta/  jos te hywin teettä/  ja pelkämät oletta.
3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 3:7 Te, miehet, myös asukaat heidän kanssansa taidolla ja antakaat vaimolliselle niinkuin heikommalle astialle hänen kunniansa, niinkuin myös elämän armon kanssaperillisille, ettei teidän rukouksenne estetyiksi tulisi. 3:7 TE miehet myös/  asucat heidän cansans taidolla/  ja andacat waimolliselle nijncuin heicommalle astialle hänen cunnians/  nijncuin myös elämän armon cansaperillisille/  ettei teidän rucouxen estetyxi tulis.
3:8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. 3:8 Mutta viimein olkaat kaikki yksimieliset, ynnä kärsiväiset, pitäin veljellistä rakkautta keskenänne, laupiaat, ystävälliset, 3:8 Mutta wijmein olcat caicki yximieliset/  ynnäkärsiwäiset/  pitäin weljellistä rackautta keskenän/  laupiat/  ystäwäliset/
3:9 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. 3:9 Ei kostain pahaa pahalla, eikä kirouksella kirousta, vaan paremmin siunatkaat, tietäen, että te olette kutsutut siunausta perimään. 3:9 Ei costain paha pahalla/  eikä kirouxella kirousta/  waan paremmin siunatcat/  tieten että te oletta cudzutut siunausta perimän.
3:10 Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, 3:10 Sillä joka elää tahtoo ja hyviä päiviä nähdä, hän hillitkään kielensä pahuudesta ja huulensa vilppiä puhumasta, 3:10 Sillä/  joca elä tahto/  ja hywiä päiwiä nähdä/  hän hillitkän kielens paha puhumast/  ja huulens petoxesta.
3:11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. 3:11 Hän välttäkään pahaa ja tehkään hyvää, etsikään rauhaa ja noudattamaan sitä. 3:11 Hän wälttäkän paha/  ja tehkän hywä. Hän edzikän rauha/  ja noudattacan sitä.
3:12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan." 3:12 Sillä Herran silmät ovat vanhurskasten päälle ja hänen korvansa heidän rukouksissansa; mutta Herran kasvot ovat pahointekiöitä vastaan. 3:12 Sillä HERran silmät owat wanhurscasten päälle/  hänen corwans heidän rucouxisans. Mutta HERran caswo on pahointekiäin päälle.
3:13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? 3:13 Ja kuka on, joka taitaa teitä vahingoittaa, jos te hyvää pyydätte? 3:13 Ja cuca wahingoitta/  jos te hywä pyydätte?
3:14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", 3:14 Ja jos te vielä oikeudenkin tähden kärsisitte, niin te kuitenkin autuaat olette; mutta älkäät peljätkö heidän vaatimistansa, alkäät myös heitä hämmästykö. 3:14 Ja/  jos te wielä oikiudengin tähden kärsisitte/  nijn te cuitengin autuat oletta. Mutta älkät peljätkö heidän waatimistans/  älkät myös heitä hämmästykö.
3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 3:15 Mutta pyhittäkäät Herra Jumala teidän sydämissänne. Olkaat myös aina valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee, joka teissä on, hiljaisuudella ja pelvolla, 3:15 Mutta pyhittäkät HERra Jumala teidän sydämisän.
3:16 Olcat myös aina walmit wastaman jocaista/  cuin teidän toiwonne perustusta tutkistele/  joca teisä on hiljaisudella ja pelgolla/
3:16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 3:16 Ja pitäkäät hyvä omatunto, että ne, jotka teitä panettelevat niinkuin pahantekiöitä, häpeäisivät, että he ovat häväisseet teidän hyvän menonne Kristuksessa. ja pitäkät hywä omatundo/  että ne jotca teitä panettelewat/  nijncuin pahantekijtä/  häpeisit/  että he owat teidän hywän menonna Christuxen häwäisnet.
3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. 3:17 Sillä se on parempi, jos Jumalan tahto niin on, että te hyvän työn tähden kärsitte kuin pahan. 3:17 Sillä se on parambi ( jos Jumalan tahto nijn on ) että te hywän työn tähden kärsitte/  cuin pahan.
3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, 3:18 Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän synteimme tähden, hurskas vääräin edestä, että hän meitä Jumalalle uhrais: lihan kautta tosin kuoletettu, mutta Hengen kautta eläväksi tehty, 3:18 Sillä Christus myös kärsei meidän syndeimme tähden/  hurscas wääräin edestä/  että hän meitä Jumalalle uhrais/  joca lihan cautta cuoletettin/  mutta Hengen cautta eläwäxi tehty.
3:19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 3:19 Jossa hän myös meni pois ja saarnasi hengille vankeudessa, 3:19 Josa hän myös poismeni/  ja saarnais fangituille hengille/
3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. 3:20 Jotka ei muinen uskoneet, kuin Jumala kerran Noan aikana odotti ja kärsiväinen oli, kuin arkki valmistettiin, jossa harvat (se on: kahdeksan sielua) veden kautta päästetyksi tulivat. 3:20 Jotca ei silloin usconet/  cosca Jumala Noen aicana odotti ja kärsiwäinen oli/  cosca Arcki walmistettin/  josa harwat ( se on/  cahdexan sielua ) weden cautta päästetyxi tulit/
3:21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 3:21 Se nyt meitäkin kasteessa autuaaksi tekee, joka sitä aavisti (ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä) Jesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta, 3:21 Se nyt meitäkin Castesa autuaxi teke/  joca sitä awisti/  ei että lihan saastaisudet sillä pannan pois/  waan että se on hywän omantunnon lijtto/  Jumalan tykönä/  Jesuxen Christuxen ylösnousemisen cautta.
3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. 3:22 Joka on Jumalan oikialle kädelle, taivaasen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset. 3:22 Joca on Jumalan oikialle kädelle Taiwasen ylösmennyt/  ja hänelle owat Engelit/  ja wallat/  ja woimat alammaiset.
     
4 LUKU 4 LUKU IV.  Lucu .
4:1 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä - 4:1 Että siis Kristus lihassa meidän edestämme on kärsinyt, niin te myös varustakaat teitänne sillä mielellä; sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä, 4:1 ETtä Christus lihasa meidän edestäm on kärsinyt/  nijn warustacat teitän sillä mielellä: Sillä joca lihasa kärsi/  se lacka synnistä/
4:2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 4:2 Ettei hän enään sitä aikaa, jonka hän lihassa edespäin on, ihmisten himon jälkeen, vaan Jumalan tahdon jälkeen eläisi. 4:2 Ettei hän sitä aica cuin hän lihasa edespäin on/  ihmisten himon jälken/  waan Jumalan tahdon jälken eläis.
4:3 Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4:3 Sillä kyllä siinä on, että me edesmenneen ajan elämästä kulutimme pakanain mielen jälkeen, vaeltaissamme irstaudessa, himoissa, juopumisessa, ylönsuömisessä, ylönjuomisessa ja hirmuisissa epäjumalan palveluksissa. 4:3 Sillä kyllä sijnä on/  että me culunen ajan elämäst culutimme pacanain mielen jälken/  waeldaisam irtaudes/  himois/  juopumises/  ylönsyömises lainomisis/  ja hirmuisis epäjumalden palweluxisa.
4:4 Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 4:4 He oudoksuvat, ettette heidän kanssansa juokse samaan säädyttömän hekuman menoon, ja pilkkaavat. 4:4 He ihmettelewät/  ettet te heidän cansans juoxe säädyttömäs hecuman menosa/  jotca teistä pahasti puhuwat/
4:5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 4:5 Niiden pitää luvun tekemän hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 4:5 Nijden pitä lugun tekemän hänelle/  joca on walmis duomidzeman eläwitä ja cuolleita:
4:6 Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. 4:6 Sillä sitä varten evankeliumi kuolleillekin saarnattu on, että he kyllä tuomittaisiin ihmisten jälkeen lihassa, mutta Jumalan jälkeen eläisivät hengessä. 4:6 Sillä sitäwarten Evangelium cuolleillekin saarnattu on/  että he duomitaisin ihmisten jälken lihasa:
4:7 Mutta Hengesä he eläwät/  Jumalasa.
4:7 Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 4:7 Mutta nyt kaikkein loppu lähestyy. Niin olkaat siis raittiit ja valppaat rukoilemaan. Mutta nyt caickein loppu lähesty.
4:8 NIin olcat sijs raitit ja walpat rucoileman/ 
4:8 Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden." 4:8 Mutta ennen kaikkia pitäkäät keskenänne palava rakkaus; sillä rakkaus peittää paljon rikoksia. mutta ennen caickia pitäkät palawa rackaus: Sillä rackaus peittä paljo ricoxita.
4:9 Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 4:9 Olkaat vierasten holhoojat keskenänne napisematta, 4:9 Olcat wierasten holhojat keskenän napisemata.
4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 4:10 Ja palvelkaat toinen toistanne, jokainen sillä lahjalla, minkä hän saanut on, niinkuin hyvät Jumalan moninaisen armon huoneenhaltiat. 4:10 Ja palwelcat toinen toistan/  jocainen sillä lahjalla cuin hän saanut on/  nijncuin hywät moninaisen Jumalan armon huonenhaldiat.
4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 4:11 Jos joku puhuu, hän puhukaan niinkuin Jumalan sanoja: jos jollakin on joku virka, hän tehkään niinkuin siitä voimasta, jonka Jumala antaa, että Jumala kaikissa Jesuksen Kristuksen kautta kunnioitettaisiin, jolla on kunnia ja valta ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen! 4:11 Jos jocu puhu/  hän puhucan nijncuin Jumalan sanoja. Jos jollakin on jocu wirca/  hän tehkän nijncuin sijtä woimasta/  jonga Jumala anda. Että Jumala caikisa Jesuxen Christuxen cautta cunnioitettaisin. Jolle olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/  Amen.
4:12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 4:12 Minun rakkaani! älkäät oudoksuko sitä hellettä, joka teille tapahtuu, että teitä koetellaan, niinkuin teille jotakin outoa tapahtuis; 4:12 MInun rackahani/  älkät oudoxuco sitä hellehtä ( cuin teille tapahtu/  että teitä coetellan ) nijncuin teille jotakin utta tapahduis/
4:13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 4:13 Vaan iloitkaat, että te Kristuksen kanssa kärsitte, että tekin ajallansa hänen kunniansa ilmestyksessä iloitsisitte ja riemuitsisitte. 4:13 Waan parammin iloitcat/  että te Christuxen cansa kärsitte/  että tekin ajallans hänen cunnians ilmestyxes iloidzisitte ja riemuidzisitte.
4:14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 4:14 Autuaat olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan; sillä se Henki, joka on kunnian ja Jumalan Henki, lepää teidän päällänne: heiltä hän pilkataan, vaan teiltä hän kunnioitetaan. 4:14 Autuat oletta te/  jos teitä Christuxen Nimen tähden pilcatan: Sillä se Hengi/  joca on cunnian ja Jumalan Hengi/  lewäjä teidän päällänne. Heildä hän pilcatan/  waan teildä hän cunnioitetan.
4:15 Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 4:15 Älkään yksikään teistä kärsikö niinkuin murhaaja eli varas, taikka pahantekiä, eli niinkuin se, joka toisen virkaan rupee; 4:15 Älkän yxikän teistä kärsikö nijncuin murhaja eli waras/  taicka pahantekiä/  eli nijncuin se joca toisen wircaan rupe.
4:16 mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. 4:16 Mutta jos hän kärsii niinkuin kristitty, älköön hävetkö, vaan kiittäkään Jumalaa sen osan tähden. 4:16 Mutta jos hän kärsi nijncuin Christitty/  älkön häwetkö/  waan kijttäkän Jumalata sen osan tähden.
4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 4:17 Sillä aika on, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkaman. Mutta jos se ensin meistä alkaa, minkäs lopun ne saavat, jotka ei Jumalan evankeliumia usko? 4:17 Sillä aica on/  että duomion pitä Jumalan huonesta alcaman. Mutta jos se ensin meistä alca/  mingästä lopun ne saawat/  jotca ei Jumalan Evangeliumita usco?
4:18 Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" 4:18 Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy? 4:18 Ja jos hurscas tuscalla wapaxi tule/  cusa sijtte jumalatoin ja syndinen näky?
4:19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. 4:19 Sentähden ne, jotka Jumalan tahdon jälkeen kärsivät, antakaan sielunsa niinkuin uskolliselle Luojalle hyvissä töissä. 4:19 Sentähden ne jotca Jumalan tahdon jälken kärsiwät/  andacan sieluns nijncuin uscolliselle luojalle hywäin töiden cansa.
     
5 LUKU 5 LUKU V.  Lucu .
5:1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: 5:1 Vanhoja pappeja teidän seassanne minä neuvon, joka myös pappi olen ja Kristuksen kärsimisten tunnustaja ja osallinen siitä kunniasta, joka ilmestyvä on: 5:1 WAnhoja Pappeja/  teidän seasan/  minä neuwon/  joca myös Pappi olen/  ja Christuxen kärsimisen tunnustaja/  ja osallinen sijtä cunniasta joca ilmestywä on.
5:2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, 5:2 Kaitkaat Kristuksen laumaa, joka teidän hallussanne on, ja pitäkäät siitä vaari, ei vaaditut, vaan hyvällä mielellä, ei turhan voiton tähden, vaan hyvästä tahdosta, 5:2 Caitcat Christuxen lauma/  joca teidän hallusan on/  ja pitäkät sijtä waari/  ei waaditut/  waan mielelliset/  ei turhan woiton tähden/  waan hywästä tahdosta/
5:3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, 5:3 Ei myös niinkuin herrat kansansa päälle, vaan olkaat laumalle esikuvaksi. 5:3 Ei nijncuin Herrat Canssans päälle/  waan olcat laumalle opixi/
5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. 5:4 Niin te, ylimmäisen Paimenen ilmestyessä, katoomattoman kunnian kruunun saatte. 5:4 nijn te ( ylimmäisen Paimenen ilmestyis ) catomattoman cunnian Cruunun saatte.
5:5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon." 5:5 Niin myös te nuoret, olkaat vanhoille alamaiset ja olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset, ja pitäkäät teitänne kiintiästi nöyryyteen; sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. 5:5 NIin myös te nuoret/  olcat wanhoille alammaiset. Olcat caicki toinen toisellenne alammaiset/  ja pitäkät teitänne kijndiäst nöyryteen/  sillä Jumala on coreita wastan. Mutta nöyrille hän anda armon.
5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, 5:6 Nöyryyttäkäät siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottais. 5:6 Nöyryttäkät sijs teitän Jumalan wäkewän käden ala:
5:7 Että hän teitä ajallans corgotais/
5:7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." 5:7 Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä; sillä hän pitää murheen teistä. caicki teidän murhen pangat hänen päällens: Sillä hän pitä murhen teistä.
5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 5:8 Olkaat raittiit, valvokaat; sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, ja etsii, kenen hän nielis. 5:8 OLcat raitit ja walwocat: sillä teidän wihollisen Perkele ymbärinskäy/  nijncuin kiljuwa Lejon/  ja edzi kenen hän nielis.
5:9 Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. 5:9 Sitä te seisokaat vastaan, vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän veljillennekin maailmassa. 5:9 Sitä te wastan seisocat/  wahwat uscosa. Ja tietkät/  että ne waiwat tapahtuwat teidän weljillengin mailmasa.
5:10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 5:10 Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut ijankaikkiseen kunniaansa Kristuksessa Jesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa, tukee, perustaa, 5:10 Mutta Jumala/  jolda caicki armo tule/  joca meitä on cudzunut ijancaickiseen cunniahans/  Christuxes Jesuxes/  teitä/  jotca wähän aica kärsitte/  walmista/  wahwista ja perusta.
5:11 Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. 5:11 Sille olkoon kunnia ja väkevyys ijankaikkisesta ijankaikkiseen! amen. 5:11 Sille olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/  Amen.
5:12 Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. 5:12 Silvanuksen, teidän uskollisen veljenne kanssa (niinkuin minä luulen) olen minä teidän tykönne harvoilla sanoilla kirjoittanut, neuvoen ja tunnustain, että tämä on se oikia Jumalan armo, jossa te olette. 5:12 Siluanuxen teidän uscollisen weljenne cansa ( nijncuin minä luulen ) olen minä teidän tygönne harwoilla sanoilla kirjoittanut/  neuwoden ja tunnustain/  että tämä on se oikia Jumalan armo/  josa te oletta.
5:13 Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. 5:13 Teitä tervehtivät valitut Babyloniassa ja minun poikani Markus. 5:13 Terwettäwät teitä walitut Babylonias/  ja minun poican Marcus.
5:14 Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette! 5:14 Tervehtikäät toinen toistanne rakkauden suun-annolla. Rauha olkoon teille kaikille, jotka Kristuksessa Jesuksessa olette, amen! 5:14 Terwettäkät toinen toistan rackauden suun annolla: Rauha olcon teille caikille/  jotca Christuxes Jesuxes oletta/  Amen.


VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5