Jesajan kirja

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

JESAJAN KIRJA

PROPHETA ESAIA

 

 

 

Esipuhe.

 

Joka tahtoo hyödytyksen kanssa lukea ja oikein ymmärtää tämän pyhän prophetan Jesaian, hänelle on sangen tarpeellinen: ensisti, että hän hyvin ottaa vaarin tämän kirjan alusta eli päällekirjoituksesta; sillä joka sen ensisti hyvin ymmärtää, hänelle on siitä suuri ojennus, ja niin kuin selkiä valistus koko kirjaan. Mutta ei sitä kohta ymmärretä, vaikka nämät sanat: Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia, Juudan kuninkaat etc. ymmärrettäisiin; sen tähden pitää myös tiedettämän,, mitä näiden kuninkaiden aikana tapahtunut on; millainen maan tila oli; mikä kansa oli ja millä mielellä, mikä heidän aivoituksensa oli, ja kuinka siihen aikaan oli, kuinka he itsensä käyttivät kylänmiehiänsä, ystäviänsä ja vihollisiansa vastaan: ja erinomaisesti, kuinka he olivat Jumalaa ja prophetaita vastaan, oikiassa eli väärässä jumalanpalveluksessa, niin kuin tästä on kirjoitettu viimeisessä kuningasten kirjassa, luku 15, 16 ,17, 18, 19, ja toisessa aikakirjassa, luku 26, 27, 28, 29, 30, ja 31.

 

Olis myös hyvä jotakin tietää, kuinka maakunnat siinä ympärillä ovat olleet, ettei vieraat ja oudot sanat suututtaisi lukemasta, eli estäisi ymmärtämästä. Ja sen tähden yksikertaiset tästä niin paljon tietäköön: itään päin Jerusalemia taikka Juudaa, kussa propheta eli ja saarnasi, on Kuollut meri, jossa Sodoma ja Gomorra muinen olivat. Toisella puolella Kuollutta merta on Moabin ja Ammonin lasten maa; sitte edempänä on Babel eli Kaldea, ja vielä edempänä on Persia, josta Jesaia paljon puhuu. Mutta pohjaan päin on Libanonin vuori, jonka takan on Damaskus ja Syria; mutta vielä edempänä itään päin on Assyria, jonka kanssa Jesaian on kyllä tekemistä. Länteen päin suuren meren tykönä ovat Philistealaiset, Juudalaisten ankarimmat viholliset. Niin on myös Tyro ja Sidon sen meren tykönä pohjaan päin, Galilean rajoissa. Etelään päin on monta maakuntaa, niin kuin Egypti, Etiopia, Arabia ja Punainen meri, Edom ja Midian; Egypti on etelälännessä Näistä maakunnista, jotka Juudan ja Jerusalemin ympärillä niin kuin sudet lammashuoneen ympärillä ovat, joiden kanssa Juudalaiset olivat usein tehneet liiton, vaan hukkaan, Jesaia ennustaa.

 

Sitten jaettakoon tämä kirja kolmeen osaan, Ensimäisessä puhuu Jesaia, niin kuin muutkin prophetat, kahdesta kappaleesta. Ensisti, että hän opettaa kansaa, ja nuhtelee moninaisia syntejä, erinomattain moninaista epäjumalan palvelusta, joka sen kansan seassa oli vallan saanut, niin kuin hyvät ja uskolliset saarnaajat vielä nyt tekevät ja tekemän pitää; pitäin heitä niin kurituksessa, sekä uhkauksella että lupauksella. Sitte asettaa hän ja valmistaa heitä odottamaan tulevaista Kristuksen valtakuntaa, josta hän niin monella tavalla ja selkiästi ennustaa, että hän siinä asiassa voittaa kaikki muut prophetat, niin että hän myös Kristuksen äidistä neitseestä Mariasta kirjoittaa, että hän ilman neitsyyden turmelusta on siittävä ja synnyttävä Kristuksen, 7 luku, niin myös hänen piinastansa, 53 luku; hänen nousemisestansa kuolleista ja valtakunnastansa puhuu hän niin selkiästi, kuin se olis jo silloin tapahtunut; on hän siis ollut sangen jalo ja korkeasti valistettu propheta.

 

Toisessa osassa puhuu hän erinomattain Assyrian keisarin vallasta ja keisari Sanheribista, josta hän myös enempi kuin joku muut propheta ennustaa: nimittäin, kuinka se keisari oli voittava kaikki maakunnat ympäriltänsä, Israelin valtakunnan kanssa ja päälliseksi paljon pahaa tekevä Juudan valtakunnalle. Mutta sen hän pitää kuitenkin lujana, lupaa myös Jerusalemin tulevan Jumalalta varjelluksi ja pelastetuksi hänestä, joka ihme on yksi niistä kaikkein suurimmista, kuin koko pyhässä Raamatussa löydetään, ei ainoastaan sen tähden, että niin voimallinen keisari piti lyötämän Jerusalemin edessä; vaan myös että senkaltainen mahdotoin asia siellä jumalisilta uskottaisiin. Hän sai ilman epäilemätä monta pahaa sanaa kuulla uskottomilta. Hän piti sen kuitenkin vahvana ja sai voiton, niin että keisari hänen sanansa jälkeen Jerusalemin edessä lyötiin ja kaupunki pelastettiin, sen tähden on hän tosin Jumalan edessä ollut kallis ja kuuluisa mies.

 

Kolmannessa osassa puhuu hän Babelin keisarin vallasta, ja ennustaa Babelin vankeutta, jolla kansa piti rangaistaman ja Jerusalemin kaupunki hävitettämän. Mutta kaikkein enimmän hän siitä ahkeroitsee, että hän taitais lohduttaa ja vahvistaa tulevaisen kansansa, ettei he senkaltaisessa vankeudessa ja kaupungin hävityksessä epäilisi, ikään kuin he peräti hukkuisivat, ja ei Kristuksen valtakunta olisi tuleva ja kaikki ennustukset väärät ja turhat olisivat. Ennustaa hän siis viljalta, kuinka taas sitä vastaan Babel piti hävitettämän ja Juudalaiset pelastettaman ja palajaman Jerusalemiin, niin että hän nimittää kuninkaatkin, jotka piti Babelin hävittämän, erinomattain sen, joka Juudalaiset oli vallallensa päästävä, nimittäin Kuningas Koreksen Persiasta, jonka hän myös Jumalan voidelluksi kutsuu, aikaa ennen kuin joku valtakunta olikaan Persiassa. Nämät ovat ne kolme osaa, joista Jesaia puhuu.

 

Mutta ei hän näitä kappaleita tuo edes oikialla järjestyksellä, vaan sekoittaa toisen kappaleen toiseensa, niin että hän ensimäisestä kappaleesta paljon toiseen ja kolmanteen vetää, ja kolmannesta puhuu jotain ennen kuin toisesta. Jos se niin muilta, jotka nämät ennustukset koonneet ja kirjoittaneet ovat, on tapahtunut, eli jos propheta itse tilan jälkeen sen niin on tehnyt, ei tiedetä sanoa.

 

Mutta siitä hyödytyksestä, mikä tästä prophetasta saadaan, ei tarvita tässä paljon puhua; joka häntä viriästi lukee, on kyllä itse ymmärtävä, että hän on täynnä kaikkinaisia, mitä ikänä Jumalaa pelkääväinen ja murheellinen sydän taitaa itsellensä turvaksensa ja lohdutukseksensa sanoa. Tässä puhutaan myös kyllä muiden seassa niskureita ja kovakorvaisia syntisiä vastaan, erinomattain niitä, jotka väärään jumalanpalvelukseen ja epäjumalisuuteen, kuninkaihin ja liittoihin luottivat, jos se muutoin jotain olis taitanut auttaa.

 

Älköön myös joku luulko, että Jesaiasta on niin paljo pidetty silloin hänen aikanansa Juudan kansan seassa, niin kuin hänestä nyt pidetään; vaan hän oli sangen ylönkatsottuna, niin kuin hän itse todistaa 58 luvussa; nimittäin, että he pistivät kieltänsä maalle, ja kokottivat häntä kohden sormellansa, ja pitivät kaikki hänen saarnansa hulluutena, paitsi muutamia harvoja hyviä, senkaltaista kuin kuningas Hiskia; sillä se oli sen kansan vanha tapa, nauraa ja pilkata Jumalan prophetaita, 2 Kun.K. 2:23, niin kuin myös ainakin kaikille saarnaajille ja Jumalan palvelioille tapahtuu. Juudalaisten seassa myös sanotaan Jesaian viimein tapetuksi kuningas Manasselta, ja sahalla kahtia sahatuksi.

 

 

1 Luku

1 Luku

 

 

Päällekirjoitus. Kansan kiittämättömyys ja kuritus. Väärä jumalanpalvelus. Anteeksi antamuksen armo, tottelemattomuuden rangaistus. Jerusalemin uskottomuus ja puhdistus. Siionin lunastus.

Jesaia tuo edes I. Herran valituksen Juudan kansan kovakorvaisuudesta; II. Heidän ulkokullaisuudestansa Jumalan palveluksessa.

 

III. Neuvoo kääntymykseen, kehoittaen siihen osittain lupauksilla tottelevaisille, osittain uhkauksilla tottelemattomille.

 

 

1. Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä.

1. Jesaian, Amotsin pojan näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista, Ussian, Jotamin, Ahaksen ja Jehiskian, Juudan kuningasten aikana.

2. Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta.

2. Kuulkaat* taivaat, ja maa ota korviis, sillä Herra puhuu: minä olen lapsia kasvattanut+ ja korottanut, ja he ovat minusta luopuneet§.

 

 

2 Moos. 19:4 'Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.


5 Mos 4:26. Niin minä tänäpänä kutsun taivaat ja maan todistajaksi teitä vastaan*, että teidän pitää äkisti peräti hukkuman siitä maasta, johon te menette Jordanin ylitse, omistamaan sitä. Ei teidän pidä kauvan elämän siinä, vaan te pitää peräti hukutettaman+.

5 Moos. 4:26 niin minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne; te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan.

5 Mos 31:28. Niin kootkaat minun eteeni kaikki vanhimmat teidän sukukunnissanne ja teidän esimiehenne, että minä puhuisin nämät sanat heidän korvainsa kuullen ja ottaisin taivaan ja maan todistajaksi heitä vastaan.

Moos. 31:28 Kootkaa minun luokseni kaikki sukukuntienne vanhimmat sekä päällysmiehenne, että minä heidän kuultensa puhuisin nämä sanat ja ottaisin taivaan ja maan todistajiksi heitä vastaan.

5 Mos 32:1. Kuulkaat te taivaat, minä puhun, ja maa kuulkaan minun suuni sanoja.

5 Moos. 32:1 Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat!

2 Mos 19:5. Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette, ja pidätte minun liittoni*, niin teidän pitää oleman minulle kallis omaisuus kaikista kansoista, vaikka muutoin koko maa on minun+.

5 Moos. 32:5 Heidän menonsa oli paha häntä kohtaan, he eivät olleet hänen lapsiansa, vaan häpeäpilkku - tuo nurja ja kiero sukupolvi!

2 Mos 19:6. Ja teidän pitää oleman minulle papillinen valtakunta ja pyhä kansa*. Nämät ovat ne sanat, jotka sinun pitää Israelin lapsille sanoman.

Ps. 50:4 Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa:

Hos 11:1. Kuin Israel nuori oli, pidin minä hänen rakkaana, ja minä kutsuin Egyptistä minun poikani.

Hoos. 11:1 Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.

5 Mos 32:5. Onko hän (a) hänen (b) turmellut? Ei, vaan hänen lapsensa ovat heidän häpiäpilkkunsa; se on nurja ja sekaseurainen suku.

Miika 1:2 Kuulkaa, kaikki kansat; ota korviisi, maa, ja kaikki, mitä maassa on. Ja olkoon Herra, Herra todistaja teitä vastaan, Herra pyhästä temppelistänsä.

 

 

 

3. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä.

3. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, ja minun kansani ei ymmärrä.

 

Ps 78:8. Ja ei olisi niin kuin heidän isänsä, vastahakoinen ja kankia suku*, joka ei vahvistanut sydäntänsä, ja heidän henkensä ei riippunut uskollisesti Jumalassa;

 

4. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois.

4. Voi syntistä kansaa, kansaa suuresta pahasta teosta, pahanilkistä siementä, vahingollisia lapsia, jotka Herran hylkäsivät ja Israelin Pyhää pilkkasivat, he poikkesivat takaperin.

5. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas.

5. Mitä varten teitä enempi lyödään, koska te aina harhailette*? Koko pää on sairas, ja koko sydän on väsynyt.

 

(1 Aika K 28:22.)

 

6. Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty.

6. Hamasta kantapäästä niin kiireeseen asti ei hänessä ole tervettä; vaan haavat, sinimarjat ja veripahat, jotka ei ole puserretut, eikä sidotut, taikka öljyllä sivellyt.

7. Teidän maanne on autiona, teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut; teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä; ne ovat autioina niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät.

7. Teidän maanne on autiona*, teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut; muukalaiset syövät peltonne silmäin edessä; ja on autio, niin kuin se, joka muukalaisilta raadeltu on.

 

 

Jes. 5:5 Mutta nyt minä ilmoitan teille, mitä teen viinitarhalleni: minä poistan siitä aidan, niin että se jää hävitettäväksi, särjen siitä muurin, niin että se jää tallattavaksi.

5 Mos 28:51. Ja syö karjas hedelmän ja maas hedelmän, siihen asti ettäs hukut, eikä jätä sinulle mitäkään jyvistä, viinasta, öljystä, karjan eli lammasten hedelmästä, siihen asti että hän sinun kadottaa,

 

5 Mos 28:52. Ja ahdistaa sinua kaikissa porteissas, siihen asti että hän kukistaa maahan korkiat ja vahvat muuris, joihin sinä luotat, kaikissa maakunnissas; ja sinä ahdistetaan kaikissa porteissas, koko sinun maassas, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antanut on.

 

Jes 5:5. Ja nyt minä tahdon teille ilmoittaa, mitä minä tahdon viinamäelleni tehdä: hänen aitansa pitää otettaman pois, että hänen pitää autiona oleman, ja hänen muurinsa pitää särjettämän, että hän tallattaisiin.

 

 

8. Jäljellä on tytär Siion yksinänsä niinkuin maja viinitarhassa, niinkuin lehvämaja kurkkumaassa, niinkuin saarrettu kaupunki.

8. Mutta mitä vielä Zionin tyttärestä jäänyt on, se on niin kuin maja viinamäessä, ja niin kuin hakomaja yrttitarhassa, niin kuin hävitetty kaupunki.

9. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi.

9. Ellei Herra Zebaot meille jotakin vähää jättäisi*, niin me olisimme kuin Sodoma, ja olisimme Gomorran kaltaiset+.

 

 

1 Moos. 19:24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,

Jes 17:4. Silloin pitää Jakobin kunnian ohukaiseksi tuleman, ja hänen lihavan ruumiinsa laihaksi.

Valit. 3:22 Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut:

Jes 17:5. Sillä hänen pitää silloin tuleman, niin kuin koska joku kokois laihoa elonaikana, ja niin kuin koska joku korjais tähkäpäitä käsivarrellansa, ja niin kuin joku noukkis tähkäpäitä Rephaimin laaksossa,

Room. 9:29 Niinkuin Esaias myös on ennustanut: Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi.

Jes 17:6. Ja joku jälkinoukkiminen tulis; niin kuin koska joku puhdistaa öljypuita, ja on kaksi eli kolme marjaa ylhäällä latvassa, eli niin kuin neljä eli viisi marjaa riippuvat vielä oksissa, sanoo Herra Israelin Jumala,

 

Val. v. 3:22. Herran laupiudesta se on, ettemme ratki hukkuneet; ei hänen laupiutensa vielä loppunut.

 

Rom 9:29. Ja niin kuin Jesaias ennen sanoi: ellei Herra Zebaot olisi meille siementä jättänyt, niin me olisimme olleet kuin Sodoma ja senkaltaiset kuin Gomorra.

 

1 Mos 19:24. Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta: Herralta taivaasta.

 

 

10. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa.

10. Te Sodoman päämiehet, kuulkaat Herran sanaa: ottakaat korviinne meidän Jumalamme laki, sinä Gomorran kansa.

 

 

5 Moos. 32:32 Sillä Sodoman viinipuita on heidän viinipuunsa, se on kotoisin Gomorran viinitarhoista; heidän rypäleensä ovat myrkkyrypäleitä, heidän viiniterttujensa maku on karvas.

5 Mos 32:32. Sillä heidän viinapuunsa on Sodoman viinapuusta ja Gomorran pelloista, heidän viinamarjansa myrkylliset viinamarjat, heillä ovat karvahimmat marjat.

Hes. 16:46 Isompi sisaresi oli Samaria tyttärineen, joka asui vasemmalla puolellasi, ja pienempi sisaresi, joka asui oikealla puolellasi, oli Sodoma tyttärineen.

Hes 16:46. Samaria on sinun vanhempi sisares tyttärinensä, joka vasemmalla puolellas tykönäs asuu; ja Sodoma on sinun nuorempi sisares tyttärinensä, joka asuu oikialla puolellas.

 

Hes 16:48. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, Sodoma, sinun sisares tyttärinensä, ei ole niin tehnyt kuin sinä ja sinun tyttäres.

 

11. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty.

11. Mitä minulle on teidän uhrienne paljoudesta? sanoo Herra: minä olen oinasten polttouhrista ja syöttiläin rasvasta ravittu, ja en tottele vasikkain, lammasten ja kauristen verta.

 

Ps. 50:8 En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni.

Ps 50:8. Uhreistas en minä sinua nuhtele; sillä sinun polttouhris ovat alati minun edessäni.

Sananl. 15:8 Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen.

Ps 50:9. En minä ota härkiä sinun huoneestas, enkä kauriita navetastas;

Jes. 66:3 Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä,

San l. 15:8. Jumalattoman uhri on Herralle kauhistus*; vaan jumalisten rukous on hänelle otollinen.Jer. 6:20 Mitä on minulle suitsutus, joka tulee Sabasta, ja paras kalmoruoko kaukaisesta maasta? Teidän polttouhrinne eivät ole minulle otolliset, eivätkä teidän teurasuhrinne minulle kelpaa.


Jes 66:3. Sillä joka härjän teurastaa, on niin kuin hän miehenkin tappais; joka lampaan uhraa, on niin kuin hän koiran niskat taittais; joka ruokauhria tuo, on niin kuin hän sian verta uhrais; joka pyhää savua muistelee, on niin kuin hän vääryyttä kiittäis: näitä he valitsevat teissänsä, ja heidän sielunsa mielistyy heidän kauhistuksiinsa.

Jer. 14:12 Vaikka he paastoavat, en minä kuule heidän huutoansa, ja vaikka he uhraavat polttouhreja ja ruokauhreja, en minä heihin mielisty, vaan miekalla, nälällä ja rutolla minä heidät lopetan.

Jer 6:20. Mitä minä lukua pidän pyhästä savusta, joka rikkaasta Arabiasta tulee, eli hyvästä kanelista, joka kaukaiselta maalta tulee? Teidän polttouhrinne ei ole minulle otollinen eikä teidän uhrinne kelpaa minulle.

Aam. 5:21 Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne.

Am 5:21. Minä vihaan ja hylkään teidän juhlapäivänne, en myös tahdo haistaa teidän uhrianne.

Miika 6:6 Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita?

 

 

 

12. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii - minun esikartanoitteni tallaamista?

12. Kuin te tulette ja ilmestytte minun kasvoini eteen, kuka senkaltaisia vaatii teidän käsistänne, että te vaeltaisitte minun esihuoneessani?

13. Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta.

13. Älkäät silleen turhaa ruokauhrianne tuoko edes, se suitsutus on minulle kauhistus: uudella kuulla ja sabbatina, kuin kokous kuulutetaan, en minä voi kärsiä vääryyttä ja juhlapäivää yhdessä.

 

Mal. 1:10 Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi ovet, ettette pitäisi tulta minun alttarillani turhaan! Ei ole minulla mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot, enkä minä mielisty ruokauhriin, joka tulee teidän kädestänne.

 

14. Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt.

14. Minun sieluni vihaa uusia kuitanne ja juhlapäiviänne, minä olen niistä suuttunut; minä väsyn niitä kärseissäni.

15. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä.

15. Ja kuin te parhaallansa käsiänne nostatte (a), niin minä kuitenkin käännän silmäni teistä pois*; ja vaikka te paljon rukoilisitte, en minä kuitenkaan teitä kuule; teidän kätenne ovat verenvikoja täynnä+.

 

 

Sananl. 1:28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.

San l. 1:28. Silloin he minua avuksensa huutavat, ja en minä kuule heitä: varhain he etsivät minua, ja ei löydä minua.

Jes. 59:3 Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.

Jes 59:3. Sillä teidän kätenne ovat saastutetut verellä*, ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, ja kielenne latelevat vääryyttä. (a) Hebr. levitätte.

 

 

16. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.

16. Peskäät teitänne, puhdistakaat teitänne, pankaat paha menonne pois minun silmäini edestä, lakatkaat pahaa tekemästä.

17. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.

17. Oppikaat tekemään hyvää, ja etsikäät oikeutta*, auttakaat alas painettua, saattakaat orvoille oikeus, ja auttakaat lesken asiaa+.

 

 

5 Moos. 24:17 Älä vääristä muukalaisen äläkä orvon oikeutta, äläkä ota lesken vaatteita pantiksi.

Ps 34:15. Lakkaa pahasta ja tee hyvää: etsi rauhaa ja noutele häntä.

5 Moos. 27:19 Kirottu olkoon se, joka vääristää muukalaisen, orvon tai lesken oikeuden. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen.'

1 Piet 3:11. Hän välttäkään pahaa ja tehkään hyvää, etsikään rauhaa ja noudattamaan sitä.

Ps. 34:16 Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.

Ps 68:6. Joka on orpoin isä ja leskein tuomari*: hän on Jumala pyhässä asumisessansa.

Ps. 68:6 Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa,

Ps 82:3. Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaat raadolliset ja vaivaiset oikeudelle.

Ps. 82:3 Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.

Ps 82:4. Pelastakaat ylönkatsottua ja köyhää, ja päästäkäät häntä jumalattoman kädestä.

Aam. 5:15 Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää ja saattakaa oikeus voimaan portissa: ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä.

Am 5:15. Vihatkaat pahaa, ja rakastakaat hyvää*, toimittakaat oikeus porteissa: niin Herra Jumala Zebaot on armollinen Josephin jääneille.

1 Piet. 3:11 kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.

 

 

 

18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

18. Ja sitte tulkaat, ja katsokaamme, kummalla oikeus on, sanoo Herra. Jos teidän syntinne veriruskiat olisivat, niin heidän pitää lumivalkiaksi tuleman*; ja vaikka he olisivat niin kuin ruusunkarvaiset, pitää heidän kuitenkin niin kuin villa tuleman.

 

 

Ps. 51:9 Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.

Ps 51:9. Puhdista minua isopilla, että minä puhdistuisin: pese minua, että minä lumivalkiaksi tulisin.

Jes. 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Hes 18:21. Mutta jos jumalatoin kääntyy kaikista synneistänsä, joita hän tehnyt on, ja pitää kaikki minun säätyni, ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, niin hän saa totisesti elää, ja ei pidä kuoleman.

Jes. 44:22 Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut.

Hes 18:22. Kaikkia hänen ylitsekäymisiänsä, joita hän tehnyt on, ei pidä muistettaman; mutta hän saa elää vanhurskauden tähden, jonka hän tehnyt on.

Hes. 18:21 Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava.

 

 

 

19. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;

19. Jos te tahtoisitte ja (minua) kuulisitte, niin te maan hyvyyden nautita saisitte.

 

3 Moos. 25:18 Sentähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.

Sananl. 1:33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

 

20. mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

20. Mutta jos te estelette teitänne ja olette kovakorvaiset, niin miekan pitää teitä syömän; sillä Herran suu puhuu sen.

 

3 Moos. 26:25 Minä saatan teidän kimppuunne miekan, joka kostaa rikotun liiton; ja kun te kokoonnutte kaupunkeihinne, niin minä lähetän teidän sekaanne ruttotaudin, ja teidän on antautuminen vihollisen valtaan.

 

21. Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.

21. Kuinka se tapahtuu, että hurskas kaupunki on portoksi tullut*? Hän oli täynnä oikeutta, vanhurskaus asui hänessä; mutta nyt murhaajat.

 

 

Hoos. 4:14 En minä rankaise teidän tyttäriänne siitä, että he porttoja ovat, enkä miniöitänne siitä, että he avion rikkovat, sillä miehet itse poikkeavat syrjään porttojen kanssa ja uhraavat pyhäkköporttojen kanssa; ja ymmärtämätön kansa kukistuu.

2 Aika K. 28:23. Ja uhrasi Damaskun epäjumalille*, jotka olivat lyöneet häntä, ja sanoi: koska Syrian kuningasten jumalat auttivat heitä, sen tähden minä uhraan heille+, että he myös minua auttaisivat; mutta he olivat hänelle ja kaikelle Israelille lankeemiseksi.

 

2 Aika K. 28:24. Ja Ahas kokosi astiat Jumalan huoneesta ja särki Jumalan huoneen astiat, ja sulki Herran huoneen ovet, ja teki itsellensä alttareita joka nurkkaan Jerusalemissa.

 

Jer 44:17. Vaan me tahdomme kaiketi tehdä kaiken sen sanan perään, joka meidän suustamme käy, ja tahdomme taivaan kuningattarelle suitsuttaa, ja hänelle juomauhria uhrata, niin kuin me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja päämiehemme tehneet ovat Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla. Silloin meillä oli leipää kyllä, ja me olimme autuaat, ja emme nähneet onnettomuutta.

 

Hos 4:14. En minä tahdo etsiä teidän tyttäriänne, koska he salavuoteudessa elävät, enkä teidän morsiamianne, koska he huorin tekevät; sillä he eroittavat itsensä huorain sekaan, ja porttoin kanssa uhraavat; ja se ymmärtämätöin kansa saa haavoja.

 

 

22. Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu.

22. Sinun hopias on karreksi tullut*, sinun juomas on vedellä sekoitettu.

 

 

Hes. 22:18 Ihmislapsi, Israelin heimo on kuonaksi tullut. He ovat kaikki tyynni vaskea, tinaa, rautaa ja lyijyä ahjossa; he ovat tulleet hopean kuonaksi.

Hes 22:18. Sinä, ihmisen poika, Israelin huone on minulle karreksi tullut; kaikki heidän vaskensa, tinansa, rautansa ja lyijynsä on ahjossa hopian karreksi tullut.

 

Hes 22:19. Sen tähden sanoo Herra, Herra näin: että te kaikki olette karreksi tulleet, sen tähden katso, minä kokoon teidät Jerusalemiin.

 

 

23. Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita; kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat; eivät he hanki orvolle oikeutta, lesken asia ei pääse heidän eteensä.

23. Sinun päämiehes ovat vilpistelleet ja varasten kumppanit; kaikki he mielellänsä lahjoja ottavat, ja pyytävät antimia. Ei he orvoille oikeutta tee, ja leskein asia ei tule heidän eteensä.

 

 

2 Moos. 22:22 Älkää sortako leskeä tai orpoa.

2 Mos 22:22. Ei teidän pidä yhtään leskeä eli orpolasta murheelliseksi saattaman.

Jer. 5:28 ovat tulleet lihaviksi ja kiiltäviksi. Myös käyvät heidän häijyt puheensa yli kaiken määrän; he eivät aja orpojen asiaa, niin että ne voittaisivat, eivätkä hanki köyhille oikeutta.

Jes 5:28. Sillä heidän nuolensa ovat terävät, ja kaikki heidän joutsensa jännitetyt; heidän orittensa kaviot ovat niin kuin limsiä, ja heidän ratastensa pyörät niin kuin tuulispää.

Hoos. 9:15 Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa, sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En minä enää heitä rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita.

Sak 7:10. Ja älkäät tehkö vääryyttä leskille ja orvoille, muukalaisille ja köyhille: ja älkään kenkään ajatelko pahaa sydämessänsä veljiänsä vastaan.


Sak. 7:10 leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan.

 

 

 

24. Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni;

24. Sen tähden sanoo Herra, Herra Zebaot, väkevä Israelissa: voi! minä tahdon itseni lohduttaa* vihollisistani, ja vihamiehissäni vihani sammuttaa+;

 

 

5 Moos. 28:63 Ja niinkuin Herra ennen iloitsi teistä, siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi.

5 Mos 28:63. Ja tapahtuu, että niin kuin Herra ennen iloitsi teistä, teille hyvää tehdessänsä ja enentäissänsä teitä, niin Herra on iloitseva teistä, hukuttaissansa ja kadottaissansa teitä*; ja te syöstään siitä maasta pois, jota te menette omistamaan.

 

Jes 10:5. Voi Assur, joka minun vihani vitsa on*; joiden käsissä minun julmuuteni sauva on.

 

 

25. minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niinkuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn.

25. Ja käännän käteni sinua vastaan, ja sinun kartes puhtaammaksi selitän*, ja vien pois kaiken sinun tinas,

 

Mal 3:3. Hän on istuva ja sulaava ja selittävä hopian; hän on puhdistava ja hivuttava Levin pojat, niin kuin kullan ja hopian. Silloin pitää heidän tuoman Herralle ruokauhria vanhurskaudessa.

Matt 3:12. Jonka viskin on hänen kädessänsä, ja hän perkaa riihensä ja kokoo nisunsa aittaansa, mutta ruumenet polttaa hän sammumattomalla tulella.

 

26. Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin alkuaan olivat. Sitten sinua kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskolliseksi kaupungiksi.

26. Ja saatan sinun tuomaris* entisellensä, ja neuvonantajas niin kuin alustakin+: sitte sinä kutsutaan vanhurskaaksi ja uskolliseksi kaupungiksi.

 

 

Hes. 21:27 Tämä ei jää tällensä: alhainen korotetaan, korkea alennetaan. Raunioiksi, raunioiksi, raunioiksi minä panen tämän; eikä tästä ole jäävä mitään, kunnes tulee hän, jolla on oikeus, ja minä annan sen hänelle.

Hes 21:27. Minä tahdon sen (kruunun) tyhjäksi, tyhjäksi, tyhjäksi tehdä; ei sen myös pidä oleman siihen asti kuin se (a) tulee, jonka sen saaman pitää, hänelle minä sen annan.

 

Esr 2:2. Jotka tulivat Serubbabelin, Jesuan, Nehemian, Serajan, Reellajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa; tämä on Israelin kansan miesten (a) luku:

 

Hagg 1:1. Toisena kuningas Dariuksen vuotena, kuudentena kuukautena, ensimäisenä päivänä kuuta, tapahtui Herran sana prophetan Haggain kautta Serubbabelille Sealtielin pojalle, Juudan päämiehelle, ja Josualle Jotsadakin pojalle, ylimmäiselle papille*, ja sanoi:

 

Hagg 2:23. Sillä ajalla, sanoo Herra Zebaot, tahdon minä sinua korjata, sinä Serubbabel Sealtielin poika, minun palveliani, sanoo Herra, ja tahdon sinun pitää niinkuin sinettisormuksen*; sillä minä olen sinun valinnut, sanoo Herra Zebaot.

 

Sak 4:9. Serubbabelin kädet ovat tämän huoneen perustaneet, hänen kätensä pitää myös sen päättämän, tietääkses, että Herra on minun lähettänyt teidän tykönne.

 

 

27. Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella.

27. Zion lunastetaan oikeudella, ja sen kääntyväiset vanhurskaudella,

 

 

Jer. 23:6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme.'

Jer 23:6. Hänen aikanansa pitää Juudaa autettaman*, ja Israel hyvässä turvassa asuman; ja tämä on hänen nimensä oleva kuin hän kutsutaan: Herra meidän vanhurskautemme.

Jer. 33:16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: 'Herra, meidän vanhurskautemme.'

Jer 33:16. Sillä ajalla pitää Juuda autetuksi tuleman, ja Jerusalem levossa asuman, ja hän kutsutaan: Herra meidän vanhurskautemme.

 

 

28. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat.

28. Että ylitsekäymärit ja syntiset ynnä särjetään, ja jotka Herran hylkäävät, hukutetaan.

 

 

Ps. 1:6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

Ps 1:6. Sillä Herra tietää* vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu.

Ps. 92:10 Sillä katso, sinun vihollisesi, Herra, katso, sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat hajallensa.

Ps 92:10. Sillä katso, sinun vihollises, Herra, katso, sinun vihollises pitää katooman, ja kaikki pahantekiät pitää hajoitettaman.

 

 

29. Sillä he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte.

29. Sillä heidän täytyy häpiään tulla tammien tähden*, joita he himoitsevat, ja häväistyksi tuleman yrttitarhain tähden, jotka he valitsivat.

 

 

Hoos. 4:13 Vuorten huipuilla he uhraavat, polttavat uhreja kukkuloilla, rautatammen, haavan ja tammen alla, sillä niiden varjo on suloinen. Sentähden tulee teidän tyttäristänne porttoja, ja teidän miniänne rikkovat avion.

2 Mos 34:13. Vaan heidän alttarinsa pitää teidän kukistaman, ja heidän kuvansa rikkoman: ja heidän metsistönsä maahan lyömän.

Hoos. 4:19 Tuuli siivillänsä ahdistaa häntä, he saavat häpeän uhriaterioistansa.

Tuom 3:7. Ja Israelin lapset tekivät pahaa Herran edessä, ja unhottivat Herran Jumalansa, ja palvelivat Baalia ja metsistöitä.

 

Tuom 3:8. Niin julmistui Herran viha Israeliin, ja hän myi heidät KusanRisataimin, Mesopotamian kuninkaan käteen; ja Israelin lapset palvelivat KusanRisataimia kahdeksan ajastaikaa.

 

30. Sillä teidän käy kuin tammen, jonka lehdet lakastuvat, ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä.

30. Ja te tulette niin kuin joku tammi surkastuneilla lehdillä, ja niin kuin joku vedetöin yrttitarha.

31. Ja mahtaja tulee rohtimeksi ja hänen tekonsa kipinäksi, ja molemmat palavat yhdessä, eikä ole sammuttajaa.

31. Ja väkevä tulee niin kuin rohdin*, ja hänen tekonsa niin kuin kipinä. Ja he sytytetään ynnä molemmat, jota ei kenkään sammuta.

 

Jer. 4:4 Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden.

Ps 115:4. Vaan heidän epäjumalansa ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt.

Hes. 20:47 Ja sano Etelämaan metsikölle: Kuule Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä sytytän sinut tuleen, ja se kuluttaa kaikki sinun tuoreet puusi ja kuivat puusi. Ei sammu leimuava liekki, ja siitä kärventyvät kaikki kasvot, etelästä pohjoiseen asti;

Ps 135:16. Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe;Aam. 5:6 Etsikää Herraa, niin te saatte elää, ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen ja kuluttaisi sitä eikä olisi sammuttajaa Beetelillä -

Viis 15:15. Että he kaikki pakanain epäjumalat jumalina pitävät, joiden silmät ei näe, ja heidän nenänsä ei haista, eikä heidän korvansa kuule, heidän sormensa käsissänsä ei tunne, ja heidän jalkansa ovat sangen hitaat käymään.