ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA

 

 

 

Jossa kirjoitetaan.

 

Israelin kansan alusta ja polviluvusta hamasta ensimäisestä ihmisestä Babelin vankeuteen asti: Adamista niin Abrahamiin, Isaakin ja Jakobiin asti luku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

Heidän ensimäisestä kuninkaasta Saulista, hänen onnettomasta sodastansa Philistealaisia vastaan, kuinka hän myös on poikinensa tapettu, valtakunta otettu pois, hänen tottelemattomuutensa tähden Herraa vastaan, ja annettu Davidille, luku 10.

 

Kuningas Davidista ja hänen teoistansa, kirjan loppuun asti. 1. Kuinka hän on kuninkaaksi voideltu, ja hänen sankareistansa, luku 11, 12. 2. Kuinka hän rakensi Herran arkille majan Jerusalemissa, on antanut sinne noutaa Herran arkin ja asettanut sotamiehiä Herralle, luku 13, 15, 16, 17. 3. Sotinut ympäriolevaisten maakuntain kanssa, heitä voittanut ja verolliseksi tehnyt, luku 14, 18, 19, 20. 4. Pahoin tehnyt kansan lukemisessa, luku 21. 5. Koonnut kalua, ja neuvonut poikaansa Salomoa rakentamaan Herralle huonetta, säätänyt Leviläisten, pappein, soittajain ja ovenvartiain järjestyksen, kuinka heidän vuoroin piti ottaman virastansa vaarin, luku 22, 23, 24, 26, 26. 6. Hänen ruhtinaistansa ja neuvonantajistansa, luku 27. 7. Mitä hän on antanut templin rakennukseksi, neuvonut kansaa ja poikaansa viimeisellänsä, ja kuollut, luku 28, 29.

 

 

1 Luku

1 Luku

 

 

Sukuluettelo Aadamista Iisakiin asti. Eesaun jälkeläiset ja Edomin kuninkaat.

Patriarkkain polviluku Adamista Noaan, ja Noasta Abrahamiin asti.

 

II. Abrahamista Esauun ja Israeliin asti.

 

III. Esaun sikiät ja Edomin ruhtinaat.

 

 

1. Aadam, Seet, Enos,

1. Adam, Set, Enos,

 

 

1. Moos. 5:3 Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.

1 Mos 5:3. Ja Adam oli sadan ja kolmenkymmenen ajastajan vanha, ja siitti pojan, joka hänen kuvansa kaltainen oli, ja kutsui hänen nimensä Set.

 

 

2. Keenan, Mahalalel, Jered,

2. Kenan, Mahalaleel, Jared,

3. Hanok, Metusalah, Lemek,

3. Henok, Metusala, Lamek,

4. Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

4. Noa, Sem, Ham ja Japhet.

 

 

1. Moos. 9:18 Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä.

1 Mos 9:8. Ja Jumala puhui Noalle ja hänen pojillensa hänen kanssansa, sanoen:

 

 

5. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.

5. Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras.

1. Moos. 10:2 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.

1 Mos 10:2. Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal: Mesek ja Tiras.

 

 

6. Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma.

6. Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma.

7. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

7. Niin myös Javanin lapset: Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim.

8. Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.

8. Hamin lapset: Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan.

 

 

 

1 Mos 10:6. Hamin lapset: Kus, Misraim, Put ja Kanaan.

 

 

9. Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

9. Ja Kusin lapset: Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset: Sjeba ja Dedan.

10. Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

10. Kus siitti Nimrodin: tämä rupesi olemaan voimallinen maalla.

 

 

 

1 Mos 10:8. Mutta Kus siitti Nimrodin: hän rupesi olemaan valtias maalla.

 

 

11. Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

11. Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim,

12. patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.

12. Niin myös Patrusim ja Kasluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim.

13. Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,

13. Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin,

14. sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,

14. Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin,

15. hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,

15. Ja Hevin, Arkin ja Sinin,

16. arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

16. Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin.

17. Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.

17. Semin lapset: Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek.

 

 

 

1 Mos 10:22. (Ja nämät ovat) Semin lapset: Elam ja Assur: Arphaksad, Lud ja Aram.

 

 

18. Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.

18. Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin.

 

 

 

1 Mos 11:14. Sala oli kolmenkymmenen ajastajan vanha, ja siitti Eberin.

 

 

19. Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. Vrt. 1. Moos. 10:25.

19. Eberille oli syntynyt kaksi poikaa: yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

 

 

 

1 Mos 10:25. Eberille syntyi kaksi poikaa: yksi kutsuttiin Peleg, että hänen aikanansa maailma jaettiin: hänen veljensä kutsuttiin Joktan.

 

 

20. Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

20. Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran,

21. Hadoram, Uusal, Dikla,

21. Hadoramin, Usalin ja Diklan,

22. Eebal, Abimael, Saba,

22. Ebalin, Abimaelin ja Sjeban,

23. Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

23. Ophirin, Hevilan ja Jobadin: nämät ovat kaikki Joktanin lapset.

24. Seem, Arpaksad, Selah,

24. Sem, Arphaksad*, Sala,

 

 

1. Moos. 11:10 Tämä on kertomus Seemin suvusta. Kun Seem oli sadan vuoden vanha, syntyi hänelle Arpaksad kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.

1 Mos 11:10. Nämät ovat Semin sukukunnat: Sem oli sadan ajastajan vanha, ja siitti Arphaksadin*, kaksi ajastaikaa vedenpaisumisen jälkeen.

 

 

25. Eeber, Peleg, Regu,

25. Eber, Peleg, Regu,

26. Serug, Naahor, Terah,

26. Serug, Nahor, Tara,

27. Abram, se on Aabraham.

27. Abram, se on Abraham.

 

 

1. Moos. 17:5 Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.

1 Mos 17:5. Sen tähden ei sinua pidä enää kutsuttaman Abram; mutta Abrahamin pitää oleman sinun nimes: sillä minä olen tehnyt sinun paljon kansan isäksi.

 

 

28. Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.

28. II. Abrahamin lapset: Isaak* ja Ismael+.

 

 

1. Moos. 16:15 Ja Haagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojallensa, jonka Haagar oli hänelle synnyttänyt, nimen Ismael.

1 Mos 21:2. Ja Saara tuli raskaaksi, ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhuudessansa; sillä ajalla kuin Jumala hänelle sanonut oli.

1. Moos. 21:2 Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.

1 Mos 21:3. Ja Abraham kutsui poikansa nimen, joka hänelle syntynyt oli, ja jonka Saara hänelle synnyttänyt oli, Isaak.

 

1 Mos 16:15. Ja Hagar synnytti Abramille pojan: ja Abram kutsui poikansa nimen, jonka Hagar synnytti, Ismael.

 

 

29. Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam,

29. Nämät ovat heidän sukukuntansa: Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam,

 

 

1. Moos. 25:13 Nämä ovat Ismaelin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam,

1 Mos 25:13. Ja nämä ovat Ismaelin poikain nimet, heidän nimeinsä ja sukukuntainsa jälkeen: Ismaelin esikoinen oli Nebaot, Kedar, Abdeel, Mibsam,

 

 

30. Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema,

30. Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema,

31. Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

31. Jetur, Naphis ja Kedma: nämät ovat Ismaelin lapset.

32. Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.

32. Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset: Sjeba ja Dedan.

 

 

1. Moos. 25:2 Ja hän synnytti hänelle Simranin ja Joksanin, Medanin ja Midianin, Jisbakin ja Suuahin.

1 Mos 25:2. Hän synnytti hänelle Simran ja Joksan, ja Medan ja Midian, ja Jesbakin ja Suan.

 

 

33. Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä.

33. Midianin lapset: Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset.

34. Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

34. Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel.

 

 

1. Moos. 25:19 Ja tämä on kertomus Iisakin, Aabrahamin pojan, suvusta. Aabrahamille syntyi Iisak.

1 Mos 25:25. Ensimäinen joka tuli ulos, oli ruskia ja karvainen niin kuin vaate: sen tähden kutsuivat he hänen nimensä Esau.

 

1 Mos 25:26. Sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä, joka piti kädellänsä Esaun kantapäästä, ja he kutsuivat hänen nimensä Jakob*. Kuudenkymmenen ajastaikainen oli Isaak heidän syntyissänsä.

 

 

35. Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah.

35. Esaun lapset: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah.

 

 

1. Moos. 36:1 Tämä on kertomus Eesaun, se on Edomin, suvusta.

1 Mos 36:1.etc. Tämä on Esaun sukukunta, joka on Edom.

 

 

36. Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.

36. Eliphan lapset: Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek.

37. Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

37. Reguelin lapset: Nahat, Sera, Samma ja Missa.

38. Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan.

38. Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan.

 

 

 

1 Mos 36:20. Mutta nämät ovat Seirin Horilaisen lapset, jotka sillä maalla asuivat*: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana.

 

 

39. Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna.

39. Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna.

40. Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana.

40. Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana.

41. Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.

41. Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan.

42. Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

42. Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran.

43. Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

43. Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennen kuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa: Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

 

 

 

1 Mos 36:31.etc. Mutta kuninkaat kuin Edomin maalla hallitsivat, ennen kuin joku kuningas hallitsi Israelin lapsia, ovat nämät:

 

 

44. Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

44. Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa.

45. Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

45. Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta.

46. Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

46. Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

47. Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

47. Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta.

48. Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa.

48. Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa.

49. Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.

49. Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa.

50. Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär.

50. Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären.

51. Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet,

51. Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa*: ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet,

 

 

 

1 Mos 36:40. Ja nämät ovat Esaun ruhtinasten nimet heidän suvuissansa, paikoissansa ja nimissänsä: se ruhtinas Timna, se ruhtinas Alva, se ruhtinas Jetet.

 

 

52. ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon,

52. Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon,

53. ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar,

53. Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar,

54. ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.

54. Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram: nämät ovat Edomin ruhtinaat.

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29