P. Johannexen Theologin Ilmestys .

VI. Lucu .

 

WIelä/ cuinga hän oli nähnyt Caridzan ne seidzemen sinettiä awawan: Ja cuin hän ensimäisen awais/ näki hän radzasmiehen walkella hewoisella tulewan/ v. 1.
Toisen/ ruskella hewoisella/ v. 3.
Colmannen/ mustalla hewoisella/ v. 5.
Neljännen/ hijren carwaisella/ v. 7.
Wijdennen perän/ pyhäin Martyritten sielut Altarin alla/ jotca Jumalalda heidän werens costoa anoit/ v. 9.
Cuudennen jälken/ yhden maan järinän/ muiden cauhiain asiain ja muutosten cansa/ v. 12.

 

Ilm 6:1 JA minä näin/ cosca Caridza ensimäisen sinetin awais: ja minä cuulin yhden nijstä neljästä eläimestä sanowan/ nijncuin Pitkäisen jylinän: tule ja cadzo.
Ilm 6:2 Ja minä näin/ ja cadzo/ yxi walkia Orhi/ ja se joca sen päällä istui/ piti jousta: ja hänelle annettin Cruunut/ ja hän läxi woittaman/ ja saaman woitto.
Ilm 6:3 JA cosca hän toisen sinetin awais/ cuulin minä toisen eläimen sanowan: tule ja cadzo.
Ilm 6:4 Ja ruskia Orhi ulosmeni/ ja se joca sen päällä istui/ hänen annettin rauha maasta poisotta/ että heidän piti keskenäns toinen toisens tappaman/ ja hänelle oli suuri miecka annettu.
Ilm 6:5 JA cosca hän colmannen sinetin awais/ cuulin minä colmannen eläimen sanowan: tule ja cadzo. Ja minä näin/ ja cadzo/ yxi musta Orhi/ ja sillä joca sen päällä istui/ oli waaca kädes.
Ilm 6:6 Ja minä cuulin änen nijden neljän eläimen keskeldä sanowan: mitta nisuja yhten penningijn/ ja colme mitta ohria yhten penningijn: ja älä wijna elickä öljyä wahingoita.
Ilm 6:7 JA cosca hän awais neljännen sinetin/ cuulin minä neljännen eläimen änen sanowan: tule ja cadzo:
Ilm 6:8 Ja minä näin/ ja cadzo/ yxi hijrencarwainen Orhi/ ja joca sen päällä istui/ sen nimi oli cuolema/ ja Helwetti noudatti händä. Ja hänelle annettin woima tappa neljättä osa maan pääldä/ miecalla ja näljällä/ ja surmalla/ ja pedoilda maan päällä.
Ilm 6:9 JA cosca hän wijdennen sinetin awais/ näin minä Altarin alla nijden sielut jotca Jumalan sanan tähden tapetut olit: ja sen todistuxen tähden cuin heillä oli.
Ilm 6:10 Ja he huusit suurella änellä/ sanoden: sinä pyhä ja totinen HERra/ cuinga cauwan et sinä duomidze ja meidän wertamme costa/ nijlle jotca maan päällä asuwat?
Ilm 6:11 Ja cullekin heistä annettin walkia waate: ja sanottin että heidän piti wielä wähän aica lewämän/ sijhenasti cuin heidän weljeins ja cansapalweliains lucu täytetyxi tuli/ jotca myös piti tapettaman nijncuin hekin.
Ilm 6:12 JA minä näin/ cosca hän cuudennen sinetin awais/ cadzo/ nijn tapahdui suuri maan järistys/ ja Auringo tuli mustaxi nijncuin carwasäcki/ ja Cuu tuli coconans nijncuin weri.
Ilm 6:13 Ja tähdet putoisit Taiwast maan päälle/ nijncuin ficunapuu ficunans warista/ cosca hän suurelda tuulelda häälytetän.
Ilm 6:14 Ja Taiwas pakeni nijncuin kämärtynyt Kirja/ ja caicki luodot ja wuoret sijrtin sioistans.
Ilm 6:15 Ja Cuningat maan päällä/ ja ylimmäiset/ ja rickat ja Päämiehet/ ja wäkewät/ ja caicki orjat ja caicki wapat/ kätkit heidäns luolijn ja rotcoihin.
Ilm 6:16 Ja sanoit wuorille ja cuckuloille: langetcat meidän päällem/ ja peittäkät meitä sen caswoin edestä joca istuimella istu/ ja Caridzan wihasta:
Ilm 6:17 Sillä hänen suuren wihans päiwä on tullut/ ja cuca woi pysyä?

 

Vers. Ensimäisen sinetin awais ) Hän ilmoitti salatun asian/ jonga tapahtuman piti.
v. 2. Walkia Orhi ) Tämä on ensimäinen waiwa/ nimittäin/ waino Tyranneilda.
v. 4. Ruskia Orhi ) Toinen waiwa/ Sota ja weren wuodatus.
v. 5. Musta Orhi ) Nälkä ja callis aica.
v. 6. Colme mitta ) Chenix on nijn suuri mitta cuin meidän Stuoppi. Penningi/ josta täsä puhutan/ on liki colme äyriä.
v. 8. Hijrencarwainen Orhi ) Rutto ja cuolema.
v. 9 Altarin alla ) Christuxen/ Hebr. 13:10.
v. 11. Ja sanottin ) Täsä Christityitä heidän kärsimisestäns lohdutetan.
v. 12. Suuri maan järistys ) Se on/ capina ja eripuraisus/ maan/ ja hallituxen muutoxet/ ja ne waiwat cuin sen cansa corkeille ja alemmaisille mailman loppun asti tulewat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22