JOOSUAN KIRJA

15 luku

 

Juudan sukukunnan rajat ja kaupungit.

 

1 Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.
2 Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta,
3 jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.
4 Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.
5 Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.
6 Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.
7 Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.
8 Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.
9 Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.
10 Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.
11 Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.
12 Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.
13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.
14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,
15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.
16 Silloin Kaaleb sanoi: Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi.
17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.
18 Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: Mikä sinun on?
19 Niin hän vastasi: Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä. Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.
20 Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.
21 Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,
22 Kiina, Diimona, Adada,
23 Kedes, Haasor, Jitnan,
24 Siif, Telem, Bealot,
25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,
26 Amam, Sema, Moolada,
27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,
28 Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,
29 Baala, Ijjim, Esem,
30 Eltolad, Kesil, Horma,
31 Siklag, Madmanna, Sansanna,
32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.
33 Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,
34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,
35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,
36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neljätoista kaupunkia kylineen;
37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,
38 Dilan, Mispe, Jokteel,
39 Laakis, Boskat, Eglon,
40 Kabbon, Lahmas, Kitlis,
41 Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen;
42 Libna, Eter, Aasan,
43 Jiftah, Asna, Nesib,
44 Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;
45 Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;
46 koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa;
47 Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.
48 Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,
49 Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;
50 Anab, Estemo, Aanim;
51 Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen;
52 Arab, Duuma, Esan,
53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,
54 Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior - yhdeksän kaupunkia kylineen;
55 Maaon, Karmel, Siif, Jutta,
56 Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,
57 Kain, Gibea, Timna - kymmenen kaupunkia kylineen;
58 Halhul, Beet-Suur, Gedor,
59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuusi kaupunkia kylineen;
60 Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaksi kaupunkia kylineen.
61 Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,
62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuusi kaupunkia kylineen.
63 Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24