Duomarein Kirja

V. Lucu.

 

DEboran ja Barakin wirsi/ jolla he ylistäwät Jumalata/ että hän autti Israeli heickoin cautta/ v. 1.
Nuhtelewat nijtä jotca jätätit idzens/ v. 16.
Ja cohtullisest cunnioittawat heitä/ jotca Jumalan Canssan wihamiehiä wastan sodeit/ v. 24.

 

Tuom 5:1 Nijn weisais Debora ja Barac Abinoamin poica sinä päiwänä/ sanoden:
Tuom 5:2 KIittäkät HERra/ että Israel on wapahdettu jällens/ ja että Canssalla oli hywä mieli sijhen.
Tuom 5:3 Cuulcat te Cuningat/ ja ottacat waari te päämiehet: Minä weisan HERralle/ ja HERralle Israelin Jumalalle minä weisan.
Tuom 5:4 HERra cosca sinä läxit Seirist/ ja matcustit Edomin kedolla: silloin maa wapisi/ taiwat tiucuit/ ja pilwet pisaroidzit wettä.
Tuom 5:5 Wuoret wuosit HERran edes/ Sinai HERran Israelin Jumalan edes.
Tuom 5:6 SAmgarin Anathin pojan/ ja Jaelin aicana tiet catoisit/ ja ne cuin cohdastans käymän piti/ käwit wääriä polcuja.
Tuom 5:7 Puuttui/ taloinpojat puutuit Israelist/ sijhenasti cuin minä DEbora tulin/ sijhenasti cuin minä tulin Äitixi Israelijn.
Tuom 5:8 Jumala on walinnut jotakin vtta/ silloin oli sota portis/ ei siellä nähty kilpe eli keihäst/ neljän tuhannen seas Israelis.
Tuom 5:9 Minun sydämelläni on ilo Israelin waldamiehist/ jotca owat hywän tahtoiset Canssan seas: kijttäkät HERra.
Tuom 5:10 Te jotca ajatte caunisten Asein päälllä/ te jotca istutte oikeudes/ te jotca käytte teitä myöden/ puhucat näistä.
Tuom 5:11 Cusa ambujat huusit wedencandaitten seas/ siellä julistettacan HERran wanhurscautta/ ja hänen taloinpoicains wanhurscautta Israelis/ silloin meni HERran Canssa porttein tygö.
Tuom 5:12 Herä/ herä Debora/ herä/ herä ja weisa wirsiä/ walmista idzes Barac/ fangixi ota sinun fangitzias sinä AhiNoamin poica.
Tuom 5:13 Silloin rupeis se jäänyt wallidzeman woimallista Canssa/ ja HERra on hallinnut wäkewitä minun cauttani.
Tuom 5:14 Ephraimist oli heidän juurens Amalechi wastan/ ja sinun jälkes BenJamin sinun Canssoisas. Machirist owat tullet hallidziat/ ja Sebulonist kirjoittajat.
Tuom 5:5 Isascharin päämiehet olit myös Deboran cansa/ ja Isaschar oli nijncuin Barac laxois/ lähetetty jalcawäkinens. Ruben piti paljo idzestäns/ ja eroitti hänens meistä.
Tuom 5:16 Mixis istuit cahden lammashuonen wälillä/ cuullaxes laumain määkynät? ja pidit idzestäs paljo/ ja eritit sinus meistä?
Tuom 5:17 Gilead jäi toiselle puolen Jordanin/ ja mixi Dan asui hahtein seas? Asser istui meren satamis/ ja asui langenneis kylisäns.
Tuom 5:18 Mutta Sebulonin Canssa annoit idzens aldixi cuolemaan/ Nephtali myös kedon corkeudella.
Tuom 5:19 CUningat tulit ja sodeit/ silloin sodeit Cananerein Cuningat Thaanachis Megiddon weden tykönä/ mutta ei heillä ollut yhtän woitto siellä.
Tuom 5:20 Taiwast sodittin heitä wastan/ tähdet juoxusans sodeit Sisserat wastan.
Tuom 5:21 Kisonin wirta kieritti heitä/ Kedumin wirta/ Kisonin wirta/ talla minun sielun wäkewitä.
Tuom 5:22 Silloin wärisit hewoisten cawiat/ heidän wäkewitten radzasmiestens wapistuxest.
Tuom 5:23 Kirotca Meroxen Caupungita/ sanoi HERran Engeli/ kiroten kirotca hänen asuwaisians ettei he tullet HERran awuxi/ Sangerein tygö.
Tuom 5:24 SIunattu olcon Jael waimoin seas/ Heberin sen Keniterin emändä/ siunattu olcon hän majoisans waimoin seas.
Tuom 5:25 Cosca hän wettä anoi/ nijn hän riesca andoi/ ja cannoi woita callijs maljas.
Tuom 5:26 Hän otti naulan käteens/ ja sepän wasaran oikiaan käteens. Ja löi Sisseran pään läpidze/ musersi ja läwisti hänen corwains juureen.
Tuom 5:27 Hänen jalcains juureen cumarsi hän hänens maahan/ ja pani maata/ hän cumarsi idzens ja langeis hänen jalcains juureen/ ja nijncuin hän cumarsi idzens/ nijn macais hän myös hucutettuna.
Tuom 5:28 Sisseran äiti cadzoi ackunast/ ja itki häkist/ mixi wijpywät hänen waununs tulemast? mixi owat hänen waununs pyörät nijn jäänet jälken?
Tuom 5:29 Ne wijsaimmat hänen ylimmäisist waimoistans wastaisit/ ettei hän lacainnut walittamast/ näillä sanoilla:
Tuom 5:30 Eikö he löydä ja jaa saalist/ jocaidzelle miehelle pijcan taicka caxi/ Ja Sisseralle kirjawita ja ommeltuita waatteita/ neulalla ommeltuita waatteita/ kirjawita molemmin puolin/ caulan ymbärins/ saalixi.
Tuom 5:31 Caicki sinun wiholises nijn huckucon HERra/ mutta ne cuin sinua racastawat/ olcon nijncuin ylöskäypä Auringo hänen woimasans. Ja maa oli lewos neljäkymmendä ajastaica.

Vers. 2. kijttäkät HERra ) Tämä wersu tiettäwäxi teke/ että Jumala oli lyönyt Sisseran caickein halwimman wäen cautta Israelis/ nijn että myös huonommat owat wihdoin jaloixi ja suurixi tullet/ cosca ne suuret ja corkiat sucucunnat Israelis istuit alallans/ ja hyljäisit heitä hädäsäns. Se on se usi/ cuin HERra walinnut on. Silloin myös taloinpojat Israelis owat jaloixi ja herroixi tullet.
v. 6. Wääriä polcuja ) se on/ ei ollut sillen yhtän hallituswirca eli toime maacunnans.
v. 9. kijttäkät ) se on/ te Herrat/ Duomarit ja yhteinen Canssa.
v. 11. Wedencandaitten ) se on/ cosca Sisseran ambujat suuren ahdistuxen tähden huusit Kisonin wirran reunalla/ josta wettä tuodan/ silloin autti Jumala hänen taloinpoikians/ ja andoi menestyä.
v. 14. heidän juurens ) se on/ Josua oli ensimäinen Ruhtinas Manassen sugusta/ hän löi Amalechin/ Exod. 17. ja hänen jälkens muut/ sijhenasti että Sebulon sai myös yhden Josuan Sisserata wastan. v. eod. Kirjoittajat ) se on/ he woittawat enämmän uscolla ja rucouxella/ cuin miecalla/ Exod. 16:13.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21