Duomarein Kirja

Duomarein Kirja / Josa on : I. MItä Israelitit teit Josuan cuoleman jälken/ cuinga he woitit AdoniBesekin/ Jerusalemin ja Cananerit.
Calebist ja Kenitereist/ cap. 1 , II. Että he palwelit Jumalata/ Josuan ja Wanhimbain eläis/ ja cuinga he annettin pacanain ala/ että he nijn usein luowuit HERrasta.
Ja Jumala sijtte heille lähetti Wapahtajat/ cuin oli: Athniel/ Ehud/ Samgar/ Debora ja Barac/ jotca heitä wapahdit/ cap. 2. 3. 4. 5.
III. Gideonist/ joca cukisti Baalin Altarit ja wapahti Israelin Midianitereildä/ cap. 6. 7. 8.
Ja Abimelechist joca tuli Sichemin Cuningaxi/ cap. 9.
IV. Tholast/ Jairist/ ja Jephthast/ jotca löit Ammoniterit ja Ephraimin lapset/ capinans tähden/ cap. 10. 11. 12.
V. Simsonist/ hänen naimisestans ja sodastans Philisterejä wastan/ ja hänen cuolemastans/ cap. 13. 14. 15. 16.
VI. Michan Jumalan palweluxest ja epäjumalast/ jonga Danin lapset otit pois: ja cuinga he woitit Laixen/ joca sijtte cudzuttin Danixi/ cap. 17. 18.
VII. Gibeoniteritten cauhiast huorudest Lewitan jalcawaimon cansa Ja cuinga BenJamiterit sen syyn tähden surkiast lyötin/ ja jäänet sait waimoja/ cap. 10. 20. 21.
Ja on täsä Kirjas/ Josuast Simsonin cuoleman asti 299. ajastajan Historia.
Sillä Josuan cuolemast duomidzi Athniel Israeli 40. ajast. cap. 3:11.
Athnielin jälken Ehud 80. ajast. cap. 3:30.
Hänen jälkens Debora ja Barac 40. ajast. cap. 5:31.
Sijtte Gideon 40 ajast. cap. 8:28.
Abimelech 3. ajast. cap. 9:22.
Abimelechin jälken Thola 23. ajast. cap. 10:2.
Sijtte Jair 22. ajast. cap. 10:3.
Jephtha 6. ajast. cap. 12:7.
Ebzan 7. ajast. cap. 12:9.
Elon 10. ajast. cap. 12:11.
Hänen jälkens Abdon 8. ajast. cap. 12:14.
Simson duomidzi Israeli 20. ajast. cap. 25:20.

 

I. Lucu.

 

JUdan sucucunda woitta AdoniBesekin/ leicka pois hänen peucalons ja wie Jerusalemijn/ v. 4.
Woitta Jerusalemin ja Cananerit wuorella/ ja Hebronis/ v. 9.
Caleb naitta tyttärens/ v. 12.
Calebille annetan Hebron asumasiaxi/ v. 20.
Jebuserit ja monda Cananereist asuwat Israelin seas/ v. 21.

 

Tuom 1:1 JOsuan cuoleman jälken kysyit Israelin lapset HERralle/ sanoden: cuca meistä ensist mene sotaan Cananerejä wastan?
Tuom 1:2 Ja HERra sanoi: Judan pitä menemän/ Cadzo/ minä annoin maacunnan hänen käsijns.
Tuom 1:3 Nijn sanoi Juda weljellens Simeonille: käy minun cansan minun arpaani/ sotiman Cananerejä wastan/ nijn minä menen sinun arpaas sinun cansas/ ja Simeon meni hänen cansans.
Tuom 1:4 COsca Juda sinne meni/ andoi HERra hänelle Cananerit ja Pheresit heidän käsijns/ ja he löit Besekis kymmenen tuhatta miestä.
Tuom 1:5 Ja he löysit AdoniBesekin Besekist/ ja sodeit händä wastan/ ja löit Cananerit ja Phereserit.
Tuom 1:6 Mutta AdoniBesek pakeni/ ja he ajoit händä taca/ ja leickaisit häneldä peucalot käsistä ja jalgoista.
Tuom 1:7 Nijn sanoi AdoniBesek: seidzemenkymmendä Cuningast leicatuilla peucaloilla heidän käsistäns ja jalgoistans/ hajit minun pöytäni alla. Nijncuin minä tein/ nijn on myös Jumala minulle maxanut. Ja he weit hänen Jerusalemijn/ ja siellä hän cuoli.
Tuom 1:8 MUtta Judan lapset sodeit Jerusalemita wastan/ ja woitit sen/ ja löit miecan terällä/ ja poltit Caupungin.
Tuom 1:9 Sijtte matcustit Judan lapset sotiman Cananerejä wastan/ jotca wuorella asuit etelän päin ja laxois.
Tuom 1:10 MEni myös Juda sotiman Cananerejä wastan/ jotca Hebronis asuit ( mutta Hebron cudzuttin muinen Kiriath Arba ) ja löit Sesain/ Ahiman ja Thalmain.
Tuom 1:11 Ja meni sieldä Debirin asuwita wastan ( mutta Debir cudzuttin muinen Kiriath Sepher. )
Tuom 1:12 Ja Caleb sanoi: joca Kiriath Sepherin lyö ja woitta/ hänelle annan minä tyttäreni Achsan emännäxi.
Tuom 1:13 Nijn woitti Athniel Kenan poica/ Calebin nuorembi weli/ ja hän andoi tyttärens Achsan hänelle emännäxi.
Tuom 1:14 Ja se tapahtui cosca hän meni/ neuwottin händä anoman peldoa Isäldäns/ ja hän astui Asins pääldä alas. Nijn sanoi Caleb hänelle: mikä sinun on?
Tuom 1:15 Hän sanoi: anna minulle siunaus/ sillä sinä annoit minulle carkian maan/ anna myös minulle wetinen maa. Nijn andoi Caleb hänelle wetiset maat ylhäldä ja alhalda.
Tuom 1:16 JA Keniterin Mosexen apen lapset menit sijtä palmu Caupungist Judan lasten cansa Judan corpeen Aradin Caupungita etelän päin/ ja he menit ja asuit Canssan seas.
Tuom 1:17 Ja Juda meni weljens Simeonin cansa/ ja löit Cananerit cuin Sephatis asuwat/ ja häwitit hänen/ ja cudzuit Caupungin Harmah.
Tuom 1:18 Sitälikin woitti Juda Gasan rajoinens/ ja Aschalanin rajoinens/ ja Echronin rajoinens.
Tuom 1:19 Ja HERra oli Judan cansa/ nijn että hän omisti wuoret/ sillä ei hän woinut nijtä aja ulos/ cuin laxois asuit: sillä heillä olit rautaiset waunut.
Tuom 1:20 Ja he annoit Calebille Hebronin/ nijncuin Moses sanonut oli/ ja hän ajoi sijtä ulos ne colme Enakin poica.
Tuom 1:21 Mutta BenJaminin lapset/ ei ajanet Jebuserejä pois/ jotca asuit Jerusalemis/ sentähden asuit Jebuserit BenJaminin lasten tykönä Jerusalemis/ tähän päiwän asti.
Tuom 1:22 Menit myös Josephin lapset BethElijn/ ja HERra oli heidän cansans.
Tuom 1:23 Ja Josephin huone wacoi BethElit ( joca muinen cudzuttin Lus )
Tuom 1:24 Ja wartiat sait nähdä miehen käywän Caupungista/ ja sanoi hänelle: osota meille/ cuinga me tulemme Caupungin sisälle/ nijn me teem laupiuden sinun cansas.
Tuom 1:25 Ja cosca hän osotti heille/ löit he Caupungin miecan terällä/ mutta sen miehen ja caiken hänen sucuns/ laskit he menemän.
Tuom 1:26 Nijn meni se mies Hetherein maacundaan/ ja rakensi Caupungin/ ja cudzi hänen Lus/ joca tähän päiwän asti nijn cudzutan.
Tuom 1:27 JA ei Manasse ajanut ulos Betseat tyttärinens/ eikä myös Thaenachi tyttärinens/ eikä Dorin asuwaisia tyttärinens/ eikä Jebleamin asuwita tyttärinens/ eikä Megiddon asuwita tyttärinens. Ja Cananerit rupeisit asuman sijnä maasa.
Tuom 1:28 Ja cosca Israel woimallisexi tuli/ teki hän Cananerit werollisexi/ ja ei ajanut heitä ulos.
Tuom 1:29 Eikä myös Ephraim ajanut ulos Cananerejä/ jotca asuit Gazaris/ mutta Cananerit asuit heidän seasans Gazaris.
Tuom 1:30 Eikä myös Zebulon ajanut Kithronin ja Nahalolin asuwaisia ulos: sentähden Cananerit asuit heidän keskelläns ja olit werolliset.
Tuom 1:31 Eikä myös Asser ajanut nijtä ulos/ jotca asuit Achos/ eikä nijtä jotca asuit Zidonis/ Ahelabis/ Ahsibis/ Helbas/ Aphikis ja Rehobis.
Tuom 1:32 Mutta Asseriterit asuit Cananerein seas/ jotca sijnä maasa asuit: ettei he nijtä ajanet ulos.
Tuom 1:33 Eikä myös Nephtali ajanut nijtä ulos/ jotca asuit BethSemes ja BethAnathis/ mutta asuit Cananerein seas/ jotca maan asuwaiset olit/ mutta ne jotca BethSemes ja BethAnathis olit/ tulit heille werollisexi.
Tuom 1:34 MUtta Amorrerit waadeit Danin lapsia wuorille/ eikä sallinet heitä tuleman laxoon.
Tuom 1:35 Ja Amorrerit rupeisit asuman wuorilla/ Herees/ Ajalonis ja Saalbimis/ nijn tuli Josephin käsi heille rascaxi/ ja he tulit werollisexi. Ja Amorrerein rajat olit/ josta käydän Acrabimijn/ sijtä wahast ja corkeudesta.

Vers. 16. Ja Keniterin/ Nämät Keniterit owat tullet Hobabist. Iud. 4:11. joca oli Mosexen appi ja asui Midianis ja johdatti Israelitat corwes/ Num. 10:20.
v. 21. Jebuserit ) Näistä Jebusereist on Jerusalem muinen cudzuttu Jebus/ Ios. 15:8. Iud. 19:10. ja sitä ennen Salem/ Gen. 14:18. Ja nämät Jebuserit owat asunet Zionin wuorella/ sijhenasti että he Cuningas Dawidilda ajettin pois/ 2. Sam. 5:6.

 

Sivusto päivitetty 07/2010

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21