Salomon Saarnaja

VIII. Lucu.

 

TOimellisest pitä waellettaman/ cuultaman ja cunnioitettaman Esiwalda ja ajasta waari otettaman: sillä ei yxikän tiedä ikäns pituutta/ v. 1.
eikä mahda pyytä corketa wirca/ sillä moni on sijtä häpiällä käynyt tacaperin/ v. 10.
jumalattomilla on enimmäst paha loppu/ v. 11.
caicki owat annetut turhan menon ala/ syyn/ mingätähden se nijn tapahtu maan päällä/ tietä Jumala ainoastans/ sentähden ei pidä kenengän sijtä murehtiman/ mutta elämän hiljaisudes ja iloisest wirasans/ v. 14.

 

Saarn 8:1 IHmisen wijsaus walista hänen caswons/ mutta joca tottelematoin on/ händä wihatan.
Saarn 8:2 Minä pidän Cuningan sanan ja Jumalan walan.
Saarn 8:3 Älä ole nopsa menemän pois hänen caswons edestä/ ja älä secannu pahan asiaan: sillä hän teke mitä hänelle kelpa.
Saarn 8:4 Cuningan sanoisa on woima/ ja cuca tohti sano hänelle: mitäs teet?
Saarn 8:5 Joca käskyt pitä/ ei hänen pidä paha coetteleman/ mutta wijsan sydän tietä ajan ja muodon:
Saarn 8:6 Sillä jocaidzella aiwoituxella on hänen aicans ja muotons: sillä ihmisen onnettomus on paljo hänen päälläns.
Saarn 8:7 Sillä ei hän tiedä mitä ollut on/ ja cuca taita sano mitä tulewa on?
Saarn 8:8 Ei ihmisellä ole woima hengeen/ estämän sitä/ ja ei ole woima cuoleman hetkellä/ ja ei päästetä sodasa/ ja jumalatoin meno ei auta jumalatoinda.
Saarn 8:9 CAicki nämät olen minä nähnyt ja andanut minun sydämeni caickijn töihin/ jotca tapahtuwat Auringon alla. Ihminen hallidze toisinans toista idzellens wahingoxi.
Saarn 8:10 Ja sijnä minä näin jumalattomat/ jotca haudatut olit/ jotca käynet ja waeldanet olit pyhäsä siasa/ ja olit unohdetut Caupungisa/ että he nijn tehnet olit/ se on myös turha.
Saarn 8:11 ETtei cohta pahoja töitä duomita/ tule ihmisen sydän täytetyxi paha tekemän.
Saarn 8:12 Jos syndinen sata kerta paha teke/ ja sijtekin cauwan elä/ nijn tiedän minä cuitengin/ että nijlle käy hywin jotca Jumalata pelkäwät/ jotca hänen coswoans pelkäwät.
Saarn 8:13 Sillä jumalattomille ei pidä hywin käymän/ ja nijncuin warjo/ ei heidän pidä cauwan elämän/ jotca ei Jumalata pelkä.
Saarn 8:14 SE on turha meno cuin tapahtu maan päällä/ muutamat owat wanhurscat/ ja heille tapahtu nijncuin he olisit jumalattomain töitä tehnet. Ja muutamat owat jumalattomat/ ja heille käy/ nijncuin he olisit wanhurscasten töitä tehnet. Minä sanoin: se on myös turha.
Saarn 8:15 Sentähden ylistin minä ilo/ ettei ihmisellä ole parembata Auringon alla/ cuin syödä ja juoda ja olla iloinen. Ja sen hän saa hänen työstäns caickena elinaicanans/ jonga Jumala hänelle Auringon alla anda.
Saarn 8:16 MInä annoin minun sydämeni wijsautta tietämän/ ja cadzoman sitä waiwa cuin maan päällä tapahtu/ ja ettei jocu päiwällä eli yöllä saa unda silmijns.
Saarn 8:17 Ja minä näin caicki Jumalan tegot: sillä ei ihminen taida löytä sitä työtä joca Auringon alla tapahtu/ ja jota enämmin ihminen ahkeroidze edziä/ sitä wähemmin hän löytä. Jos hän wielä sano: minä olen wijsas ja tiedän sen/ nijn ei hän cuitengan taida löytä.

 

Vers. 1. Walista ) Jolla coirus mieles on/ taicka jotain muuta/ ei hän taida iloisest eli oikein cadzo muiden päälle/ joca wiatoin on/ hän cadzo iloisest ja rohkiast.
v. 17. Löytä ) Hän luule että hänen pidäis osaman/ waan se on caicki onnella.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12