Salomon Saarnaja

VII. Lucu.

 

SAlomo opetta että hywä sanoma on paras cappale/ cuin jocu jättä jälkens/ v. 1.
murhesta/ ilosta/ kärsimisest/ wijsaudesta ja perinnöstä/ v. 3.
että ollaisin kärsiwäinen myötä ja wastoinkäymises/ ja cohtullisest caikis asiois/ v. 14.
ihmisen wijsaus on hywä/ mutta ei sijhen auta luottaman/ ja paljo tapahtu cuin sitä estä/ ja pian wilpistele/ v. 20.

 

Saarn 7:1 CUca tietä/ mikä ihmiselle on hyödyllinen hänen elinaicanans/ nijncauwan cuin hän turhasa menosans elä/ joca culke nijncuin warjo: eli cuca sano ihmiselle/ mitä on tulewa hänen jälkens Auringon alla?
Saarn 7:2 HYwä sanoma on parembi cuin callis woide/ ja cuolema päiwä on parembi cuin syndymä päiwä.
Saarn 7:3 Parembi on mennä murhe huoneseen cuin ilo huoneseen/ toisesa on caickein ihmisten loppu/ ja eläwä pane sen sydämeens.
Saarn 7:4 Parembi on murehtia cuin naura: sillä murhen cautta sydän parane.
Saarn 7:5 Wijsasten sydän on murhe huonesa/ ja tyhmäin sydän ilo huonesa.
Saarn 7:6 Parembi on cuulla wijsan curitusta/ cuin cuulla hulluin lauluja:
Saarn 7:7 Sillä hulluin nauro on nijncuin ohdakein rätinä padan alla/ ja se on myös turha.
Saarn 7:8 Niscuri saatta wijsan suuttuman/ ja turmele laupian sydämen.
Saarn 7:9 Asian loppu on parembi cuin alcu. Kärsiwäinen hengi on parembi cuin ylpiä hengi.
Saarn 7:10 Älä ole ylön picainen wihaan: sillä wiha lepä hullun sydämes.
Saarn 7:11 Älä sano: mikä on/ että mennet päiwät olit paremmat/ cuin tämä: sillä et sinä sitä wijsast kysele.
Saarn 7:12 Wijsaus on hywä perinnön cansa/ ja autta ihmisen iloidzeman Auringon alla:
Saarn 7:13 Sillä wijsaus warjele/ ja raha myös warjele/ mutta wijsaus anda sille hengen/ jolla se on.
Saarn 7:14 Cadzo Jumalan töitä/ cuca tata oijeta sen jonga hän wääräxi teke?
Saarn 7:15 Ole iloinen hywinä päiwinä/ ja ota myös pahakin päiwä hywäxes: sillä sen on Jumala luonut toisen cansa/ ettei ihminen tiedäis mitä tulewa on.
Saarn 7:16 MInä olen nähnyt caickinaiset turhudeni aicana/ wanhurscas hucku wanhurscaudesans/ ja jumalatoin elä cauwan hänen pahudesans.
Saarn 7:17 Älä ole ylön wanhurscas elickä ylön wijsas/ ettes idzes turmelis.
Saarn 7:18 Älä ole ylön jumalatoin elickä hullu/ ettes cuolis ennen aicas.
Saarn 7:19 Se on hywä ettäs tähän tartut/ ja ettes myös sitä toista päästä pois kädestäs: sillä joca HERra pelkä hän wälttä nämät caicki.
Saarn 7:20 Wijsaus wahwista enä wijsast/ cuin kymmenen woimallista/ jotca Caupungis owat.
Saarn 7:21 Sillä ei yhtän ihmistä ole maan päällä/ joca hywä ja ei syndiä tee.
Saarn 7:22 Älä pane caickia sydämees mitä sinulle sanotan: ettes cuulis sinun palwelias sinua toruwan:
Saarn 7:23 Sillä sinun sydämes tietä/ sinun usein muita torunen.
Saarn 7:24 Caickia sencaltaisita olen minä wijsast coetellut/ Minä ajattelin: minä tahdon olla wijsas/ mutta se culki cauwas minusta.
Saarn 7:25 Se on caucana/ mixi se tule? ja se on sangen sywä/ cuca taita sen löytä?
Saarn 7:26 Minä käänsin sydämeni coetteleman/ tutkiman ja edzimän wijsautta ja taito/ ymmärtämän Jumalattomain tyhmyttä ja hulluin erhetyxiä.
Saarn 7:27 Ja löysin että sencaltainen waimo/ jonga sydän on wercko ja paula/ ja hänen kätens owat cahlet/ on haikiambi cuin cuolema. Se joca Jumalalle on otollinen hän wälttä händä/ mutta syndinen käsitetän hänen cauttans.
Saarn 7:28 Cadzo minä olen löytänyt/ sano saarnaja: toisen toisens jälken/ että minä myös löytäisin taito/ ja minun sielun wielä nyt edzi/ ja ei ole löytänyt. Tuhannen seas olen minä löytänyt yhden miehen/ waan en minä ole löytänyt yhtän waimo caickein seas.
Saarn 7:29 Sen minä ainoastans löysin/ että Jumala on luonut ihmisen oikiaxi. Mutta he edziwät monda taito. Cuca on nijn wijsas? ja cuca taita sen selittä?

 

Vers. 1. Hänen jälkens ) Cuinga hänen työns menesty/ ja mildisen lopun ne saawat.
v. 9. Loppu ) Cosca loppu on hywä/ nijn caicki on hywä/ sillä kyllä pian on aljettu.
v. 22. älä pane ) Joca paljo cuule/ hän cuule sitä jota ei hän mielelläns cuulla tahdois.
v. 27. Cuolema ) Sillä huorus ansaidze cuoleman.
v. 28. Yhtän waimo ) Ei se sowi cainolle waimon sydämelle/ mutta tarwidze wahwa ja miehen sydändä/ joca caickia sencaltaisia tohti coetella/ kärsiä ja wastan seiso/ käykän cuinga tahtons.
v. 29. Taito ) He coettelewat/ ja luulewat sen menestywän.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12