Ensimäinen Samuelin Kirja

VIII. Lucu.

 

SAmuel pane wanhettuans poicans Duomareixi/ jotca duomidzewat wäärin/ v. 1.
Israelin wanhimmat anowat Samuelildä Cuningast/ v. 4.
Ei se kelpa hänelle/ mutta Jumala käske hänen cuulla heitä ja opetta heille Cuningan oikeuden/ v. 6.
ja sen cuorman cuin sijtä seura/ v. 10.
Cuitengin anowat he Cuningast/ jonga Samuel wie HERran corwijn/ v. 19.

1 Sam 8:1 SAmuel asetti wanhettuans poicans Israelin Duomareixi.
1 Sam 8:2 Hänen esicoisens cudzuttin Joel/ ja se toinen Abia/ jotca duomarit olit BerSabas.
1 Sam 8:3 Mutta hänen poicans ei waeldanet hänen teisäns/ waan tulit ahnexi ja otit lahjoja/ ja käänsit oikeuden.
1 Sam 8:4 NIin caicki Israelin wanhimmat cocoisit idzens ja tulit Ramathijn Samuelin tygö.
1 Sam 8:5 Ja sanoit hänelle: cadzo/ sinä olet wanhennut/ ja sinun poicas ei waella sinun teisäs/ aseta sinä meille Cuningas joca meitä duomidzis/ nijncuin caikilla pacanoillakin on.
1 Sam 8:6 Ja Samuel otti sen pahaxi/ että he sanoit: anna meille Cuningas joca meitä duomidzis. Ja Samuel rucoili HERra.
1 Sam 8:7 Ja HERra sanoi Samuelille: cuule Canssan ändä caikis nijsä cuin he owat sinulle puhunet: sillä ei he ole sinua hyljännet/ waan minun/ etten minä olis heidän Cuningans.
1 Sam 8:8 He tekewät sinulle nijncuin he aina tehnet owat/ sijtä päiwäst cuin minä heidän wein Egyptist/ tähän päiwän asti/ ja owat minun hyljännet/ ja palwellet wieraita jumalita.
1 Sam 8:9 Cuule sijs nyt heidän änens/ todista ja ilmoita heille Cuningan oikeus/ joca heitä hallidze.
1 Sam 8:10 JA Samuel sanoi caicki HERran sanat Canssalle/ joca häneldä Cuningast anoi.
1 Sam 8:11 Tämä on Cuningan oikeus joca teitä wallidzewa on: teidän poican otta hän waunu ja hewoismiehixens/ ja waunuins edellä juoxiaxi.
1 Sam 8:12 Ja pane päämiehixi tuhannen ja wijden kymmenen päälle/ ja kyndäjäxi/ cuin hänen peldons kyndämän pitä/ ja elonleickaixi hänen eloons/ ja hänen sotacaluns ja waunucaluns tekiäxi.
1 Sam 8:13 Teidän tyttären otta hän apotecarixi/ keittäixi ja leipoixi.
1 Sam 8:14 Hän otta myös teidän parhat peldon/ wijnamäken ja öljypuun/ ja anda ne palwelioillens.
1 Sam 8:15 Sitälähin otta hän teildä kymmenexet teidän jywistän ja wijnastan/ ja anda huowillens ja palwelioillens.
1 Sam 8:16 Hän otta myös teidän palwelian ja pijcan/ ja teidän caunimmat nuorucaisen/ ja teidän Asin hänen töihins.
1 Sam 8:17 Hän otta teidän laumastan kymmenexet/ ja teidän pitä oleman hänen orjans.
1 Sam 8:18 Cosca te silloin huudatte teidän Cuningan tähden/ jonga te oletta teillen walinnet/ silloin ei HERra teitä cuule.
1 Sam 8:19 Ja ei Canssa cuullut Samuelin ändä/ waan sanoi: ei millän muoto/ mutta Cuningas pitä meillä oleman.
1 Sam 8:20 Että me myös olisim nijncuin caicki muutkin pacanat/ ja että meidän Cuningam duomidzis meitä/ ja menis meidän edelläm cosca meidän pitä sotiman.
1 Sam 8:21 Ja nijn Samuel cuuli caickia nijtä cuin Canssa sanoi/ ja julisti HERran corwain edes.
1 Sam 8:22 Nijn sanoi HERra Samuelille: cuule heidän änens ja aseta heille Cuningas. Ja Samuel sanoi Israelin miehille: mengät matcaan cukin hänen Caupungijns.

Vers. 11. Cuningan oikeus ) Hebraice Mischpathamm lech , se on/ Cuningan duomion pitä sencaltaisen oleman/ eli: sencaltaista ylölistä on tekewä/ ja sen oikeaxi duomidzewa. Sillä se nähdän kyllä sijtä Cuningan oikeudest/ jonga Jumala Mosexen cautta andoi/ ettei Jumala wahwista sencaltaista hallitusta/ ja ettei Cuningalle ole luwallinen otta hänen alemmaisildans oman tahtons jälken/ Deut. 17:15. Nabothin Historiast/ 1. Reg. 21. Dawidist/ 2. Sam. 24:21. Nijncuin myös Jumalan käskyst/ Ezech. 45:7. ja 8. & Cap. 46:18. Ja ei pidä Ruhtinan mitän ottaman Canssaldans heidän perinnöstäns eli ajaman heitä heidän omaisudestans pois/ waan pitä andaman lapsille omastans etc. Mutta Saulist ja tästä Cuningan oikeudest sano Jumala Oseae 13:11. näin: Minä annoin sinulle Cuningan wihasani ja temman hänen pois minun julmuudesani.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31